Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A3) - ADVISEUR Diensthoofd A3

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4006 T 19 06
Korps/directie/dienst
6755 - Drp - P - Mi - Efe - Ext Dst - Horeca
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een vervangingscontract
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A3)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken :

 • De goede werking van de verschillende departementen binnen de diensten controleren : personeelsbeheer, logistiek, boekhouding, planning en keuken.
 • Instructies of concrete opdrachten geven aan de medewerkers.
 • De taken tussen de teamleden verdelen rekening houdend met hun competenties.
 • De kwaliteit en de termijn van de taakuitvoering controleren en verbeteringen aanbrengen indien nodig.
 • De operationele prioriteiten bepalen in functie van de vastgestelde richtlijnen of doelstellingen.
 • De richtlijnen en doelstellingen voor de medewerkers vertalen.
 • De middelen voor de operationele werking voorzien en toezien op het gebruik ervan.
 • Elke werkdag beschikbaar zijn tussen 06u00 en 22u00 en in het weekend tussen 08u00 en 15u00 dankzij de terbeschikkingstelling van een dienstvoertuig, behalve tijdens de vakanties.
 • De gewone plaats van het werk zo snel mogelijk kunnen bereiken in geval van een noodsituatie tijdens de bovenstaande uurroosters

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken :

 • Toepassing van het HACCP-plan en de organisatorische regels van de dienst Horeca Nationaal controleren
 • Plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken houden in het kader van de evaluatieprocedure.
 • Constructieve feedback geven en verbeterpunten van de medewerkers aangeven.
 • De uitvoering van individueel bepaalde doelstellingen door ieder personeelslid controleren.
 • De ontwikkelingsbehoeften van de medewerkers identificeren en aangepaste acties voorstellen.
 • De medewerkers op de werkplek vormen.
 • In geval van problemen of conflicten betreffende de werkrelaties of de werking van het team tussenkomen.
 • De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in het team en bij het aanleren van nieuwe taken.
 • De medewerkers motiveren door hun autonomie en verantwoordelijkheid te stimuleren.

Als ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken :

 • Bijhouden van de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit (klassement, inventaris, uitsplitsing, opstelling van nodige documenten hiervoor).
 • Beheren en opvolgen van de aanvragen van de aanvragen van de personeelsleden in een of meerdere HR-domeinen van de HR (opleiding, loopbaan, onbeschikbaarheid, arbeidstijdorganisatie, detachering, mobiliteit,…).
 • Opstellen en opvolgen van de nota’s en brieven betreffende het personeelsbeheer.
 • Organiseren en/of deelnemen aan de praktische uitvoering van de rekruteringen en selecties.
 • Contact opnemen met de medewerkers om ze in te lichten over de te volgen procedures in functie van hun individuele situatie.
 • Een opvolging verzekeren van de deadlines inzake evaluatie.

Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken :

 • Logistieke aanvragen beheren en opvolgen.
 • De uitrusting beheren.
 • Wekelijkse controle uitvoeren in een van de keukens van de dienst Horeca Nationaal op niveau van de uitvoering van het HACCP-plan (veiligheids-en hygiëneaspecten), de gepresteerde uren van de personeelsleden, de stock (opslag, naleving van de vervaldata,…) en de kassa (hertelling van de kassa en de kluis).

Als budgettaire/financiële ondersteuning, budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken :

 • Verantwoordelijk zijn voor het financieel beheer van de dienst.
 • Controle van de boekhouding.
 • Controle van de aankopen.
 • Beheer investeringsdossiers.
 • Beheer tarificatie.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

 

Effectieve en efficiënte ondersteuning bieden inzake HR, logistiek, financiën en in de keuken aan de Dienst Horeca Nationaal om de correcte uitvoering van het door de hiërarchie bepaalde beleid te verzekeren.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A31 (minimum €54184.69 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Het doel van de vzw SSDGPI is bijdragen tot het welzijn van het personeel van de Geïntegreerde Politie. Dit wordt bereikt door een zo breed mogelijke ondersteuning te bieden op sociaal vlak, dat deel uitmaakt van het leven van de personeelsleden.

De prioritaire doelstelling van de directie Horeca Nationaal binnen het SSDGPI is het aanbieden van een kwalitatieve warme maaltijd aan een betaalbare prijs aan zoveel mogelijk personen op het werk.

Gewenst profiel

Kennis

 • Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.: GEVORDERD
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis

 • Visie ontwikkelen- Op basis van de integratie van ambiguë en onvolledige gegevens een visie en missie met positieve impact op middellange en lange termijn ontwikkelen en in lijn hiermee een coherent strategisch plan uitwerken.
 • Ondernemen - Opstellen van een strategisch plan, organisatieprocessen en –structuur en herkennen van en inspelen op opportuniteiten met het oog op het optimaliseren van de resultaten.
 • Inspireren- Anderen op lange termijn beïnvloeden door in de organisatie de bedrijfsvisie en –waarden uit te dragen door zijn houding en gedrag.

Verwachte gedrag

 • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.
 • Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
 • Netwerking - Relevante businesspartners identificeren via formele en informele netwerken om zo strategische relaties uit te bouwen die cruciaal zijn voor het in stand houden van de organisatie. Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie : later te bepalen.

Kennistest : later te bepalen.

Informations

Naam
Van Wesemael
Voornaam
Ludwig
Functie
Afgevaardigd beheerder van de vzw SSDGPI
Telefoon
02/290.33.33
Korps/directie/dienst
SSDGPI