Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1 - ADVISEUR LID van CGI - IEID

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4111 T 19 03
Korps/directie/dienst
7444 - Cgi - Ieid
Werkplaats
Kroonlaan 145E
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als technisch deskundige: op basis van de eigen expertise op het gebied van internationale politiesamenwerking analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners, om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers in hun taken te ondersteunen.

Voorbeelden van taken:
• Adviezen en analyses formuleren ten behoeve van de relevante autoriteiten en externe partners met het oog op het nemen van strategische en/of tactische beslissingen op het gebied van internationale politiesamenwerking.
• Adviezen formuleren met een analyse van de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke opties in dossiers inzake internationale politiesamenwerking ten behoeve van de relevante autoriteiten.
• De relevante autoriteiten op een proactieve manier informeren over de mogelijke impact van bepaalde (politieke of gerechtelijke) nationale of internationale beslissingen op de werking van de geïntegreerde politie.
• De pertinente ontwikkelingen in onze (potentiële) partnerlanden en in de Belgische buitenlandse politiek volgen.
• In overleg met de betrokken interne en externe partners actief deelnemen aan het bepalen van het standpunt van de geïntegreerde politie op het gebied van internationale politiesamenwerking.
• De kennis verbeteren van de leden van de geïntegreerde politie inzake de bestaande mogelijkheden en opportuniteiten op het gebied van internationale politiesamenwerking.
• De leden van de geïntegreerde politie opleiden en informeren inzake internationale politiesamenwerking.
• Opleidingen en uiteenzettingen geven over internationale politiesamenwerking, met name inzake de functionaliteiten van de dienst IEID/CGI.
• Bijdragen tot het opstellen van syllabi en andere pedagogische ondersteuningsmiddelen inzake internationale politiesamenwerking (bv. de referentiebrochure voor de lesgevers in de provinciale politiescholen).
• De directeur CGI of de CG bijstaan tijdens vergaderingen waarvoor een bijzondere expertise vereist is.
Als vertegenwoordiger: op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken:
• In het kader van deze activiteiten de goede samenwerking met de klanten (diensten) en partners verzekeren.
• Deelnemen aan colloquia en/of opleidingen en seminaries volgen die nuttig zijn op het gebied van internationale politiesamenwerking.
• De geïntegreerde politie vertegenwoordigen op nationale en internationale fora.
• De deelname van de Belgische geïntegreerde politie voorbereiden en coördineren en deelnemen aan werkgroepen of andere vergaderingen op nationaal of internationaal niveau.
• Het standpunt van de Belgische geïntegreerde politie op nationale of internationale fora verdedigen.
• Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen.
• Een netwerk van nationale en internationale contacten uitbouwen.
• Het overleg (of de creatie van overlegstructuren) en de operationele samenwerking bevorderen met onze buurlanden en met andere landen die een grote invloed hebben op de veiligheidssituatie in België.

Als dossierbeheerder: dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:
• Op een proactieve manier belangrijke beslissingen voorbereiden die moeten worden genomen op politiek niveau of op het niveau van het management van de federale politie.
• Dossiers voorbereiden en de voorbereiding van dossiers coördineren in het kader van ontmoetingen van de politiehiërarchie (commissaris-generaal) of de Belgische politieke autoriteiten met hun buitenlandse collega's.
• Actief deelnemen, als deskundige die de onderhandelingen op het gebied van internationale politiesamenwerking op het niveau van de Europese Unie volgt, aan de nationale werkgroepen ter implementatie van de Europese instrumenten.
• De vergaderingen van de Raden van bestuur van de Europese agentschappen (Frontex, CEPOL, …) coördineren en eraan deelnemen.
• Antwoorden op parlementaire vragen m.b.t. internationale politiesamenwerking opstellen.

Als procesanalist: de processen, procedures en/of tools binnen de eigen activiteitendomeinen doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.
Voorbeelden van taken:
• Deelnemen aan de ontwikkeling van tools en reglementaire teksten die nodig zijn voor de aanpassing van de processen/procedures, zodat het door de directeur uitgewerkte beleid correct ten uitvoer kan worden gebracht.
• De literatuur en de interne en externe goede praktijken analyseren.
• Verbeteringsvoorstellen van de processen/procedures formuleren zodat de door de directeur uitgewerkte visie correct ten uitvoer kan worden gebracht.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de internationale politiesamenwerking vindt haar bestaansreden in het gegeven dat de federale politie nood heeft aan een dienst die instaat voor de opvolging en de coördinatie van de internationale politiesamenwerking en voor de verwerking van de internationale politionele informatie, met name in het kader van de internationale informatie-uitwisseling en de internationale signaleringen. Dit betekent een dienst die de mogelijkheid biedt te anticiperen op internationale beslissingen, de impact ervan te beoordelen, adviezen te formuleren, beslissingen te nemen op een gegronde en samenhangende manier, en de taken van de gerechtelijke en bestuurlijke politie efficiënt te ondersteunen. Met andere woorden een dienst die strategische en operationele ondersteuning biedt aan de eigen politieorganisatie, maar ook naar de overheden toe.
Daarnaast is het ook nodig om als “transversale” directie, rechtstreeks onder het gezag van de commissaris-generaal, over een globale en macroscopische visie inzake internationale politiesamenwerking en internationale informatie-uitwisseling te beschikken. Het is belangrijk een overzicht te hebben over de relaties die bestaan tussen de verschillende componenten en evoluties op internationaal vlak. Dat biedt de mogelijkheid om enerzijds een coherente visie uit te werken en invloed te hebben op de beslissingen (met duidelijke en proactieve standpunten op de verschillende fora tot gevolg) en anderzijds een efficiënte operationele ondersteuning te bieden. Daarbij is het van belang samen te werken met de andere diensten en (algemene) directies van de geïntegreerde politie (zodat hun expertise aangaande de verschillende fenomenen en domeinen en hun ondersteuning op operationeel vlak ten volle kunnen worden benut) en met onze overheden (die ons de mogelijkheid bieden een standpunt in te nemen voor ons land).

Op het gebied van de Europese en internationale politiesamenwerking (EU-werkgroepen, EU-agentschappen, Interpol, …) verzekert de dienst IEID een horizontale opvolging en draagt actief bij tot de ontwikkeling van een strategische visie.
De dienst is eveneens belast met het omzetten van de ontwikkelde strategie in strategische en operationele doelstellingen om de uitvoering ervan te verzekeren.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet
voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand
liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare
doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen
gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen
(SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door
duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun
resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de
organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen
geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te
identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare
termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie
Wervingsreserve : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Van Oost
Voornaam
Frederik
Functie
chef de service IEID
E-mail
frederik.vanoost@police.belgium.eu
Telefoon
02/644 8171
Korps/directie/dienst
CGI