Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Asset Uniform Consultant

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5040 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen..

Specifieke diplomavereisten

 

 

 

 

 

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb. overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

 

De dienst Asset Management staat in voor de implementatie en de goede werking van de logistieke keten teneinde tot een kwalitatieve logistieke dienstverlening te komen. Zij beheert de levering, het bezit, de circulatie en de ter beschikking stelling van de producten, vanaf de conceptie tot aan de eindklant. Deze dienst beheert de doorstroming en de voorraden van de (half) afgewerkte producten en de grondstoffen, maar ook de middelen (leveranciers, opslag, warehousing, transport,…), de uitrusting nodig voor de uitvoering van logistieke diensten (magazijnen, gereedschappen, machines, …), de fournituren (verpakking, verbruiksgoederen, energie, brandstoffen,…) , de diensten (planning, opslag, verpakking, handling, transport, export, douane, facturering, geschillen,…) alsook de informatie- en beheerscontrolesystemen.

 

De sectie uniform beheert de basisuitrusting en de functie-uitrusting voor de geïntegreerde politie.1050

 
 
 
Functiebeschrijving

De consulent uniform beheert de basisuitrusting en de functie-uitrusting voor de geïntegreerde politie. Hij draagt bij aan het voorzien in een kwalitatief aanbod aan uitrusting ten behoeve van de personeelsleden van de geïntegreerde politie.

 

Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 

Voorbeelden van taken

•      Opstellen van PO's

•      Opstellen van vernieuwde materiaalaanvragen en uitvoeren van bijkomende verplichtingen (dossiers opstellen voor minister, bijkomend budget aanvragen,…)

•      Contact opnemen met de technische cel en met de betrokken firma om een dossier op te stellen bij beroepen op de garantie

•      Praktisch beheren en oplossen van leveringsproblemen

•      Beheren van de bestellingen van uitrusting

•      Voorbereiden van de facturatie

 

Als gegevensbeheerder gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en  behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 

Voorbeelden van taken

•      Opvolgen en beheren van de stock

•      Creëren van codes

•      Beheer van de puntenenveloppes kleding (fed) inclusief de overdracht van de punten in het geval van mobiliteit en de aanpassing van de enveloppe bij wijziging van de administratieve status van de politie

 

Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 

Voorbeelden van taken

•      Fungeren als centraal aanspreekpunt voor de geïntegreerde politie: informeren over de overheidsopdrachten van de lokale politie, opvolging van de bestellingen,..

•      Goede contacten opbouwen en onderhouden met de leveranciers

•      Beheren van geschillen met betrekking tot de levering aan zones

 

Als planningsdeskundige de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren

 

Voorbeelden van taken

•      Organiseren en plannen van de maatnames van de basisuitrusting en de functieuitrusting voor de politiezones (via de camion, passets of een externe organisatie)

•      Praktische regelingen treffen zodat de uitrusting gedistribueerd wordt

 

Als administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de  nodige documenten ter beschikking te stellen.

 

Voorbeelden van taken

•      Allerlei administratief werk verrichten

 

Als helpdesk technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 

Voorbeelden van taken

•      Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet

•      Het vastgestelde probleem oplossen of aan de bevoegde dienst of persoon overmaken

 
 
 
Gewenst profiel

Kennis :

 

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

 

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

 

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 
 
 
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: Later te bepalen.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

 

 
 
 
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
DYCKMANS
Voornaam
Aurelie
Functie
chef de service DRL/RESOURCES
E-mail
DRL.Resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL