Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent logistiek medewerker ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6116 N 19 02
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in
aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale
Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als logistieke ondersteuning
Logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
Voorbeelden van taken:
- Ontvangen van leveringen, deze controleren en instaan voor de distributie ervan
- Opvolgen van de voorraden en bestellingen van verbruiksproducten
- Zorgen voor een correcte behandeling van de opgestelde werkorders
- Ondersteuning bieden in het beheer van de inventaris ICT en radiomateriaal
- Vervoer, transport en installatie van ICT materiaal
- Reserveren of voorzien van het logistieke materiaal voor de uitvoering van dagelijkse taken
- Opstellen van administratieve documenten, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende regels of procedures
B. Als contactpersoon
Antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
Voorbeelden van taken:
- Beantwoorden van mondelinge en/of schriftelijke vragen of doorverwijzen indien nodig
- Opzoekingen doen voor interne of externe klanten
- Geven van uitleg aan klanten inzake de procedures en indien nodig bieden van een oplossing op maat van de klant
- Bezorgen van de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan interne en externe klanten
C. Als onthaalpersoneel
Burgers doorverwijzen, informeren en hun vragen verzamelen om aan hun gerechtvaardigde verwachtingen te beantwoorden.
Voorbeelden van taken:
- Beantwoorden van telefoons of het te woord staan van bezoekers
- Afleveren van attesten of administratieve documenten
- Fungeren als postbus voor zowel personele en/of logistieke aangelegenheden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere
eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement,
evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake
veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door
aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn,
gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel
operationele als niet-operationele.
De directie middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P),
logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren
en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar
geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een
steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.
De sectie Informatica van de dienst Middelenbeheer van de CSD ziet erop toe dat de
niet-operationele steun inzake ICT, radio en telefonie verzekerd wordt ten behoeve
van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in
het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van
een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de
FGP.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
Praktische kennis :
• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een
doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens
gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en
behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en
informele wijze overbrengen op anderen.
Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het
beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies
strikt opvolgen.
Rijbewijs B

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Kennistest – uitsluitende testen
Wervingsreserve van 24 maanden

Informations

Naam
Zwaan
Voornaam
Hans
Functie
IT-manager
E-mail
Hans.zwaan@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 71 23