Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A2) - Adviseur-Systems Engineer Senior ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4125 T 19 02
Korps/directie/dienst
7361 - Dri - Systems
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Een minimum van 4 jaar ervaring is vereist/Une expérience de minimum 4 ans est exigée

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De interne en externe informatica- en communicatiesystemen (hardware, netwerken, ...) van de organisatie in plaats stellen, beheren, verbeteren en onderhouden ten einde te zorgen voor een efficiënt continu en evolutief informatie- en communicatiesysteem opdat de organisatie in staat zou zijn om haar strategische en operationele doelstellingen na te komen en de gebruikers hun taken kunnen uitvoeren.

Het bewaken van de cohesie tussen de ICT-systemen, ze opzetten en verder doen evolueren en voortdurend de relatie tussen de organisatiedoelstellingen en deze systemen bijsturen en afstemmen. Het aansturen van een of meerdere projecten, het coördineren van het team van specialisten (engineers) binnen de beschikbare middelen ten einde de gebruikers van het informatiesysteem in staat te stellen om via de IT-systemen hun informatie te verwerken en dit in relatie tot de processen en de informatie-uitwisseling.

Het bepalen van de informatieprocessen en het inplannen van de nodige resources ten einde de verwerking van gegevens mogelijk te maken, de bruikbaarheid van de gegevensverwerking te optimaliseren en onderlinge relatie tussen deze elementen te bewaken. Hiervoor het uitbouwen van normen, richtlijnen en procedures voor de ontwikkeling en evolutie van de technische systemen.

FUNCTIEBESCHRIJVING

A. Als omkaderend personeel, de medewerkers aansturen en begeleiden en de ter beschikking gestelde mensen en middelen optimaal inzetten in overeenstemming met de opdrachten en het beleid, ten einde de vastgestelde doelstellingen te bereiken en de planning te behalen.

Voorbeelden van taken

- Een planning opstellen en aanpassen naargelang de voorziene en onvoorziene situaties.
- Taken verdelen en afstemmen onder de leden van het team en concrete opdrachten verdelen onder de medewerkers.
- De uitvoeringstermijnen van de taken bewaken en ook duidelijk overzicht houden op de kwaliteiten van de taken die in het team worden uitgevoerd.
- Middelen voorzien voor het team en de toezicht houden op het gebruik ervan.
- De dienstplanning afstemmen op de doelstellingen en in overeenstemming brengen met andere plannen binnen de directie/divisie.
- …

B. Als technisch deskundige, op basis van technische kennis en expertise, worden analyses uitgevoerd en daarvoor specifieke adviezen geformuleerd aan het management, het diensthoofd en de partners, zodat de juiste, strategische keuzes kunnen worden gemaakt en de medewerkers hun opdrachten kunnen uitvoeren.

Voorbeelden van taken

- Het analyseren van dossiers op het vlak van technische systemen en rekening houdend met de gekende situatie.
- Het afstemmen van de technische terminologie en dit rekening houdend met de evoluties die binnen de technische systemen gebeuren.
- Het identificeren van de onvolkomenheden tussen de systemen en de cohesie ervan bewaken.
- Voorstellen van technische oplossingen en het bekijken en evalueren van diverse pistes die hieraan hun bijdragen kunnen geven, alsook het realiseren van benchmarks met andere diensten.
- Het stimuleren van de samenhang tussen alle systemen om zo de cohesie ook op technisch niveau te garanderen.
- …

C. Als verantwoordelijke voor een team, het begeleiden van collega’s en medewerkers waarvoor hij/zij verantwoordelijk is bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun professionele vooruitgang ten einde aan elke medewerker de kans te geven om zijn kennis en competenties te blijven ontwikkelen en dit binnen een positief en stimulerend kader.

Voorbeelden van taken:

- Aan de medewerkers constructieve feedback geven waarbij hun sterke punten en hun verbeterpunten aan bod komen en waarbij er samen gewerkt wordt aan het evolutief oplossen.
- Alle noden voor opleiding en ontwikkeling detecteren bij de medewerkers en gepaste acties voorstellen, gebruik makend van de nodige contacten en budgetten.
- Het opleiden van de medewerkers en de collega’s-engineers op de werkvloer.
- Responsabiliseren van de medewerkers en hen stimuleren om zichzelf verder te blijven ontwikkelen.
- Bij relationele problemen tussenkomen of conflicten tussen medewerkers aanpakken en oplossen, om het functioneren van de mensen en de teams terug op het goede spoor te krijgen.
- De nieuwe medewerkers begeleiden en hen helpen bij het integreren in hun team, en hen ook steunen om gemakkelijker nieuwe taken aan te leren.
- …

D. Als vertegenwoordiger van de dienst, de contacten en relaties met interne en externe gesprekpartners verzorgen, en dit op een professionele en transparante manier ten einde
de zichtbaarheid van de organisatie te vergroten, de uitwisseling van informatie op een eenduidige en duidelijke manier te verzorgen zodat de juiste informatie ter beschikking staat en ter ondersteuning van de continuïteit van de organisatie.

