Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A2) - Adviseur logistiek@DGA Team

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4005 T 18 13
Korps/directie/dienst
6208 - Dga - Directeur-Generaal
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A.

Vereiste ervaring

Min 6-9 ervaring in vergelijkbare functie is vereist

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Beheren en coördineren van de opvolging van de materiële middelen teneinde de operationele continuïteit van de diensten te verzekeren.

Een technische steun in deze materies leveren teneinde de realisatie van de
doelstellingen van de organisatie te garanderen.

De ter beschikking gestelde middelen coördineren teneinde de toegekende
opdrachten te verwezenlijken.
- Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Controleren van de samenhang en de kwaliteit van de behandelde dossiers
Zoeken, op een actieve manier, van realistische oplossingen voor ondervonden/vastgestelde problemen en deze voorstellen

Formuleren van een conclusie en/of alternatieven m.b.t. het vervolg van de behandeling van het dossier
Vaststellen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier
Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen
Opstellen van richtlijnen en procedures
Verzamelen, centraliseren en beheren van de behoeften

- Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Opvolgen, advieseren en begeleiden van de leidinggevenden
Verdelen van de taken en geven van de instructies of concrete opdrachten aan de medewerkers naargelang de prioriteiten bepaald door de hiërarchie of op eigen initiatief
Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig
Tussenkomen in geval van problemen of geschillen gelinkt aan de werkrelaties binnen de entiteit/directie/dienst

- Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

Deelnemen aan geschikte fora
Onderhouden van goede contacten met de geschikte interne en externe partners, en dit volgens de core business van de dienst/directie
Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen
Meedelen van het standpunt/de behoeften van de hiërarchie/de organisatie tijdens werkgroepen en/of interne en externe vergaderingen

- Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Geven van adviezen
Opzoeken en ontwikkelen van hulpmiddelen, methodes en goede praktijken in zijn expertisedomein
Formuleren van de geschikte technische aanbevelingen teneinde de mogelijkheid te bieden aan de directie om diens strategische visie aan te passen
Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen teneinde te beantwoorden aan de verwachtingen van de personeelsleden en de hiërarchie, en dit met inachtneming van de statutaire normen en de van kracht zijnde richtlijnen bij de federale politie
Analyseren van dossiers of situaties, en dit vanuit een technisch en/of wetgevend aspect, identificeren van de obstakels en voorstellen van mogelijke oplossingen

- Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Opzoekingen verrichten, voor interne of externe partners, in de databanken of archieven
Bezorgen van de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen
Beantwoorden, via telefoon of per mail, van verzoeken tot bekomen van informatie uitgaande van interne of externe klanten
Ondersteunen (technisch en functioneel) van de klanten/de partners
Bevoorrechte gesprekspartner zijn van één of meerdere klanten/partners en verzekeren van de nodige contacten in dit kader
Doorverwijzen van de klanten naar de bevoegde personen/diensten
Verschaffen van uitleg aan de partners m.b.t. de procedure en in geval van problemen, nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels

- Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Waken over de goede opvolging van de logistieke en informatica-normen.
Beheren en opvolgen van de logistieke vragen met betrekking tot bij voorbeeld de voertuigen, meubilair, communicatiemiddelen, de individuele en collectieve uitrusting, badges, werkaanvragen bestemd voor de partners, ...
Opstellen van een plan van de behoeften qua logistieke middelen, ICT en/of infrastructuur teneinde deze te integreren in de budgettaire meerjarenplanning van de Algemene Directie
Voorbereiden van de dossiers betreffende de overheidsopdrachten in één of meerdere van diens componenten
Opvolgen van de operationele reserve om in het geval van dringendheid te ondersteunen.
Opvolgen en het aanpassen van de logistieke functies.
Uitvoeren van de controle van de materieelaanvragen en de technische specificaties

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Algemene Directie van de Bestuurlijke Politie (DGA) is samengesteld uit een centrale directie (team DGA) en meerdere directies. DGA, die actief is op het ganse nationale grondgebied, verzekert eerstelijnsopdrachten van bestuurlijke politie, opdrachten van gespecialiseerde steun, beschermings- en toezichtopdrachten evenals het ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel en materiaal, en dit in het kader van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte. De algemene directie telt meer dan 5700 personeelsleden.

De cel Budget en Logistiek die zorgt voor een integrale opvolging van de materiële behoeften en een budgettair meerjaarlijks investeringsplan voor alle directies die onder DGA ressorteren, en dit binnen de strategische visie van de directeur-generaal.

Gewenst profiel

KENNIS
- Politionele organisatie - Niv.:GEAVANCEERD
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD Logistiek
- Ondersteuning van de werking - Niv.:BASIS Financiën
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD Veiligheid
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER Informatica
- Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
- Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
PRATISCHE KENNIS
- Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.
- Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
- Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
VERWACHTE GEDRAG
- Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

- Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

- Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

SAP/Fedcom, U hebt al met SAP/Fedcom gewerkt.SAP/Logispol, U hebt al met DB Log gewerkt of u kent het project Logispol: is een pluspunt.Ervaring in het beroep of opleiding, U beschikt over een relevante ervaring in de technische materie van de functie, en zoniet, bent u bereid de door de overheid voorgestelde opleidingen te volgen.MS Office Word, U beschikt over een goede kennis van Word.MS Office Excel ++, U beschikt over een zeer goede kennis van Excel.MS Office, U bent in staat om gebruik te maken van de informaticatoepassingen MS Office.

TAAL - NL-FR, De praktische kennis van de tweede landstaal is een voordeel, het bezit van een SELOR-attest is een pluspunt.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie + gebruik van excel
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
DGA HRM
E-mail
DGA.HRM@police.belgium.eu
Telefoon
02 64 26 306
Korps/directie/dienst
DGA - DIRECTEUR GENERAL / DGA - DIRECTEUR GENERAAL