Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A2) - Adviseur ICT-specialist gedetacheerd naar het OCAD

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4299 T 18 15
Korps/directie/dienst
6752 - Drp - P - Mi - Efe - Ext Opdr - Ocad
Werkplaats
Wetstraat 22
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
50
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving
De adviseur ICT-specialist werkt binnen het departement ICT en staat onder de directe leiding van het departementshoofd ICT.
Zijn belangrijkste taken zijn:
- de IT-infrastructuur (servers, SAN, switches, firewall, PC, printers, …) en de communicatiekanalen tussen het OCAD en zijn verschillende steundiensten beheren (zowel op gebied van informatica- als telefonie- en veiligheidssystemen),
-  een bijdrage leveren aan de opbouw van de architectuur van het informaticapark, een goede monitoring en snel herstel kunnen verzekeren in geval van incidenten; 
-  de technische assistentie van de permanentie van het OCAD verzekeren, ondersteuning bieden aan het personeel van het OCAD.
 
Dit alles is om de beschikbaarheid, de prestaties en de stabiliteit van de ICT-infrastructuur van het OCAD te garanderen (cf. artikel 9 van de Wet van 10/07/2006).
 
Bestaansreden van de functie
 
Hij/zij ontwikkelt en beheert de gehele informatica-infrastructuur, zowel op netwerk- als op serverniveau.
Hij/zij is de technische expert bij uitstek, die elk detail van het informaticapark kent en die erop toeziet dat de informatica-infrastructuur zich aanpast aan de technologische evoluties.
Hij/zij helpt bij de openbare aanbestedingen inzake informatica door de technische specificaties te leveren en door deel te nemen aan de verschillende stadia van de aanbestedingsprocedure. Op basis van het ICT-budget stelt hij/zij een planning voor voor de aankoop van informaticamateriaal en zorgt voor de aankoop ervan ten behoeve van het OCAD.
 
Hij/zij beheert de communicatiekanalen tussen het OCAD en zijn verschillende steundiensten (zowel op gebied van informatica als telefonie en veiligheidssystemen).
 
De functie vereist minstens 4 jaar ervaring in het implementeren van serveroplossingen. Ook gevraagd zijn kennis en een grondige beheersing van de omgeving Windows Server 2012 R2 of van een hogere versie. Rekening houdend met de specificiteit van de functie, nl. de implementatie van de server- en netwerkoplossingen, is een universitair diploma in de informatica vereist.
 

Taken van de Adviseur ICT-specialist

Als ondersteuning op het vlak van informatica, wordt de kandidaat geacht taken en activiteiten in het domein van de informatica te verrichten volgens de geldende procedures, om zo het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:

 • Een efficiënte serverarchitectuur definiëren en implementeren
 • De continuïteit, de actualisering en de verdere ontwikkeling van de netwerken van het OCAD beheren.
 • De telecommunicatiemiddelen beheren (verbindingen met de Belgische steundiensten en de buitenlandse homologe diensten)
 • Contacten onderhouden met de informaticacellen van de verschillende steundiensten.
 • Op de hoogte blijven van de nieuwe oplossingen op het vlak van veiligheid
 • De goede werking van het nemen van back-ups verzekeren.
 • De verschillende Pc’s, printers en andere apparatuur configureren en onderhouden.
 • Contacten onderhouden op het vlak van techniek en informatica met de FOD Binnenlandse Zaken en de andere steundiensten.
 • In samenspraak met het departementshoofd en de veiligheidsofficier de strategie uitwerken van de systemen en procedures die moeten worden ingevoerd, rekening houdend met de beschikbare middelen.
 • Toezien op het beheer van het alarmsysteem, het toegangssysteem en CCTV.

Als helpdesk technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te bieden.

Voorbeelden van taken:

 • Eerstelijnsbijstand bieden aan gebruikers van de informaticatools en hen de mogelijkheid geven de geleverde middelen op een efficiënte en correcte manier te gebruiken.
 • De onvoorziene computerproblemen oplossen (blokkering, overbelasting, onderbreking en heropstarting van servers, tussenkomen bij netwerk-, switches- en serverproblemen).
 • Een permanentie verzekeren via een beurtrol “oproepbaar/terugroepbaar”
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) is een onafhankelijk orgaan dat opgericht werd in uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging. Het OCAD, dat onder het gezag van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie staat, is belast met het analyseren en het evalueren van de inlichtingen, noodzakelijk voor het nemen van maatregelen van bestuurlijke en/of gerechtelijke Politie en dit ten aanzien van daden in België of tegen Belgische personen of Belgische belangen in het buitenland.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een voltooid licentiaats-, master- of doctoraatsdiploma in de informatica.

Gewenst profiel

Bekwaamheden

 • Zijn/haar werk efficiënt en doeltreffend kunnen organiseren
 • Kunnen vernieuwen en proactief kunnen zijn in de opstelling van zijn/haar werk.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden bezitten.
 • Zin hebben voor orde en initiatief.
 • Zijn/haar werk autonoom kunnen plannen en organiseren
 • De ontwikkelingen van nieuwe technologieën in zijn/haar competentiedomein kunnen opvolgen

Houding  

 • Dynamisch en creatief zijn
 • Zich integer gedragen, respect hebben voor anderen, zonder voortrekkerij of discriminatie
 • Loyaal en onpartijdig zijn
 • Stressbestendig zijn
 • Beschikbaar zijn en bereid zijn tijdens het weekend en ’s nachts dienstprestaties te leveren indien de werklast dit vereist
 • Discreet zijn en zin hebben voor verantwoordelijkheid.
 • Klantgericht zijn
 • Punctueel, nauwkeurig en ordelijk werken
 • Een analytische geest hebben en opbouwende kritiek kunnen geven

Kennis

 • Goede kennis hebben van de organisatie, de structuren en de bevoegdheden van het OCAD en van de verschillende Belgische ondersteunende diensten, net als van de Europese en internationale instellingen.
 • Goede beheersing van de moedertaal.
 • Goede beheersing van de omgevingen Windows Server en Linux.
 • Goede kennis van cryptografie en tools voor de beveiliging van informatie (Firewalls, IPS, VPN, encrypties, …)
 • Grondige kennis hebben van informaticanetwerken.
 • Zeer goede kennis hebben van gegevensbanken
 • Zeer goede kennis hebben van het Frans
 • Kennis van het Engels is ook vereist.
 • Theoretische en praktische kennis van gegevensbanken die nuttig zijn voor de werking van het OCAD is een pluspunt.

Specifieke eisen

 • Bereid zijn permanent via opleidingen zijn/haar bekwaamheden te vervolmaken.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs klasse B.
 • Belg en in België woonachtig zijn en het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten.
 • Vereist diploma: een voltooid licentiaats-, master- of doctoraatsdiploma in de informatica.
 • Minstens 4 jaar nuttige werkervaring hebben met betrekking tot de functie.
 • In het bezit zijn van een veiligheidscertificaat "zeer geheim" of bereid zijn hiertoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan (het niet behalen van het certificaat is een reden tot verwijdering of niet detachering)
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Samenstelling van de selectiecommissie: te bepalen

Informations

Naam
DOBRITCH
Voornaam
Laurent
Functie
Departementshoofd ICT
E-mail
laurent.dobritch@ocamocad.fgov.be
Telefoon
02/238 56 37
Korps/directie/dienst
OCAD