Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - Adviseur-Financial & Logistic Advisor

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4121 T 19 02
Korps/directie/dienst
7358 - Dri - Resources
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Assisteren van de Financial & Logistic Manager in het uitwerken, coördineren en opvolgen van de logistieke en financiële middelen teneinde deze middelen en het gebruik ervan binnen de directie te optimaliseren en zo goed mogelijk te stroomlijnen (rationaliseren).

FUNCTIEBESCHRIJVING
A. Als expert, toezicht houden op de middelen en de toekomstige behoeften bepalen teneinde een goed beheer van de dienst te garanderen.

Voorbeelden van taken:

- Tijdig en in samenwerking met de diensthoofden de nodige middelen definiëren.
- De vereiste informatie opvragen bij de collega’s.
- Een periodiek verslag opmaken en dit communiceren aan de betrokken diensten.
- Bijwerken van de boordtabellen.
- …
B. Als beheerder, verzamelen van de (nieuwe) behoeften en het beheer van de middelen verzekeren teneinde een gezonde bedrijfsvoering te waarborgen voor de directie; ervoor zorgen dat de opvolgingen en inventarissen bijgewerkt zijn.

Voorbeelden van taken:
- De nodige informatie opvragen bij de verschillende diensten.
- In samenwerking met de diensthoofden de behoeften plannen.
- Regelmatig de opvolgingen of de inventarissen nakijken (of laten nakijken).
- Bijwerken van de boordtabellen.
- …
C. Als adviseur, het informeren en adviseren van de financieel en logistiek verantwoordelijke teneinde te zorgen voor het goede verloop, de verwezenlijking van de doelstellingen en de naleving van de termijnen.

Voorbeelden van taken:

- Het opvolgen, samen met de medewerkers van de cel, van het verloop van de lopende projecten.
- Het opstellen, samen met de deskundigen, van de bestekken en aanbestedingen.
- Zich vergewissen van de ontvangst van de dossiers binnen de voorgeschreven termijn.
- …

D. Als contactpersoon, fungeren als contactpersoon om de aanvragen te centraliseren teneinde te zorgen voor de overdracht en opvolging van de informatie en de aanvragen.

Voorbeelden van taken:

- Antwoorden op de vragen om informatie en op de vragen van financiële en logistieke aard.
- Het doorspelen van de informatie naar de collega’s en externe deskundigen.
- Voorstellen doen om de doelstellingen van het team aan te passen.
- …

E. Als kennisbeheerder, het opvolgen van de evoluties in diens vakgebied teneinde diens kennis continue op een hoog peil te houden.

Voorbeelden van taken:

- Deelnemen aan specifieke opleidingen of workshops.
- Deelnemen aan seminaries.
- Het raadplegen van vakliteratuur.
- ..

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Resources (Resources Division - DIRES) ontwikkelt het HR-, logistieke en financiële beleid en de strategie van de directie. Bovendien staat hij in voor de HR-, logistieke- en financiële processen.
Hij coördineert de analyse van de behoeften, van de ontwikkeling en van het beheer van personele, financiële en logistieke middelen van de directie. In het raam van het beheer van de middelen coördineert de dienst eveneens het beheer van de externe consultants, samen met de externe partners, en coördineert met de FOD Binnenlandse Zaken en de SICAD’s voor het beheer van de neutrale calltakers.
Hij organiseert eveneens het administratieve beheer van de directie. Daarom is er eveneens een functionele band met de administratieve assistenten in de Business Units.
Hij vormt eveneens een verbindende schakel met het facility management van het POLIS center-gebouw.
Wat het financiële beheer betreft, ontwikkelt de dienst de financiële ICT-strategie van de politie, coördineert de financiële ICT-behoeften en volgt de implementatie en uitvoering op.
De directeur moet m.a.w. de ontwikkeling van de beleidscyclus in zake HRM, logistiek en financiën volledig kunnen delegeren aan deze dienst.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
VAN DEN BERGHE
Voornaam
Catherine
Functie
General Resources Manager
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.77.00
Korps/directie/dienst
DGR - DRI - Ressources