Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Asset Warehouse Assistant

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6216 T 18 04
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Baron Guillaume Van Hammestraat 31
1180 Ukkel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De assistent beheert de dagdagelijkse zaken van de sectie. Hij kan opgeroepen worden om steun te geven aan de bureaus van de sectie. Hij ziet er op toe dat de logistieke keten eenvoudig, correct en snel verloopt. Hij ziet toe op de klantentevredenheid van de dienst.

 

Als logistiek uitvoerder zich engageren in een professionele en efficiënte logistieke steunverlening om verantwoordelijk te zijn op maatschappelijk niveau

 

Voorbeelden van taken

 • Op tijd en met zorg werkorders realiseren door gestructureerd te werken en doordacht om te gaan met tijd en middelen.
 • De specifieke veiligheidseisen voor het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, faciliteiten en gebouwen toepassen.
 • Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Dagelijkse onderhouden van persoonlijke beschikbaar gesteld materiaal en gebreken signaleren.
 • De milieuvoorschriften respecteren.

 

Als administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen

 

Voorbeelden van taken:

 • Verslagen opstellen van interne vergaderingen, formulieren opstellen
 • Documenten vormgeven, post en functionele mailbox behandelen
 • De echtheid en geldigheid van documenten controleren
 • Dossiers administratief opvolgen
 • Steun verlenen aan de bureaus van de sectie

 

Als logistieke steun logistieke taken en activiteiten realiseren en hierbij de geldende procedures volgen om een optimaal beheer te verzekeren van de logistieke middelen die ter beschikking werden gesteld van de eenheid.

 

Voorbeelden van taken:

 • De documenten van de bestellingen, leveringen en opstocknames controleren
 • De inventarismap bijhouden en actualiseren
 • Steun verlenen aan de bureaus van de sectie

 

Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 

Voorbeelden van taken

 • De telefoon beantwoorden en de oproep doorverwijzen naar specialistische diensten of personen
 • Het onthaal verzekeren en de begeleiding van bezoekers (burgers, klanten, bedrijven, …)
 • Uitleg geven aan klanten met betrekking tot de procedure en in geval van problemen nadenken over een klantgerichte oplossing met respect voor de procedures en regels
 • Opzoekingen doen in de archieven of databanken voor interne of externe klanten, zich informeren over de verschillende lopende dossiers, informatie vragen en/of documenten consulteren om te kunnen antwoorden op vragen van klanten
 • Geschillen voorleggen aan de bureauchefs en de opvolging verzekeren van het reglement met betrekking tot feedback aan de klant

 

Als gegevensbeheerder relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

 

Voorbeelden van taken

 • Rapporten en lijsten maken op basis van de gegevensbank
 • De in te geven of ingegeven data analyseren en/of controleren
 • Informatie zoeken in de verschillende files
 • Dossiers, documenten en andere informatie, relevant voor de dienst ordenen en klasseren en  door de procedures en regels te volgen
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Asset Management staat in voor de implementatie en de goede werking van de logistieke keten teneinde tot een kwalitatieve logistieke dienstverlening te komen. Zij beheert de levering, het bezit, de circulatie en de ter beschikking stelling van de producten, vanaf de conceptie tot aan de eindklant. Deze dienst beheert de doorstroming en de voorraden van de (half) afgewerkte producten en de grondstoffen, maar ook de middelen (leveranciers, opslag, warehousing, transport,…), de uitrusting nodig voor de uitvoering van logistieke diensten (magazijnen, gereedschappen, machines, …), de fournituren (verpakking, verbruiksgoederen, energie, brandstoffen,…) , de diensten (planning, opslag, verpakking, handling, transport, export, douane, facturering, geschillen,…) alsook de informatie- en beheerscontrolesystemen.

 

De dienst Asset Management is onderverdeeld in drie secties, waaronder de sectie Magazijnen en Distributie. Deze sectie is op zijn beurt onderverdeeld in drie bureaus (Uniform, Functie-uitrusting en Distributie) die vier functionaliteiten verzekert.

De eerste functionaliteit, het beheer van de verschillende magazijnen, betreft de organisatie van een deel van de bevoorradingsketen. De producten worden ontvangen, op stock genomen, verdeeld. Het betreft het beheer van de verschillende magazijnen (uitrusting (!maatname), gereedschap en verbruiksproducten).

 

Het verzorgen van verschillende transporten met onze distributiedienst (interne briefwisseling, afvalstromen, meubilair…) en transporteur (bv. Buiten dienst stellen voertuigen) is de tweede functionaliteit.

 

Als derde functionaliteit zijn er de adhoc opdrachten voor logistieke ondersteuning op vraag van de klant (vb. FGP). Dit kan ondermeer gaan over een stockage van goederen, transport bij gerechtelijk onderzoek,…

 

Laatste functionaliteit is de recuperatie, de herbestemming of afkeuring van materiaal van de federale of lokale politie met de overdracht aan de administratie der domeinen.

Gewenst profiel

Kennis :

 

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 

Praktische kennis :

 

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens

gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.

Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag :

 

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en

hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist

rapporteren.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen

functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij

frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies

strikt opvolgen.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie: later te bepalen.

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest.

De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel.

 

Rekruteringsreserve van 24 maanden

Informations

Naam
Dyckmans
Voornaam
Aurelie
Functie
Chef de service DRL/RESOURCES
E-mail
DRL.Resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL