Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A2) - Adviseur - Directie Human Resources - Adjunct-Directeur/directrice

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4203 T 19 01
Korps/directie/dienst
5341 - Zuid
Werkplaats
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Praktische ervaring wenselijk maar niet vereist

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

- Staat de directeur HR bij in het beheer van zijn/haar directie waarvan de taken omschreven zijn in de Algemene Organisatie van het PolitieKorps (AOPK), volgens de strategie die door de directeur HR vastgesteld is en in overeenstemming met de ‘’missies, visies en waarden’’ van de politiezone en in een geest van optimale kwaliteit
- Kan de directeur vervangen bij afwezigheid
- Legt regelmatig rekenschap af bij de directeur
- Ontwikkelt zijn/haar kennis en houdt zich op de hoogte van de materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein
- Kan vormingen geven en informeert het personeel inzake materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein en laat zijn/haar collega’s genieten van zijn/haar expertise
- Is medeverantwoordelijk voor het intern personeelsbeheer van zijn/haar dienst en controleert het verrichte werk
- Neemt, voor wat betreft zijn/haar materie, actief deel aan de algemene informatiecyclus zoals deze vastgesteld is in de politiezone
- Is medeverantwoordelijk voor de vorming van zijn/haar medewerkers in zijn/haar domein en meldt alle bijzondere noden inzake vorming aan de directie HR
- Is verantwoordelijk voor zijn/haar vorming en meldt alle noden inzake vorming aan de directeur HR
- Is verantwoordelijk voor en voert elke opdracht uit die hem/haar door de directeur wordt opgelegd en die kadert binnen zijn/haar competentiedomein
- Kan deelnemen aan het proces van evaluatie met betrekking tot de leden van zijn/haar directie/dienst volgens het intern evaluatierooster, opgesteld door de zonale autoriteit
- Neemt deel aan de opstelling van de interne instructies, waarvan het onderwerp binnen zijn competentiedomein valt, op of laat deze, onder zijn/haar verantwoordelijkheid, door zijn/haar medewerkers opstellen
- Is medeverantwoordelijk voor de verspreiding van interne instructies en andere richtlijnen binnen zijn/haar dienst
- Vervult zijn/haar taken in een geest van collegialiteit, efficientie en effectiviteit
- Analyseert en formuleert voorstellen aan de directeur HR betreffende zijn/haar activiteitendomein
- Neemt actief deel aan de strategische keuzes binnen zijn/haar activiteitendomein
- Kan bijdragen aan de opstelling van specifieke procedures binnen het werkterrein van zijn/haar directie
- Onderhoudt goede contacten met zowel interne als externe partners
- Kan bijdragen aan de uitvoering/opvolging van de prioriteiten vastgesteld binnen het Zonaal Veiligheidsplan binnen het kader van zijn/haar bevoegdheidsdomein
- Kan deelnemen aan de Management Meetings
- Kan deelnemen aan de VISIO-vergaderingen
- Beheert transversale HR-projecten die hem/haar worden toegewezen door de directeur HR
- Beheert transversale HR-projecten betreffende ‘welzijnsbeleid’ die hem/haar worden toegewezen door de directeur HR
- Staat de directeur HR bij in het beheer van en het toezicht op de correcte en regelmatige toepassing van de evaluatieprocedure
- Werkt in multidisciplinair teamverband
- Verleent advies inzake verbeteringen in procedures, methoden en bestaande werkinstrumenten binnen het activiteitendomein van de directie HR en neemt hieraan actief deel om de optimalisatie van nabij op te volgen
- Gaat op zoek naar ‘best practices’ binnen en buiten andere openbare administraties en onderzoekt de mogelijkheden tot interne toepassing
- Stelt rapporten op met voorstellen/denkpistes tot optimalisatie en stelt deze voor aan de collega’s binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein
- Neemt deel aan de opstelling van de begroting en de begrotingswijzigingen van de politiezone voor wat zijn/haar directie HR betreft en draagt bij tot de opstelling van de algemene rekening van de zone

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone 5341

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Beantwoorden aan de wettelijke bepalingen i.v.m de kennis van de tweede taal (brevet Selor - artikel 12 voldoende kennis)
- Grondige kennis hebben van de organisatie van het politiekorps
- Bereid zijn om zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, de reglementen en ander richtlijnen met betrekking tot zijn/haar functie
- Over een zeer goede praktische ervaring beschikken in zijn/haar domein
- Vormingen kunnen geven met betrekking tot zijn competentiedomein
- Goede kennis hebben inzake digitale briefwisseling en Microsoft Office (Word – Excel – Powerpoint – Access - ...), BOS, …
- Goede kennis hebben van de deontologische code en deze in praktijk toepassen
- Goede kennis hebben van alle materie betreffende ‘veiligheid en preventie op het werk’ (IDPBW – ARAB – DINO)
- Grondige kennis hebben inzake het beheer van human resources
- Grondige kennis hebben van het personeelsstatuut
- Goede kennis hebben van het disciplinair statuut
- Goede kennis hebben van de administratieve procedures inzake personeelsbeheer

Gewenst profiel

- In staat zijn het politiekorps te vertegenwoordigen binnen zijn/haar domein
- Een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies en de overheden
- Beschikken over een bekwaamheid tot interne en externe communicatie
- Blijk geven van grote beschikbaarheid en flexibiliteit in functie van de te beheren gebeurtenissen
- Blijk geven van natuurlijk leiderschap
- Integer zijn
- Discreet zijn
- Een open geest hebben
- Zin hebben voor organisatie en verantwoordelijkheid
- Prioriteiten kunnen definiëren
- In staat zijn projecten te bedenken en tot een goed einde te brengen
- In staat zijn een voorbeeldfunctie te vervullen omtrent de missie, visie en waarden van de politiezone
- Medewerkers kunnen motiveren, opvolgen en coachen
- Over een goede verbale en schriftelijke communicatie beschikken
- In staat zijn problemen te definiëren en mogelijke oplossingen te formuleren
- In staat zijn proactief te werken
- Creatief en innovatief zijn

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De kandidaten zullen onderworpen worden aan een kennistest tijdens gevolgd door een interview

Informations

Naam
CAUDRON
Voornaam
Philippe
Functie
Directeur
E-mail
philippe.caudron@police.belgium.eu
Telefoon
02/559.81.85
Korps/directie/dienst
Human Resources