Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1 - Adviseur budget

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4117 T 18 13
Korps/directie/dienst
7364 - Drf - Coordinatie
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als Technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken.
Voorbeelden van taken:
- Verslag over de diensthoofd uitbrengen en eventuele oplossingen brengen in geval van probleem;
- Coördineren alle budgettaire dossiers (van de vragen van materiaal, de begrotingsvragen, van de dossiers van verplichtingen, enz.);
- de controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven uitvoeren
- …

B. Als Contact persoon en Dossierbeheerder dossiers controleren volgens de geldende regelgeving en procedures volgende reglementering en procedures om garanderen het dossier afgewerkt
Voorbeelden van taken:
- Beheren en volgen de dossiers (van de vragen van materiaal, de begrotingsvragen, van de dossiers van vastlegging, enz.) op administratief inhoudelijk
- Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
- Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier
- -…

C. Als Gegevensbeheerder, coderen van gegevens in databanken ter beschikking te stellen voor de organisatie van de gestructureerde informatie
Voorbeelden van taken:
- Rangschikken en groeperen de dossiers, de documenten of anderen pertinente informatie voor de dienst volgens procedures of regels
- Bijwerken van de databases (SIM, plan begrotingsuitvoering) doornieuwe gegevens in te voeren of gewijzigd op het gepasts moment;
- Analyseren en controleren van degeven ingevoerd of om in te voeren;
- Creëren van verslagen en lijsten op basis van de databases;
- Uitleggen van de database of de indeling aan de interne en externe gebruikers en ze ondersteunen in hun onderzoeken;
- …

D. Als Procesanalist , procedures en tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.
Voorbeelden van taken:
- Kritische analyses van de werking van de processen maken;
- De processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie;
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van Financiën (hierna : DRF) is één van de vier centrale directies van DGR. DRF hangt rechtstreeks af van DGR, de directie-generaal voor het beheer van middelen en informatie.
DRF bestaat uit :
- Dienst Ressources ;
- Dienst Coördinatie ;
- Dienst Reglementering & Organisatiebeheersing ;
- Dienst Financieel Beheer ;
- Dienst Budgetbeheer
- Dienst Begrotingsopmaak.

Rekening houdend met de werkingsprincipes van DGR, is DRF belast met de volgende opdrachten:
• Ze organiseert de processen m.b.t. de begrotingsopmaak, begrotingsuitvoering en de financiële administratie, stelt hiervoor regelgeving op en werkt eveneens de financiële organisatiebeheersing (Maatregelen Interne Controle) uit;
• Ze staat in voor het uitwerken van het boekhoudplan en het voeren van de algemene boekhouding van de Federale Politie. Ze registreert hierbij alle verrichtingen en dit zowel op het vlak van uitgaven als ontvangsten.
• Ze voert de begroting uit en registreert dit in de begrotingsboekhouding.
Ze staat in voor de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de kredieten van de Federale Politie;
• Ze werkt een analytische boekhouding uit;
• Ze stelt de jaarrekening van de Federale Politie op;
• Ze coördineert en verleent de steun intern en extern de federale politie inzake reismanagement ;
• Ze verleent steun en advies aan de overheid inzake financiën en adviseert het directiecomité wat betreft alle aspecten van de begrotingsuitvoering, de financiële administratie en de regelgeving ter zake;
• Ze heeft de controlebevoegdheid over de rekeningen van de rekenplichtigen van de federale politie en is belast met de neerlegging ervan bij het Rekenhof;
• Ze is verantwoordelijk voor het opnemen in de archieven van de nodige bewijsstukken voor het Rekenhof;
• Ze verleent adviezen ingevolge opmerkingen van het Rekenhof;
• Ze legt en onderhoudt contacten met zowel externe als interne partners (controleurs van de vastleggingen, Rekenhof, thesaurie, Defensie, IGF, FOD Budget en Beheerscontrole…);
• Ze ontwikkelt en implementeert een steunaanbod met betrekking tot ICT-tools en functionaliteiten inzake financiën en doet dit in overleg met DRI;
• Ze bezorgt de interne en externe diensten een financiële rapportering in het kader van de begrotingsuitvoering;
• Ze verzekert de continuïteit inzake financiële werking door middel van een continue analyse en de bijsturing van de bestaande financiële processen met als doel administratieve vereenvoudiging;
• Ze coördineert en controleert de werking van de diensten van haar directie en ziet erop toe dat deze hun opdrachten uitvoeren.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

SELECTIEMODALITEITEN
• Selectiecommissie: Later te bepalen
• Kennistesten: Later te bepalen
OPMERKINGEN
• Het kennis van het Frans is een pluspunt
• Het personeelslid kan ingezet worden binnen andere secties of diensten van de Directie van Financiën

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Service Ressources
E-mail
drf.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.76.21
Korps/directie/dienst
Directie van Financiën