Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A2) - Adviseur-Services Engineer ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4127 T 19 02
Korps/directie/dienst
7363 - Dri - Services
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De implementatie garanderen van de nieuwe dienstsystemen en van de bestaande onderhoudssystemen teneinde de gebruikers van de geïntegreerde politie in staat te stellen om hun opdrachten op een efficiënte en performante manier uit te voeren.

De Services Engineer kan actief zijn binnen één of meerdere domeinen van de divisie Services (Technische Help Desk, Functionele Help Desk, Testing, Logistiek, Radio …).

FUNCTIEBESCHRIJVING

A. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

- Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren.
- Technische begrippen overeenstemmend maken.
- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
- Benchmarkings van ICT producten verwezenlijken.
- …

B. Als verantwoordelijke voor een team, het begeleiden van collega’s en medewerkers waarvoor hij/zij verantwoordelijk is bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun professionele vooruitgang ten einde aan elke medewerker de kans te geven om zijn kennis en competenties te blijven ontwikkelen en dit binnen een positief en stimulerend kader.

Voorbeelden van taken:

- Constructieve feedback geven en de verbeterpunten van de medewerkers aangeven.
- De behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers vaststellen en aangepaste acties voorstellen.
- De medewerkers opleiden op de werkplaats.
- De medewerkers responsabiliseren.
- Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of de werking van de ploeg.
- De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken.
- …

C. Als organisator, het werk tussen de programmeurs verdelen, opvolgen en controleren ten einde enerzijds het eerbiedigen van de planning en anderzijds de kwaliteitsnormen te bewaken. De passende producten beheren om een ononderbroken werking van de politieorganisatie te realiseren.

Voorbeelden van taken:

- Het werk verdelen op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de dienstverlenings- en managementexperten.
- Het opvolgen van het verloop van het werk.
- Het verzekeren van het activiteitenverslag voor de projectchef of ICT verantwoordelijke.
- Het verzekeren van technische steun.
- Het prioritiseren van de uit te voeren taken.
- …

D. Als ICT specialist, op het uitvoerend, organisatorisch en zelfs strategisch niveau actief zijn of steun bieden aan projecten die de automatisatie bevorderen of de informatica dienstverlening voorop stellen, ten einde een bijdrage als ICT expert te kunnen leveren aan de systemen, infrastructuren en toepassingen voor de organisatie.
Voorbeelden van taken:

- Het beheer van een project.
- Steun bieden aan de dienstverlenings- en managementexperten.
- Het realiseren, het steunen en het controleren van de technische en functionele analyses.
- …

E. Als dienstverlenings- of managementexpert, ontwikkelen, aanpassen en verbeteren van bestaande diensten teneinde enerzijds te beantwoorden aan de behoeften van de gebruikers en anderzijds aan die van de externe omgeving waar de wijzigingen hun oorsprong hebben.

Voorbeelden van taken:

- Organiseren van de ICT dienstverlening.
- Verbeteren van de bestaande dienstverlening.
- De dienstverlening aanpassen op basis van de organisatieontwikkelingen (hardware en software).
- De dienstverlening aanpassen op basis van de wijzigingen op het vlak van regelgeving en administratie.
- Een gebruiksvriendelijke interface voor de gebruikers verzekeren.
- …

F. Als opleider/promotor, kennis en kunde overbrengen naar de ICT-medewerkers en naar de eindgebruikers, ten einde toe te laten dat zij op een efficiënte en effectieve manier de informatica tools kunnen gebruiken.

Voorbeelden van taken:

- Voorbereiden van cursussen en syllabi voor de opleiding.
- Het organiseren van opleidingssessies (voor gebruikers en teamleden).
- Punctuele vragen via telefoon of mail beantwoorden.
- Kennis overbrengen aan nieuwe collega’s, en dit door het overbrengen van verworven inzichten en competenties.
- Andere experten op de hoogte stellen van noodzakelijke informatie.
- …

G. Als kennisbeheerder, zich actief en continu bijscholen in alle veranderingen binnen het ICT domein teneinde als specialist te kunnen optreden en deze status te kunnen behouden in het licht van de voortdurende evoluties binnen het domein.

Voorbeelden van taken:

- Verslag uitbrengen over vergaderingen.
- Het organiseren van en het deelnemen aan specialistenvergaderingen.
- Het opvolgen van de technologische evoluties via wettenschappelijke litteratuur en het contact met de leveranciers.
- Het ontmoeten van leveranciers om op de hoogte gehouden te worden van de vernieuwingen in het domein.
- Het doornemen van wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om zijn kennisniveau op peil te houden.
- Deelnemen aan congressen en opleidingen.
- Potentiële leveranciers en hun bijzonderheden kennen.
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Wat zijn de opdrachten van de dienst of van de directie waaronder de functie valt?
DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Services (Services division - DISE) test de producten, zorgt voor de distributie en de installatie van de verschillende hard- en software producten en vervult eveneens de rol van klantendienst”. Binnen die context is de dienst Services eveneens het “1ste lijns” aanspreekpunt voor wat betreft alle vragen die verband houden met producten van DRI of met procedures qua informatiebeheer, en staat ze in voor bottom-up aanpak van problemen om het aanleveren van structurele oplossingen mogelijk te maken. Ze onderhoudt eveneens een functionele band met de gedeconcentreerde “I’s” om de implementatie van de verschillende normen en standaarden op het niveau van de arrondissementen mogelijk te maken.

De dienst staat in voor het beheer en de opvolging van het ‘service management committee’ waarbinnen de SLA’s van eerste- en tweedelijns ondersteuning worden opgesteld en waarbinnen de opvolging gebeurt van de klantenondersteunende procedures waartoe ook de door de gedeconcentreerde diensten toe te passen normen en standaarden behoren.
De dienst ziet toe op de ‘plan-do-check-act’-cyclus door de ‘bij de in gebruik zijnde toepassingen of procedures’ aangetroffen structurele problemen te rapporteren aan de divisie Operaties.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Een master ICT georiënteerd is vereist.
- Een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar kan aan de functie verbonden zijn;
- Rijbewijs B noodzakelijk;
- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde;
- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:Avancé
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Cawet
Voornaam
Pascal
Functie
Divisie Hoofd (DISE)
E-mail
Dri.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.68.97
Korps/directie/dienst
DGR/DRI/Services