Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1 - Adviseur Development & Strategy

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4101 T 19 02
Korps/directie/dienst
7305 - Cgwb (dir Preventie En Bescherming Op Het Werk)
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als Dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt:

 • het dossier of informatie in verband met het dossier ontvangen
 • informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
 • Informatie opzoeken in verschillende bestanden
 • nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • de behandelde dossiers controleren
 • een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren
 • een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
 • alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier

 

Als Procesbeheerder zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om voor de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen. :

 • nakijken of de verschillende stappen van een proces correct worden uitgevoerd
 • erop toezien dat de verantwoordelijkheden van elk personeelslid van de entiteit gekend zijn en worden opgenomen

 

Als Informatiebeheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhoc procedures na te leven:

 • de kwaliteit van de inhoud en de vorm van de via de verschillende informatievectoren uitgedragen boodschap ontwikkelen
 • de inhoud van de informatie controleren en aanpassen
 • de informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en)
 • de informatie opzoeken in de verschillende gegevensbanken en informatiebronnen
 • de in de verschillende gegevensbanken gevonden informatie analyseren
 • de ontvangen informatie verspreiden
 • relevante informatie/opleidingen verstrekken over de specifieke materie in kwestie, aangepast aan de behoeften van de doelgroep

 

Als Technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken:

 • dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren
 • technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen
 • onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen
 • mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
 • de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
 • een problematiek analyseren aan de hand van een SWOT-analyse
 • op basis van stalen analyses en tests uitvoeren

 

Als Analist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren:

 • kritische analyses van de werking van de processen maken
 • de processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie

 

Als Contactpersoon antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag:

 • telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
 • om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen
 • aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De interne directie voor preventie en bescherming op het werk (CGWB) heeft als missie de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij te staan in de toepassing van de welzijnswetgeving op het werk. Het gaat om eerstelijnspreventie, in de welke de problemen op een multidisciplinaire manier worden aangepakt.

CGWB is onderverdeeld in verschillende diensten: arbeidsgeneeskunde, psychosociale preventie, arbeidsveiligheid waaronder preventie van arbeidsongevallen. Dan hebben we ook de dienst development & strategy en de backoffice (HR; logistiek, financiën en secretariaat).

Deze verschillende diensten hebben preventieadviseurs met elk hun eigen expertisedomein. arbeidsgeneesheer, psychosociale risico’s, veiligheid, ergonomie, hygiëne en personeelsleden die gespecialiseerd zijn in administratieve en logistieke steun.

De dienst development & strategy is het strategisch reflectiecentrum binnen de directie. Men biedt zowel op het gebied van beheer als op gebied van politiek, steun aan de verschillende personen binnen de dienst. Het doel is het werk te vergemakkelijken van de professionals op het terrein en de directie toe te staan een kwaliteitsvolle steun de bieden aan de organisatie. Deze steunstrategie wordt gerealiseerd, onder andere, door de creatie van werktools teneinde de processen, de omkadering en de coördinatie van pilootprojecten te verbeteren. Alsook de begeleiding in innoverende experimenten en de ontwikkeling van een communicatiestrategie toe te staan.

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De adviseur lid is verantwoordelijk voor de coördinatie en de opvolging van verschillende projecten van de directie zodat deze zo goed als mogelijk beantwoorden aan de visie en aan de strategische doelstellingen van de directie. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft de adviseur een duidelijk zicht op onze werking.

De adviseur lid realiseert behoefteanalyses, bestudeert de processen en werkt projectvoorstellen uit. De adviseur bestuurt, coördineert en volgt de inplaatsstelling van de projecten op. Hij verzekert het ontwerp, de planning, de prioriteit schikking van de acties en de opvolging van de indicatoren van de verschillende acties van een project.

Naast het beheer van projecten, is er veel aandacht voor communicatie en de vorming van de gebruikers van de werktools, de procedures en de processen van de directie.

De adviseur beschikt over competenties in communicatie en heeft kennis van de communicatiekanalen. Hij/zij geeft advies over de te gebruiken informatiekanalen aan de directie, interne alsook externe kanalen. De adviseur beheert, verbetert en onderhoudt de systemen. Hij/zij vervangt het diensthoofd Development & Strategy voor alle functies en taken wanneer deze afwezig is.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Ervaringen:

 • U bent in staat om gebruik te kunnen maken van de informaticatoepassingen MS Office. De pratische kennis van Microsoft 365 is een pluspunt.
 • Ervaring hebben in welzijn op het werk is een voordeel.

Taalkennis

 • De praktische kennis van de tweede landstaal is een voordeel ; houder zijn van een SELOR brevet is een pluspunt.
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD

• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

ORGANISATIE : SELECTIECOMMISSIE

 

 

 

 

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

E-mail
CGWB.Resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.67.54 of 02/642.47.74
Korps/directie/dienst
CGWB / Secrétariat