Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1 - Adviseur Juridische Dienst

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4301 T 18 04
Korps/directie/dienst
5341 - Zuid
Werkplaats
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

- neemt actief deel aan de goede uitvoering van de dienst overeenkomstig de richtlijnen die door het diensthoofd vastgesteld zijn
- legt regelmatig verantwoording af bij het diensthoofd
- Bijstand verlenen aan het diensthoofd in de uitoefening van zijn/haar opdrachten
- vervanging van het diensthoofd in geval van afwezigheid
- adviezen formuleren, opstellen van onderzoeken en korte juridische studies kunnen uitvoeren voor een specifieke materie die zij/hij behandelt, voornamelijk binnen de dienst ;
- opmaak van dienstnota’s of ontwerpen van interne nota’s in de specifieke domeinen die tot zijn/haar opdrachten behoren ;
- advies geven aan de interne controle in het kader van tuchtprocedures (in het bijzonder door de opvolging van de arresten van de Raad van State en de aanbevelingen van de Tuchtraad)
- voorstel tot bestellingen van juridische documentatie in overleg met de dienst DOC ;
- Bijstand en advies verlenen aan de andere medewerkers van de dienst

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Zuid 5341 staat in voor de veiligheid in de gemeenten Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst.

Missies van de juridische dienst:
De beheer- en organisatieorganen van de politiezone bijstaan en hen advies verlenen in juridische constitutionele, conventionele, functionele,
statutaire en disciplinaire zaken
De andere directies bijstaan en adviseren op operationeel gebied (recht van het bestuurlijke en gerechtelijke politieambt, strafrecht en de
strafrechtprocedure)
De geïnteresseerde diensten bijstaan bij de aanpassing van de interne procedures aan de geldende juridische normen, in het bijzonder de
dienst intern toezicht voor disciplinaire zaken
Bijstand verlenen bij het afsluiten van contracten (hier inbegrepen WOverzekeringen, BA, materiële schade,…) waarbij de politiezone
betrokken partij is
De dossiers betreffende werkongevallen beheren en de aanvragen voor juridische bijstand van de personeelsleden opvolgen
De schadegevallen ten nadele van de politiezone beheren
De noden inzake verzekering met betrekking tot arbeidsongevallen melden in samenwerking met de betrokken diensten
De verzekeringscontracten inventariseren en bewaren
De verzekeringscontracten uitvoeren
De geschillen waarbij de politiezone betrokken is opvolgen
De relaties met de advocaten onderhouden
De juridische afdeling van de dienst documentatie voeden

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in de rechten
- Beantwoorden aan de wettelijke bepalingen i.v.m. de kennis van de tweede landstaal (Selor brevet)
- Grondige kennis hebben van de organisatie van het politiekorps
- Bereid zijn om zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, de reglementen en andere richtlijnen met betrekking tot haar/zijn functies
- Over voldoende softwarekennis beschikken (Word, Excel, Access, Email, …)
- Over een goede praktische ervaring beschikken
- Zeer goede kennis hebben van de juridische methodologie
- Goede kennis hebben van het institutioneel, organiek en disciplinair recht en de werking van de geïntegreerde politie
- Kennis van het algemeen, administratief, statutair en disciplinair recht, de administratieve geschillen inbegrepen
- Kennis van de strafrechterlijke geschillen
- Kennis van het gemeenterecht
- Kennis van de geschillen aangaande de objectieve verantwoordelijkheid van de openbare instellingen
- Algemene kennis in het recht van de openbare vrijheden

Gewenst profiel

- bekwaam zijn om binnen zijn domein het politiekorps te vertegenwoordigen ;
- een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies, de syndicaten en de overheden ;
- beschikken over zin voor interne en externe communicatie ;
- blijk geven van een grote beschikbaarheid in functie van de te beheren evenementen ;
- zowel in team als zelfstandig kunnen werken
- blijk geven van nauwkeurigheid en methodologie bij de uitvoering van de opdrachten
- blijk geven van integriteit ;
- blijk geven van discretie ;
- beschikken over een open geest ;
- zin hebben voor organisatie en opnemen van verantwoordelijkheden ;
- prioriteiten kunnen opsporen en formuleren ;
- vermogen om, binnen zijn activiteitendomein, projecten te concipiëren en tot een goed einde te brengen

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De kandidaten zullen onderworpen worden aan een schriftelijke kennistest gevolgd door een interview

Informations

Naam
Wattier
Voornaam
Isabelle
Functie
Chef de service
E-mail
isabelle.wattier@police.belgium.eu
Telefoon
02/559.81.51
Korps/directie/dienst
ZP Midi - Service Juridique et Contentieux