Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A11) - Adviseur – Diensthoofd Personeel

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4030 N 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5408 - AMOW
Werkplaats
Dries 77
1780 Wemmel
Provincie
Vlaams-Brabant
Niveau
Adviseur (A11)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Diplomavoorwaarden: Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ AMOW

Functiebeschrijving
 • De coördinatie, aansturing en begeleiding van de medewerkers van de dienst personeel;
 • Het personeelsbeleid van de zone, en in het kader hiervan advies geven aan de korpschef;
 • Het beheer van het ziekteverlof van het personeel: registratie en controle;
 • De opvolging van de statuten, contracten en persoonlijke dossiers;
 • Het beheer van de werving, bevordering, ontslag;
 • Beheer mobiliteitscycli (opvolging behoeften en opmaak functieprofielen), organisatie onthaal en indiensttreding van nieuwe medewerkers;
 • Bijwerken van de onthaalbrochure;
 • Verzorgen van goede communicatie tussen de personeelsdienst en het personeel;
 • Beantwoorden van vragen van het personeel;
 • De opvolging van medische dossiers, controlegeneesheer, arbeidsongevallen;
 • De opvolging van lonen, vergoedingen, pensioenen, RSZ en bedrijfsvoorheffing in samenwerking met de boekhouding en de bijzonder rekenplichtige;
 • Het bijhouden van extracomptabele documenten ivm de loonberekening en het maken van financiële analyses en statistieken;
 • Het aanleveren van detailinformatie ivm de lonen voor de opmaak de begroting en het meerjarenplan via de begrotingsmodule van de federale politie en/of een eigen systeem;
 • Het uitvoeren van de budgetcontrole;
 • Het voorbereiden en deelnemen aan het basisoverlegcomité (BOC);
 • Het deelnemen aan het netwerk optimale bedrijfsvoering (HRM-Platform);
 • Opvolgen en deelnemen aan overlegmomenten inzake het project absenteïsme;
 • Het opstellen van statistieken inzake personeel;
 • De ontwikkeling van een personeels- en organisatiebeleid gericht op het welzijn van de medewerkers en de verhoging van de betrokkenheid bij de medewerkers;
 • Het opvolgen en adviseren in kader evaluatieprocedures;
 • Het deelnemen aan de vergaderingen van het Directie Comité;
 • Het voorbereiden van dossiers voor het politiecollege en de politieraad i.v.m. het personeelsbeheer;
 • Het formuleren van verbetervoorstellen in het algemeen en in het de bijzonder voor de personeelsdienst.
Gewenst profiel

Kennis en vaardigheden

 • Kennis van de regelgeving inzake rechtspositie van het politiepersoneel
 • Kennis van de organisatie en werking van de geïntegreerde politie gestructureerd op 2 niveaus
 • Kennis van de basisprincipes van HRM en overheidsfinanciën
 • Ontwikkelen van een goede kennis van het geldelijk en administratief statuut
 • Kennis van de informaticatoepassingen (Word, Excel, Acces, Outlook, ISLP, Themis…)
 • Zich voortdurend op de hoogte stellen van alle wijzigingen op het gebied van wetgeving en organisatie

Gedragcompetenties

Het is van belang om enkele kerncompetenties te hebben:

 • Zich vlot verbaal en schriftelijk kunnen uitdrukken naar het personeel, directie, overheden en externe partners
 • Integer zijn
 • Kritisch zijn
 • Klantgericht zijn
 • Nauwkeurig en verzorgd kunnen werken
 • Betrokken zijn
 • Discretie tonen
 • Aanspreekbaar zijn
 • Kunnen luisteren
 • Flexibel en beschikbaar zijn

 

We verwachten bovendien dat je als leidinggevende over volgende competenties beschikt:

 

Motiveren

 • Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het goed functioneren te bevorderen
 • Medewerkers kunnen motiveren, opvolgen en coachen

Samenwerken

 • Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega’s bij te leggen

Adviseren

 • Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise

Kwaliteitsvol werken

 • Ontwikkelen en benoemen van kwaliteitscriteria
 • Bedenken van andere of vernieuwende werkwijzen om kwaliteit te verbeteren
 • De geleverde kwaliteit ter discussie stellen en een klimaat creëren waarin creativiteit wordt gestimuleerd

Zelfstandig werken

 • Autonoom en zelfstandig de toevertrouwde opdrachten en taken afhandelen
 • Taken tijdig en volledig afwerken zonder externe controle
 • Bijsturen indien er fouten optreden of wijzigende omstandigheden
 • Beslissingen nemen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties initiëren om deze beslissingen in de praktijk te brengen
 • Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een sluitende conclusie.

Probleemoplossend werken

 • Het probleem vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken en zoeken naar verbanden
 • Alternatieven bedenken en voor- en nadelen overwegen
 • Onderbouwen van het eigen oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten
 • De juiste mensen of instanties betrekken bij het probleem

 

Wat de attitude betreft, is het vertrekpunt voor elk lid van onze organisatie het naleven van de visie-missie-waarden van de politiezone en van de waarden van de geïntegreerde politie en van de deontologische code.

 

Voor alle medewerkers van onze zone, gelden bijkomende 4 kerncompetenties

 • Kunnen samenwerken
 • Kunnen communiceren
 • Zich professioneel opstellen en verantwoordelijkheidsgevoel hebben
 • Respect voor personen en materialen
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €38093.08 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Een aangename werkomgeving, voorlopig in Wemmel maar een nieuwbouw is gepland in Asse, achter het station
1 uur per week voor een door de zone erkende sportactiviteit
Fitnesszaal
Lidmaatschap van een grote sociale dienst: SSD
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Kelchtermans
Voornaam
Katrijn
Functie
Bijzonder rekenplichtige
E-mail
katrijn.kelchtermans@police.belgium.eu
Telefoon
0486/823242
Korps/directie/dienst
PZ AMOW