Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A11) - Adviseur Beleidsondersteuning

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4012 T 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6070 - Csd Brussel - Beleidsondersteuning
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Adviseur (A11)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Competenties

Masterdiploma criminologie is een meerwaarde

Tweetaligheid NL/FR is een meerwaarde

 

Vereiste ervaring

nihil

Maximum aantal inschrijvingen
30
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veilige, op hooge niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De beleidscel staat in voor beleidsondersteuning en procesbegeleiding ten gunste van de CSD en de FGP in het bijzonder, alsook van de geïntegreerde politie en de geheel van arrondissementele politiediensten en hun overleden in het algemeen. De beleidscel draagt zo fundamenteel bij tot de bepaling van strategische prioriteiten en de voorbereiding, uitwerking en opvolging van het algemene beleid. Het gaat onder andere om de volgende beleidsdomeinen: de strategische analyse, de geïntegreerde en de projectmatige werking, de procesbegeleiding, de interne en externe communicatie, de arrondissementele beleidscyclus, het kwaliteitsmanagement en de organisatiebeheersing, het HR-beleid (competentieontwikkeling, kennismanagement, welzijnsbeleid…) en de veiligheid van de informatie.

Functiebeschrijving

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

- voorstellen inzake beleidskeuzes formuleren;

- (beleids)dossiers voorbereiden voor verschillende overlegfora;

- SWOT-analyses van een problematiek maken;

- helpen bij de uitwerking van een dienstenaanbod inzake beleidsondersteuning en procesbegeleiding (onder andere in de domeinen kennismanagement, organisatiebeheersing, beleidscyclus …);

- de beleidsdocumenten voorbereiden;

- analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de verschillende diensten en de partners;

- de dossiers analyseren vanuit technisch oogpunt;

- de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen;

- mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen;

- de interne en externe communicatie van de CSD en de FGP ondersteunen;

- de trends in de verschillende domeinen volgen;

- kennisnemen van de literatuur, de wetenschappelijke studies en de ontwikkelingen in de verschillende domeinen, ze analyseren en er een relevante samenvatting van maken;

- de leidinggevenden en de medewerkers methodologisch ondersteunen en begeleiden.

 

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

- interne en externe partnerschappen uitbouwen;

- een betrouwbaar netwerk van referentiepersonen in de behandelde domeinen uitbouwen;

- een (arrondissementeel) netwerk voor de beleidsmedewerkers en de procesbegeleiders helpen oprichten;

- de goede samenwerking met de klanten (diensten) en partners verzekeren;

- deelnemen aan werkgroepen, vergaderingen, projecten over thema’s in de activiteitendomeinen;

- aanwezig zijn op de geschikte fora;

- het standpunt van de hiërarchie meedelen in vergaderingen en werkgroepen;

- met de partners onderhandelen tijdens vergaderingen;

- deelnemen aan nuttige opleidingen en seminars;

- benchmarken met gelijkaardige organisaties.

 

Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- de beleidscyclus op arrondissementsniveau plannen en opvolgen;

- analyses in verband met de huidige veiligheidsfenomenen (criminaliteit, verkeer, openbare orde, overlast) uitvoeren en aan de interne en externe partners conclusies kunnen voorleggen;

- de veiligheids- (nationaal veiligheidsplan en zonale veiligheidsplannen) en actieplannen opstellen, opvolgen en evalueren;

- het dossier en de relevante informatie in verband met het beheer ervan ontvangen;

- de bestaande informatiebronnen opzoeken;

- nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is;

- de kernelementen van het dossier bepalen, analyseren en structureren;

- conclusies betreffende de verdere behandeling van het dossier formuleren;

- alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier;

- informatie of verduidelijkingen verschaffen aan de verschillende bronnen;

- dossiers aanleggen en informatiebrochures samenstellen;

- nota’s, brieven, memo’s en teksten opstellen;

- de echtheid en geldigheid van de documenten controleren;

- de lay-out van de documenten verzorgen;

- administratieve dossiers beheren en opvolgen.

 

Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

- kritische analyses van de werkingsprocessen maken;

- de processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie;

- de organisatie helpen ontwikkelen;

- van de organisatie een lerende organisatie helpen maken;

- de systemen en structuren in het kader van de door de organisatie gewenste cultuur helpen verwezenlijken, verbeteren en herzien;

- het dienstenaanbod voor de klanten en partners helpen verbeteren;

- voor een methodologische begeleiding van de projecten zorgen;

- de informatiestroom binnen en rond de projecten beheren;

- de contacten tussen het project en de projectomgeving onderhouden;

- het denkwerk en de besprekingen begeleiden om tot een beeldvorming en/of een gezamenlijke beslissing te komen;

- het denkwerk en de besprekingen inhoudelijk weergeven om de communicatie tussen de deelnemers en de beeldvorming te verbeteren;

- de doelstellingen meetbaar maken en ervoor zorgen dat ze kunnen worden opgevolgd op het vlak van inspanningen, resultaten en indien mogelijk effecten;

- uitgebreide en complexe processen, procedures en/of tools ontwikkelen en/of doen evolueren.

 

Als planningsdeskundige de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

- meewerken aan de praktische organisatie van evenementen, colloquia, activiteiten, vergaderingen, opleidingen …;

- vergaderingen op praktische wijze organiseren en ze coördineren;

- documentatiedossiers aanleggen;

- verslagen van interne vergaderingen opstellen;

- standaardbrieven voor de dienst opstellen;

- formulieren ontwikkelen;

- bij de hiërarchie verslag uitbrengen over de dagelijkse activiteiten.

 

Als auditeur, de richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen en doen toepassen en audits uitvoeren om een correcte uitvoering te garanderen van de taken die aan de organisatie zijn opgelegd.

- de arrondissementele statistieken inzake criminele fenomenen en verkeersveiligheid opvolgen en bijdragen tot een permanente beeldvorming hieromtrent;

- de evolutie van de fenomenen helpen analyseren (nationaal en arrondissementeel politieel veiligheidsbeeld, risicoanalyse …);

- risicoanalyses uitvoeren, met name in het kader van organisatiebeheersing;

- CAF-/EFQM-analyses uitvoeren;

- toezien op de problematische punten van de richtlijnen en reglementen;

- analyseverslagen opstellen;

- verbetervoorstellen formuleren of aandachtspunten vaststellen;

- het auditwerk verrichten;

- de vastgestelde problemen aanpakken om ze op te lossen en aanbevelingen in die zin doen.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

  • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
  • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
  • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

  • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
  • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
  • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
  • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie: samenstelling later te bepalen

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
VERBRUGGHE
Voornaam
Yves
Functie
Conseilles - Chef de service
E-mail
yves.verbrugghe@police.belgium.eu
Telefoon
02/223 97 04
Korps/directie/dienst
DCA Bruxelles - Service Appui à la politique