Voorbeelden van taken

- Onderhandelingen voeren met gesprekpartners tijdens overlegmomenten, vergaderingen, mondelinge of zelfs schriftelijke communicatie.
- Aanwezig zijn tijdens diverse fora waarop informatie noodzakelijk kan zijn om de goede werking te garanderen.
- Het voorzitten van vergaderingen, het leiden van groepssamenwerking, …
- Transparant en to-the-point communiceren met allerlei betrokken partijen.
- …

E. Als ICT specialist, op het uitvoerend, organisatorisch en zelfs strategisch niveau actief zijn of steun bieden aan projecten die de automatisatie bevorderen of de informatica dienstverlening voorop stellen, ten einde een bijdrage als ICT expert te kunnen leveren aan de systemen, infrastructuren en toepassingen voor de organisatie.

Voorbeelden van taken

- Het beheer van een project.
- Steun aan de andere experten en die in het kader van de technische evolutie van de systemen.
- Het realiseren van de kwaliteit, de controle en het leveren van de nodige technische expertise om tot resultaten te komen.
- Expertise opbouwen en blijven onderhouden op diverse vlakken (binnen dienst systemen is dat voornamelijk ‘netwerken’, ‘servers’, ‘opslag’, ‘video’, ‘audio’, ‘security’, ‘infrastructuur’, ‘centrale systemen’, enz).
- …

F. Als kennisbeheerder, zich continu bijscholen en de eigen kennis op peil houden, alsook voortdurend alle veranderingen in het domein van de IT opvolgen en bestuderen, ten einde te kunnen reageren op alle veranderingen vanuit zijn rol als specialist en om als kennisbron actief te blijven binnen de organisatie.

Voorbeelden van taken

- De medewerkers aanzetten tot het continu delen van kennis en expertise.
- Verslag uitbrengen omtrent vergaderingen en zelf constructief deelnemen aan specifieke overlegmomenten.
- Het organiseren van specialistenvergaderingen, waarbij kennisdeling voorop staat en een meerwaarde kan bieden aan de werking van het team.
- Ontmoetingen met leveranciers van IT-diensten en IT-producten om op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends in het IT-domein.
- Het bestuderen van documentatie, wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om de kennis op de hoogte te houden.
- Deelnemen aan congressen en opleidingen om zo alle evoluties van dichtbij te kunnen volgen en de bruikbaarheid ervan eventueel te kunnen inschatten voor de eigen organisatie.
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Systems (Systems division - DIST) ontwikkelt de ICT systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT systemen.
Hij staat in voor de technische analyse van de behoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systemen (servers, netwerken, databases, communicatie, video), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor politionele organisatie en voor het implementeren van ICT-beveiliging en -bescherming. Hij beheert ook de datacentra en de in deze centra aanwezige, centrale infrastructuur en technische systemen.
Hij staat eveneens in voor het beheer en voor de opvolging van het ‘research & development committee’ dat als rol heeft verder te vernieuwen, innovatieve ingrepen voor te stellen en te zoeken naar middelen om dit te doen. Deze dienst biedt op dit brede, technische gebied ook een deskundige tweedelijns-ondersteuning aan.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Een master ICT georiënteerd is vereist.
- Er is een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar verbonden aan de functie.
- Rijbewijs B noodzakelijk.
- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.
- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.
- De functie kan onderworpen worden aan het verkrijgen van een veiligheidsmachtiging. Meer informatie over dit onderwerp zal meegedeeld worden tijdens de selectie.

- Kennis van de regels betreffende overheidsopdrachten (schrijven van technische specificaties, administratieve procedures, evaluatie van offertes, …) is onontbeerlijk.
- Kennis van de Windows en/of Linux omgevingen in hun verschillende technische aspecten (servers, storage, licenties, backup, virtualisatie, directory services, management platform, provisioning tools, …).
- Kennis betreffende databaseproducten.
- Kennis betreffende de verschillende aspecten van ICT Security (Endpoint Protection, firewalls, Intrusion Detection, Intrusion Protection , Auditing, schrijven van security policies,…).
- Een kennis betreffende de inhoud en het licentiemodel van de Secure Productive Enterprise suite van Microsoft is een pluspunt.
- Kennis betreffende informaticanetwerken is een pluspunt.
- Over degelijke administratieve kwaliteiten beschikken.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Wilson
Voornaam
Robinson
Functie
Divisie Hoofd (DIST)
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.77.55
Korps/directie/dienst
DGR - DRI - Systems