Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent GVC

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6011 N 19 04
Korps/directie/dienst
7115 - Wpr Ovl - Gewestelijk Verwerkingscentrum
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
4
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Administratieve ondersteuning in verkeersovertreding
- Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere contrôle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Hulp bieden voor de organisatie van de informatieflux conform de richtlijnen hieromtrent
Archiveren van documenten
Ordenen en rangschikken van dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst, en dit volgens de procedures of regels
Verzamelen van de te klasseren documenten, dossiers of informatie en archiveren volgens de geldende regels

- Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

Nuttige informatie en/of documenten archiveren
De opvolging van de termijnen waarborgen
De opvolging van de dossiers waarborgen
De dossiers behandelen volgens de ontvangen instructies en/of de geldende procedures
De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren

- Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere contrôle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

De door de sectie gebruikte gegevensbanken up-to-date houden

- Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures
De algemene vattingsregels toepassen op de eenduidige gegevens
De nuttige databanken raadplegen

- Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Uitvoeren van de voorziene stappen in het dossier volgens de viegerende procedures of regels

- Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

De ontvangen informatie verspreiden

- Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen
Onderhouden van een goed contact met interne en externe klanten
Antwoorden op verzoeken om specifieke informatie van de eenheden van de geïntegreerde politie

- Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels
Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven

Beantwoorden van de telefoon en overmaken van de oproep/vraag aan de gespecialiseerde personen of diensten
Beantwoorden, via telefoon of per mail, van verzoeken tot bekomen van informatie uitgaande van interne of externe klanten
Melding maken, in real time, van ieder probleem aan zijn/haar hiërarchie in de mate van het mogelijke

Klasseren van informatie en documenten (fysiek of elektronisch)

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Federale Wegpolitie zorgt voor het geheel aan politieopdrachten op autosnelwegen en andere wegen die haar toegekend zijn, en dit om te kunnen bijdragen tot:
- de verkeersveiligheid;
- de veiligheid van de bevolking in het algemeen;
- de vlotheid van het verkeer.
Ze voert ook gespecialiseerde of supralokale opdrachten uit en levert een politionele steun aan de overheden, aan alle diensten van de geïntegreerde politie en andere partners.
Door het uitvoeren van deze opdrachten, neemt de Federale Wegpolitie deel, als dynamische partner, aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de verschillende veiligheidsplannen, en in het bijzonder aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

Gewenst profiel

KENNIS
- Politionele organisatie - Niv.:GEAVANCEERD Politionele struktuur
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS Uitmuntendheid in de politie functie
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS Missie, visie, waarden
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER Communicatie
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER Diversiteit
- Ondersteuning van de werking - Niv.:BASIS Informatiebeheer
- Ondersteuning van de werking - Niv.:BASIS HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER Logistiek
- Ondersteuning van de werking - Niv.:BASIS Financiën
- Ondersteuning van de werking - Niv.:BASIS Veiligheid
PRATISCHE KENNIS
- Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
- Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
- Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.
VERWACHTE GEDRAG
- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

- Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

- Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

- Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
ADV Wim VAN WIJMEERSCH
E-mail
Wim.VanWijmeersch@police.belgium.eu
Telefoon
09/237.15.77
Korps/directie/dienst
DAH (DIR POLICE DE LA ROUTE) / DAH (DIR POLICE DE LA ROUTE)