Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent functioneel beheer - Dienst Infogaring, Analyse en Kennisbeheer

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6627 N 19 02
Korps/directie/dienst
5415 - Gent
Werkplaats
Antonius Triestlaan 12
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
50
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• beheer van de operationele informatie in de verschillende systemen (ISLP, …):
o verifiëren of de registraties (elementen, documenten, …) gebeurd zijn conform de geldende regelgeving en interne richtlijnen
o technische kwaliteitscontrole van de ISLP-registraties met het oog op correcte vatting in de ANG (o.a. controle van de koppelingen)
o bewaken dat de operationele informatie beheerd wordt conform de richtlijnen van de MFO-3
o tekortkomingen in de systemen melden aan de functioneel beheerders

• behandelen van dossiers:
o verwerken/afwerken van gerechtelijke dossiers (verkeer en niet-verkeer) en toezenden naar het parket en andere belanghebbenden (AIK,…)
o in- en uitboeking van dossiers, opdrachten, … (kantschriften, pv, vpv, APO, …)
o opvolging van APO-dossiers: instaan voor de tijdige afwerking en volledigheid van de APO-dossiers en de pv’s en voor het informatiebeheer in het kader van de APO-dossiers
o opvolging en afhandeling van onmiddellijke inningen en takeldossiers
o bewaken van de door de korpsleiding gewenste en in de MFO3 vervatte kwaliteitstandaarden en termijnen
o scanning, archivering, opzoeking, toezending, …
• opzoekingen doen en informatie verstrekken: informeren van diensten ANG (Algemene Nationale Gegevensbank), DSB (Directie van de nationale gegevensbank) en AIK (Arrondissementeel InformatieKruispunt ); informatie bezorgen op vraag van interne en externe partners (andere politiediensten, parketten, verzekeringsmaatschappijen e.d.); cijfermateriaal verstrekken aan interne partners en overheden; …

• mogelijke specialisatie als vatter/codeur
o instaan voor correcte voeding van de ANG (controle en correctie)
o signaleringen en afsignaleringen uitvoeren en controleren/corrigeren
• actief ondersteunen van de operationele diensten en medewerkers in hun omgang met operationele informatie en hun gebruik van systemen/toepassingen, door helpdeskfunctie (via mail/telefoon/… maar ook persoonlijk ter plaatse in de diensten), coaching, documentatie, regelmatig proactief contact, …
• actief ondersteunen van de functioneel beheerders bij hun taken van functioneel beheer
• in samenwerking met de andere afdelingen van DIAK korpsbreed opvolgen van de kwaliteit van de operationele informatiehuishouding, de operationele diensten hierin adviseren en actief ondersteunen van alle verbeterinitiatieven
• voorbeeld en drijvende kracht zijn in de permanente verbetering van het beheer van operationele informatie/kennis en van een informatiegestuurde werking:
o goede samenwerking opbouwen/onderhouden met relevante interne en externe partners (opbouwen en onderhouden netwerk)
o concrete initiatieven nemen ter verbetering van de informatiehuishouding binnen het korps
o collega’s overtuigen van het belang van het delen van informatie en kennis binnen het korps en binnen de geïntegreerde politie
o permanente focus op verbetering, o.a. door een externe gerichtheid en contacten met partners binnen de veiligheidsketen (goede praktijken)
o de IGPZ-kenmerken (doelbepalend; proactief en reactief; meerwaarde biedend; uitwisseling; doelgericht) zelf toepassen, korpsbreed uitdragen en bewaken

• op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen (technologie, wetgeving, methodieken, …) binnen het politielandschap, in het bijzonder met betrekking tot informatiegestuurde politiezorg (IGPZ) en het beheer van operationele informatie en kennis.
• stimuleren van en bijdragen aan het organiseren van het nodige overleg tussen diverse partners (intern en extern)

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Gent is de op één na grootste politiezone van Vlaanderen, bestaat uit 6 hoofdcommissariaten, 5 commissariaten en telt ongeveer 1300 personeelsleden.

Dagelijks worden in onze politiezone processen-verbaal opgesteld in verschillende materies zoals een verkeersongeval, diefstal, slagen en verwondingen, … Het is van belang dat de registratie van deze feiten op de juiste manier gebeurt zowel voor het vatten van daders als voor een eventuele vergoeding van de slachtoffers. Het team Gerechtelijke Administratie en Kwaliteitscontrole (GAK) staat in voor een kwaliteitscontrole (inhoudelijk, respecteren van termijnen, …) van deze registraties met het oog op een optimaal verder verloop. De werklast is verdeeld onder verschillende teams naargelang het soort inbreuk.

GAK is de tussenschakel tussen de mensen op het terrein en het parket, die eindbestemmeling is van processen-verbaal voor vervolging. De kwaliteitscontrole en opvolging gebeurt binnen een specifieke toepassing waarin alle registraties gevat zitten. Jouw takenpakket bestaat uit:
- Verifiëren van dossiers
- Opvolgen van dossiers
- Dossiers overmaken aan parket
- Feedback geven naar opstellers
- Opzoekingen en informatie vertrekken

Extra aanbod
Politiezone Gent levert maximale mobiliteitsinspanningen en stelt o.a. fietsen, zowel stadsfietsen als e-bikes ter beschikking van haar personeelsleden, te gebruiken voor het woon-werktraject
Gewenst profiel

Het competentieprofiel is te vinden via Jobpol/Administratieve jobs/Competentieprofielen/c.

Specifieke competenties

• Vaardigheden
o Goede onderhandelingsvaardigheden en overtuigingsvermogen
o Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
o Sterk analytisch en synthetiserend vermogen
o Stressbestendigheid (deadlines, …)

• Kennis
o Grondige kennis hebben van alle politionele databanken en toepassingen (ISLP, ANG, …)
o Grondige kennis hebben van alle wetten, regels en richtlijnen betreffende het informatiebeheer (MFO 3, MFO 6, …)
o Vlot kunnen werken met databasetoepassingen, excel, powerpoint en andere kantoortoepassingen
o Vertrouwd zijn met webgebaseerde toepassingen (internet, intranet, sociale media, …)
o Kennis hebben van de werking/organigram van PZ Gent
o Kennis van de principes van de excellente politiezorg

• Attitude
o Korpsbreed denken
o Teamplayer zijn, maar ook zelfstandig kunnen werken (operationele autonomie)
o Doordrongen zijn van de principes van informatiegestuurde politiezorg
o Voorbeeldrol inzake het rechtmatig raadplegen van databanken en de geheimhoudingsplicht

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Werfreserve van 12 maanden.
Deze vacature vereist een motivatiebrief en CV. Beide documenten dienen aan het dossier toegevoegd te worden.
- Gestructureerd interview/gesprek waarin wordt gepeild naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes cfr. het functieprofiel.
- Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een uitsluitende schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden.

Informations

Naam
Vandesteene
Voornaam
Tina
Functie
Diensthoofd Dienst Infogaring, Analyse en Kennisbeheer
E-mail
tina.vandesteene@police.belgium.eu
Telefoon
09/266.69.52
Korps/directie/dienst
PZ Gent