Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - Adviseur Vertaler

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4203 N 18 05
Korps/directie/dienst
6990 - Dgj - Beleidstechnische Ondersteuning
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

0

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De adviseur – vertaler vertaalt en leest documenten na in een brontaal (Frans, Nederlands of Engels) naar een doeltaal (Frans, Nederlands of Engels) om duidelijke teksten in de doeltaal ter beschikking van de medewerkers van de gehele Directie van de Federale gerechtelijke politie te stellen en zo bij te dragen tot de goede werking van de Algemene Directie.
Hij/zij helpt ook collega’s in het opmaken van teksten, nota’s, verslagen, …

A. Als vertaler, allerlei teksten vertalen naar de doeltaal om de medewerkers van de gehele Directie van de Federale gerechtelijke politie toe te laten te beschikken over de documenten in de nodige taal.
- teksten van en naar het Nederlands, Frans en Engels vertalen
- Woordenschat of andere nodige informatie opzoeken
- Contact opnemen met de opsteller voor uitklaringen
- een woordenlijst opmaken (document met de terminologie eigen aan de Algemene Directie van de Federale gerechtelijke politie of vaak voorkomende woorden)
- advies geven aan collega’s op het taalgebruik, het begrijpen van een tekst, …

B. Als revisor, de vertaalde of opgemaakte teksten in eigen moedertaal nalezen om de taalkwaliteit van de teksten te verbeteren.
- de vertalingen van de collega’s nalezen
- zinnen in of gedeelten in de tekst vertalen
- Kwaliteitscontrole uitvoeren op de gehele tekst
- advies geven aan collega’s op de zin van een tekst en het taalgebruik

C. Als taalkundige, de medewerkers binnen de organisatie adviseren op het taalgebruik om de gebruikte woordenschat eenvormig te maken bij het simultaan tolken en de leesbaarheid van de teksten te verbeteren dmv een eenduidige terminologie.
- adviseren op de keuze van bepaalde woorden
- correcte spelling van een woord geven
- kwaliteitscontrole uitvoeren op de gebruikte terminologie
- de gebruikelijke terminologie vragen aan de vertalers/tolken van andere organisaties

D. Als organisator, eigen werk organiseren in samenspraak met zijn/haar collega’s volgens de beschikbare middelen en mits naleving van prioriteiten om de levering van de vertaling binnen de termijn te garanderen.
- de werklast evalueren
- de beschikbare tools evalueren en plannen
- bepaalde vertalingen toevertrouwen aan collega’s bij werkoverlast
- de traceerbaarheid van het werk verzekeren om de bestaande documenten gemakkelijk terug te vinden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

De Algemene Directie verzekert, voor de gehele Directie :
- De opvolging en uitwerking van nieuwe methoden in verband met onze opdrachten
- De verdeling van de personeels- en materiële middelen tussen de verschillende opdrachten
- De formulering van de behoeften betreffende de opdrachten waarvoor het commissariaat-generaal of andere algemene directies bevoegd zijn
- De opvolging en inachtneming van het nationaal veiligheidsplan
- Vooruitzichten qua evolutie van de opdrachten, technieken en middelen van de federale politie in het algemeen en van de Directie in het bijzonder

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Universitair diploma vertaler

Gewenst profiel

Kennis :
 Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
 Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :
 Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare

Verwachte gedrag :
 Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
GOFFINET
Voornaam
DANIELE
Functie
Beleidsadviseur
E-mail
daniele.goffinet@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.72.01
Korps/directie/dienst
DGJ