Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent lid medewerker ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6116 N 19 02
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in
aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale
Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten
verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit
te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen
- Opstellen van gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven en documenten.
- Verslagen van interne vergaderingen opstellen.
- Teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen.
- De vormgeving van documenten verzorgen.
- Opvolgen van lopende dossier om een algemene administratieve ondersteuning te bieden.
- Instaan voor opzoekwerk alsook inzamelen en verwerken van data- en cijfermateriaal.
- Verzorgen van inkomende en uitgaande informatiestromen (briefwisseling, e-mail, telefoon, fax) .
- Beheren van de agenda van de systeembeheerders en van de radio- en telefoniebeheerders en van de dienst.
- Beheren van de administratieve dossiers van de dienst en bijhouden van het klassement.
- Opzoeken en verzamelen van informatie en deze kunnen aanreiken indien gevraagd.
- Instaan voor het onthaal van interne en externe partners.
- Kopieën maken en en samenstellen van documentatiedossiers allerlei.
- Inplannen en praktisch organiseren van diverse vergaderingen, opvragen van agendapunten, opmaken van het verslag en
opvolgen van de uitvoering van de actiepunten.
Als logistieke ondersteuning logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures
om de logistieke
van taken:
- De binnenkomende post of mails beheren.
- Het logistieke materiaal voor de dienst reserveren of voorzien.
- …
Als contactpersoon antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe
vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het
zoeken van een antwoord op hun vraag.
- De telefoon beantwoorden en de oproep doorgeven aan de gespecialiseerde personen of diensten.
- Beantwoorden van schriftelijke en mondelinge vragen en doorverwijzen naar de juiste dienst.
- Berichten ontvangen en doorgeven.
- Zorgen voor het onthaal en de begeleiding van bezoekers (burgers, klanten, ondernemingen …).
- Instaan voor de informatiedoorstroming van en naar de leden van de directie en hulp verlenen met als doel het oplossen
van problemen.
- Opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven.
- …
Als gegevensbeheerder gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of
externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de
verdere contrôle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter
beschikking te stellen.
- Ordenen, en rangschikken volgens de procedures en/of regels van dossiers, documenten of andere relevante informatie.
- De toegankelijkheid van de classificatie verhogen (etiketten, inhoudsopgave, structuur van de dossiers ...).
- Ordenen van gegevens en toekennen aan de categorieën.
- De gegevensbanken up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te
voeren.
- De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere
eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement,
evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake
veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door
aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn,
gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel
operationele als niet-operationele.
De directie middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P),
logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren
en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar
geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een
steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.
De sectie Informatica van de dienst Middelenbeheer van de CSD ziet erop toe dat de
niet-operationele steun inzake ICT, radio en telefonie verzekerd wordt ten behoeve
van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in
het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van
een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de
FGP.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
Praktische kennis :
• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een
doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens
gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en
behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en
informele wijze overbrengen op anderen.
Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het
beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies
strikt opvolgen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Kennistest – uitsluitende testen
Wervingsreserve van 24 maanden

Informations

Naam
Zwaan
Voornaam
Hans
Functie
IT-manager
E-mail
Hans.zwaan@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 71 23