Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - ADVISEUR Lid - Jurist - Coördinator Tucht

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4117 N 19 02
Korps/directie/dienst
6743 - Dgr - Intern Toezicht Int Werking En Kwaliteit
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

 

Als coördinator tucht, de verantwoordelijkheid nemen en de coördinatie verzekeren van het tuchtbeheer tbv de verschillende overheden (Minister van Binnenlandse Zaken, de commissaris-generaal, de drie directeurs-generaal) alsook de leiding verzekeren (binnen zijn taal) over de dossierbeheerders tucht, met hen regelmatige vergaderingen beleggen en de controles uitvoeren over de correcte uitvoering van de dossiers om ervoor te zorgen dat alle tuchtdossiers/procedures binnen de federale politie binnen de gestelde deadlines en volgens de kwaliteitsnormen optimaal behandeld worden.

 

Als juridisch adviseur, mee instaan voor het juridisch advies op vlak van administratieve procedures (tucht, ordemaatregelen) alsook de andere domeinen van het intern toezicht ten behoeve van de dossierbeheerders-onderzoekers bij TIWK en in het algemeen ten behoeve van de andere tucht – en HRM-diensten binnen de geïntegreerde politie om de tuchtwerking binnen de federale politie en meer uitgebreid binnen de geïntegreerde politie te stroomlijnen en te optimaliseren.

 

Als dossierbeheerder-onderzoeker, instaan voor het beheer en de uitvoering van bijzonder gevoelige en complexe tuchtdossiers en voorlopige schorsingen per ordemaatregelen in uitvoering van de beslissingen van de tuchtoverheden alsook het zelfstandig voeren van de bijzondere onderzoeken ten laste en ten ontlaste, juridisch getinte kwaliteitsonderzoeken; De bijzondere complexheid en gevoeligheid ligt in de graad van de betrokkene(n) of de positie die zij bekleden binnen de federale politie; het onderzoeken, verhoren, horen, opvragingen doen van de nodige stavingsstukken in onderzoeken waarbij de betrokkenen de graad van CP, HCP of Niv A hebben. Voor meer informatie m.b.t. de functiebeschrijving, gelieve de bijlage te lezen.

 

Voor meer informatie m.b.t. de functiebeschrijving, gelieve de bijlage te lezen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De dienst (DGR-TIWK) staat in voor het Intern Toezicht van de Federale Politie. Het gaat meer bepaald om het klachtenbeheer van de Federale Politie, het voeren van kwaliteitsonderzoeken voor de commissaris-generaal alsook om het uitvoeren van niet-complexe gerechtelijke onderzoeken. Daarnaast staat TIWK in voor de tucht van de commissaris-generaal, de drie directeurs-generaal en van de Minister van Binnenlandse Zaken en voor de voorlopige schorsingen bij ordemaatregel. Tenslotte staat TIWK in voor de expertise op vlak van het Intern Toezicht ten behoeve van de Geïntegreerde Politie.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een master in de rechten.

Gewenst profiel

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Praktische kennis :

  • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
  • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
  • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.
  •  

Verwachte gedrag :

  • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
  • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
  • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
  • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

 

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DE JAEGHERE
Voornaam
Wendy
Functie
Assistent
E-mail
wendy.dejaeghere@police.belgium.eu
Telefoon
02/5544247
Korps/directie/dienst
DRP TIWK