Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - Adviseur Sectiechef CPL

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4003 N 19 02
Korps/directie/dienst
6318 - Wpr Oost-Vlaanderen
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A.

Vereiste ervaring

Er is geen klasseanciënniteit vereist

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Beheren en coördineren van de opvolging van zowel de materiële middelen als de infrastructuur teneinde de operationele continuïteit van de diensten te verzekeren.
Organiseren en verzekeren van de opvolging van de HRM beheertools, en dit rekening houdende met de impact op de andere domeinen, teneinde bij te dragen tot het verwezenlijken van een globaal beleid van de human resources binnen de dienst »

- Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

In overeenstemming brengen van de planning van de doelstellingen/opdrachten van zijn dienst/zijn ploeg met deze van de andere diensten/ploegen van de eenheid
Voorzien/vragen van hulpbronnen voor de operationele werking en controleren van hun optimale gebruik
Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig
Medewerkers verantwoordelijk maken, onder andere door hen bij de beslissingen te betrekken en door af te vaardigen
Verdelen van de taken en geven van de instructies of concrete opdrachten aan de medewerkers naargelang de prioriteiten bepaald door de hiërarchie of op eigen initiatief

- Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken
Voorkomen van de conflicten gelinkt aan de werkrelaties of aan de werking van de ploeg en indien nodig tussenkomen
Opleiden van de medewerkers op de werkplaats
Detecteren van de behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers en aangepaste acties voorstellen.
Feedback (constructief) geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken in het kader van de evaluatieprocedure

- Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen teneinde te beantwoorden aan de verwachtingen van de personeelsleden en de hiërarchie, en dit met inachtneming van de statutaire normen en de van kracht zijnde richtlijnen bij de federale politie
Actief deelnemen aan werkgroep(en) teneinde de werkprocedures van de dienst te documenteren en/of te verbeteren, en dit conform de richtlijnen van de dienst
Analyseren van dossiers of situaties, en dit vanuit een technisch en/of wetgevend aspect, identificeren van de obstakels en voorstellen van mogelijke oplossingen

- Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Formuleren van een conclusie en/of alternatieven m.b.t. het vervolg van de behandeling van het dossier
Uitvoeren van de voorziene stappen in het dossier volgens de viegerende procedures of regels
Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen

- Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

Meedelen van het standpunt/de behoeften van de hiërarchie/de organisatie tijdens werkgroepen en/of interne en externe vergaderingen
Deelnemen aan geschikte fora
Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Federale Wegpolitie zorgt voor het geheel aan politieopdrachten op autosnelwegen en andere wegen die haar toegekend zijn, en dit om te kunnen bijdragen tot:
- de verkeersveiligheid;
- de veiligheid van de bevolking in het algemeen;
- de vlotheid van het verkeer.
Ze voert ook gespecialiseerde of supralokale opdrachten uit en levert een politionele steun aan de overheden, aan alle diensten van de geïntegreerde politie en andere partners.
Door het uitvoeren van deze opdrachten, neemt de Federale Wegpolitie deel, als dynamische partner, aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de verschillende veiligheidsplannen, en in het bijzonder aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

Gewenst profiel

KENNIS
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD Informatiebeheer
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:BASIS HRM
PRATISCHE KENNIS
- Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.
- Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.
- Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.
VERWACHTE GEDRAG
- Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

- Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

- Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In geval van te veel kandidaten, zal een eliminerende test georganiseerd worden.
In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
HCP Popelier
Voornaam
Kristiaan
Functie
Diensthoofd
Telefoon
09/237.13.50
Korps/directie/dienst
DGA/DAH/WPR OOST-VLAANDEREN/Commando