Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A2) - ADVISEUR – JURIST

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4201 T 18 12
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen

Vereiste ervaring

4 jaren minimum

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De Adviseur Jurist hangt af van de Algemeen Functioneel Directeur (DGF). Hij/zij behandelt op verzoek elke materie die juridische gevolgen heeft.
Naast de administratieve basistaken van een adviseur (niveau A), zal hij/zij belast worden met :
- De juridische ondersteuning van de Politiezone en dit zowel in de dossiers over het interne beleid als deze waarbij externe partners of administratieve autoriteiten betrokken zijn.
- De juridische ondersteuning aan de verschillende diensten van de Zone.
- Hij/zij vertegenwoordigt de Politiezone op alle werkvergaderingen met externe partners waar dossiers met een juridisch aspect besproken worden.
- Hij/zij fungeert binnen zijn/haar bevoegdheden als technisch adviseur van de Korpschef, dit in het kader van het Basis Overlegcomité, de Politieraad en het Politiecollege. Zijn/haar deskundigheid wordt vereist bij elk dossier met juridisch impact dat voorgelegd wordt aan de beslissingsorganen van het Politiekorps.
Kernactiviteiten :
- Het ontwikkelen van aanbevelingen en het bedenken van systemen en procedures ter verwezenlijking van de strategische beslissingen, aangenomen door de algemene directie ;
- Juridische ondersteuning bieden aan de algemene directie en aan de verschillende diensten van de Zone inzake materies als het administratief recht, het gemeentelijk recht, het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringen, statuten, …. ;
- Beheer en leiding van de Cel Betwiste Zaken die onder zijn/haar bevoegdheid valt ;
- Opvolging van de dossiers inzake rechtsbijstand, arbeidsongevallen, …, uitgaande van de Dienst Betwiste Zaken ;
- Het ontwikkelen van ontwerpovereenkomsten en protocols voor de uitvoering van de strategische keuzes van de algemene directie of advies geven over reeds bestaande overeenkomsten waarbij het Politiekorps belanghebbende partij is ;
- De studie en analyse van de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer ; deze analyse binnen de zone integreren onder de vorm van administratieve zonale orders of algemene instructies ; juridische informatie van het personeel ;
- Door middel van contacten met de Dienst Betwiste Zaken, advocaten en verzekeraars juridische bijstand verlenen aan de personeelsleden van de Zone, die bij een gerechtelijke procedure betrokken zijn tengevolge van de uitoefening van hun functie ;
- Op vraag van de Korpschef werkgroepen superviseren en als deskundige deelnemen aan werkgroepen ;
- Supervisie en opvolging van dossiers waarbij de Zone betrokken is bij gerechtelijke/juridische procedures ; schakel met de advocaten die de belangen van de Zone verdedigen ;
- Juridisch aanspreekpunt van de Zone ;
- De Korpschef technisch advies geven in het kader van het Basis Overlegcomité, de Politieraad en het Politiecollege ;
- Uitwerken en implementeren van de verschillende beleidsstrategieën die tot het juridisch domein van de Zone behoren ;
- In geval van afwezigheid, de Secretaris van de Vergaderingen vervangen in de uitoefening van zijn/haar functies.
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen naar gelang van de noden van de zone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de Algemene Directie, en onder de leiding van de Algemene Functionele Directeur (DGF), de juridische dienst van de politiezone brengt advies uit over diverse situaties mbt verschillende domeinen van het recht, onder andere inzake statutaire, operationele, administratieve materies, enz.
Contactpersoon voor alles wat het juridische domein betreft, alsook de uitwisselingen met de wettelijke vertegenwoordigers van de politiezone, verdedig de juridische dienst van de zone het politiekorps indien nodig. De juridische dienst van de zone is ook belast met de coördinatie van de dienst geschillen met als kerntaken het beheer van de aanvragen tot juridische hulp inzake verdediging van belangen van personeelsleden die nadeel hebben geleden of die het voorwerp uitmaken van een klacht in het kader van de uitoefening van het politieambt.

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die wensen een taalopleiding te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren wensen te gebruiken van de zone (fitnesszaal).
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master of doctoraat in de rechten

Gewenst profiel

Het vermogen om een missie, visie en waarden te ontwikkelen voor zijn/haar werkdomein ; het vermogen om te organiseren en een structuur te ontwikkelen die een efficiënte en effectieve uitvoering van de taken verzekeren binnen het kader van zijn/haar beheersdomein ;
op een transparante manier doelstellingen kunnen formuleren ;
de bekwaamheid om op een effectieve manier te organiseren ;
helder en open kunnen communiceren ;
op een effectieve manier prioriteiten kunnen vastleggen en aangeven welke acties noodzakelijk zijn om op korte en lange termijn de vooropgestelde doelstellingen te verwezenlijken ;
over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikken ;
zeer goede kennis van de tweede landstaal (actief en passief) ;
voorkeeur voor een tweetalige kandidaten

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef

Informations

Naam
GEUENS
Voornaam
Ilse
Functie
Algemeen Functionele Directeur
E-mail
ilse.geuens@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 19
Korps/directie/dienst
PZ 5339 Brussel HOOFDSTAD Elsene