Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A21) - Adviseur ICT Open Source Intelligence

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4007 N 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Niveau
ICT-adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master ICT

Video
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

De cel OSINT is een transversaal georiënteerde beeldvormingscel die functioneel samenwerkt met de andere Inteldiensten binnen FGP. Op vraag levert ze, in subsidiaire orde, steun aan onderzoeken, intern FGP maar ook aan andere federale gedeconcentreerde diensten en de politiezones.

De cel zal o.a.:

 • de internetrecherche binnen FGP organiseren en echt gespecialiseerde opzoekingen zelf uitvoeren. De cel zal echter, hoewel ze los van de fenomenen staat, ten dienste van de fenomenen zijn. In het kader van deze fenomenen voeren de leden van de cel opzoekingen uit in open bronnen en leveren expertise in internetgerelateerde onderzoeken;
 • waar nodig samenwerken met de cel i2
Functiebeschrijving

Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken

 • Een operationeel technische en ICT-steun garanderen aan alle operationele diensten binnen FGP
 • Schrijven van scripts om dat uit open bronnen te kunnen verwerken en analyseren
 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
 • Deelnemen aan de technische realisatie van projecten
 • Uitwisselen van expertise met (buitenlandse) R&D afdelingen die werkzaam zijn in gelijkaardige domeinen
 • Projecten coördineren en/of aansturen ten voordele van de directie
 • De methoden, procedures en tools ontwikkelen, implementeren en uitvoeren
 • Creatief en risicobewust methoden, instrumenten en procedures uittesten om opzoekingen in open bronnen te optimaliseren
 • Ontwerpen van beslissingen voorbereiden die vallen binnen zijn activiteitendomein
 • Technische adviezen opstellen
 • Nieuwe ontwikkelingen en tools binnen het domein van OSINT nationaal en internationaal opvolgen en implementeren
 • Een contactpunt zijn voor politieambtenaren van andere diensten die in het kader van hun dossiers geconfronteerd worden met een aspect verbonden aan zijn/haar specialisatie; de nodige aanbevelingen formuleren aan de onderzoekers

Als analist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

 • De processen uitschrijven en aanpassen aan getrokken lessen die systematisch worden geborgd in de dagelijkse werking
 • Bijdragen tot de kritische analyse van de processen en concrete voorstellen doen om deze processen te optimaliseren
 • Als actor die actief gebruikmaakt van specifieke tactieken en technieken zijn kennis de specifieke tactieken en technieken verwerven, dagelijks toepassen, op peil houden en uitbreiden om voortdurend een onberispelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.

 • Entiteiten en gebeurtenissen screenen in informatie uit open bronnen (OSINT)
 • De correctheid van gegevens aftoetsen aan verschillende bronnen
 • De kennis over screeningstools en -databanken actief verder ontwikkelen via benchmarking, experimenteren, het volgen van opleidingen, enz.
 • Inschatten van veiligheidsrisico’s en gepaste afschermingsmaatregelen bij het raadplegen van (open) bronnen (privacy & GDPR, verbranden onderzoek, …) en rechercheurs hiervan bewust maken
 • Zijn kennis, knowhow en ervaring op autonome basis verder ontwikkelen, onderhouden en verbeteren
 • Deelnemen aan vormingen in zijn domein
 • Als actor belast met operationele steun steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten. 

 • De screeningsopdracht in overleg met de klant/rechercheur analyseren, afbakenen en uitvoeren volgens de afgesproken processen en verwachtingen
 • Instaan voor de opvolging van de lopende opdrachten en aanvragen
 • Duidelijke en beknopte rapporten over de resultaten van de opdrachten maken en deze communiceren aan klanten/rechercheurs en leidinggevenden
 • Een bijzondere ondersteunende rol binnen informantenwerking
 • De nodige kennis, knowhow en ervaring binnen zijn domein delen met de onderzoekers van de FGP en de lokale recherches
 • Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

 • Het standpunt van de hiërarchie meedelen/verdedigen tijdens werkgroepen
 • Aanwezig zijn op de geschikte fora
 • Als technisch deskundige met externe diensten, de academische wereld of bedrijven contacten onderhouden om bij nieuwe projecten een snel en accuraat antwoord te kunnen geven naar haalbaarheid en implicaties
 • Als technisch deskundige tijdens overleg, de aanvraag/project op een constructief kritische manier bestuderen naar haalbaarheid, kosten, meerwaarde tov commerciële oplossingen, etc.
Gewenst profiel

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

selectiecommissie

uitsluitende proef

wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €45057.08 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Loquet
Voornaam
Serge
Functie
Commissaris C&L/OSINT
E-mail
serge.loquet@police.belgium.eu
Telefoon
03/217 82 37
Korps/directie/dienst
FGP Antwepren