Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent lid dactyloscope - Junior level bij de dienst "BIS"

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6200 T 18 04
Korps/directie/dienst
6707 - Djt (technische En Wetenschappelijke Pol)
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De assitent dactyloscope lid "Junior Level" beschikt over de nodige expertise voor het bestuderen van de aanvragen voor dactyloscopische vergelijking. Hij analyseert de sporen, voert vergelijkingen uit en voedt de nationale dactyloscopische databank (APFIS). Hij deelt zijn besluiten mee in een rapport geadresseerd ter attentie van de klant.
Hij voert zijn expertisetaak conform de kwaliteitspolitiek, gedefinieerd door de centrale directie, uit en onder de supervisie van zijn teamchef.
Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

1) Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.
Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

2) De centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) bestaat uit een divisie Beheer (DJT-BG), een divisie Strategie en Beleid (DJT-SP), en een divisie Operationele Coördinatie (DJT-CO) met hierbij een operationele secretariaat. De drie divisies hebben een functionele autoriteit op de operationele diensten van DJT zijnde:
• de Biometric Identification Service (DJT/BIS)
• de dienst Disaster Victim Identification (DJT/DVI)
• de dienst audio-video (DJT/AUDIO-VIDEO)
• de dienst van de robotfototekenaars (DJT/FACIAL)
• de dienst gedragswetenschappen (DJT/GWSC) bestaande uit vier secties waarvan de de eerste drie gespecialiseerd zijn in bijzondere verhoortechnieken.
o GAC voor de gedragsanalyse ;
o POLY voor de polygrafie ;
o TAM voor het verhoor van minderjarigen;
o ZAM voor het voeden en gebruiken van de databank ViCLAS.
• de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden (valse documenten en valsemunterij) (DJT/ CDBV) die aan interne en externe partners een technische en operationele steun in de materies van valse documenten en valsmunterij biedt.

3) De Biometric Identification Service (BIS) is een gespecialiseerde dienst die bijstand levert aan de diensten van de federale en lokale politie. Het verzamelt en vergelijkt dactyloscopische fiches (vinger- en palmafdrukken) opgesteld door de verschillende Belgische en/of buitenlandse politiediensten. De BIS vergelijkt ook de vinger-en handpalmsporen opgenomen op de plaats delict en van de feiten.
De sporen en afdrukken (zowel vingers als handpalmen) worden via het APFIS systeem (Automated Palmprint and Fingerprint Identification System) geëxploiteerd. In elk geval van een sporenvergelijking (zowel vingers als handpalmen) worden de voorstellen gemaakt door APFIS bevestigd door ten minste 2 operatoren van de BIS (dubbele validatie).
De uitvoering van de missies van de BIS is van toepassing op nationale en internationale initiatieven - met een verplichtend karakter - zoals onder andere, Eurodac, Prüm, Prüm alike, EPI, VIS.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :
• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DEREYNE
Voornaam
Caroline
Functie
Diensthoofd
E-mail
caroline.dereyne@police.belgium.eu
Telefoon
02/211.58.34
Korps/directie/dienst
DJT