Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent - Medische Dienst - RISKS

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6023 N 19 05
Korps/directie/dienst
7709 - Drp - Pms - Beroepsrisico'S
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
tot en met 31/12/2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken :

 • op het niveau ziektebeheer :

Het beheren van de vrijstellingen van de ziekten. Het verzekeren van de opvolging van de administratieve situatie van alle personeelsleden. Het opstellen van de nota’s omtrent het ziektecontingent. …

 • op het niveau beroepsrisico’s :

Het verzekeren van het dagelijks beheer van de arbeidsongevallendossiers en beroepsziekten om aan de personeelsleden en partners een juist zicht van de administratieve situatie te geven en de voortzetting van de stand van alle dossiers. Het opstellen en versturen van alle nota’s betreffende arbeidsongevallen of beroepsziekten Alle uitgaande documenten scannen. ...

Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om gestructureerde informatie ter beschikking van de organisatie te stellen. Voorbeelden van taken :

 • op het niveau beroepsrisico’s :

Het coderen en controleren van alle relevante gegevens in de interne systemen. Verantwoordelijk zijn voor de opvolging van het coderen van de gegevens betreffende ongevallen binnen FEDRIS via de toepassing PUBLIATO. …

 • op het niveau ziektebeheer:

Alle afwezigheden ten gevolge van ziekte coderen. Het bijwerken van de gegevensbank. …

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken :

Het verzekeren van de front office op een correcte wijze en klantgericht. Het geven van juiste en volledige informatie naar de klant toe omtrent het verloop van de dossiers. Het maken en onderhouden van contacten met interne en externe partners. Telefoonoproepen beantwoorden en doorschakelen indien nodig. Het bezorgen van sommige gevraagde documenten.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichtten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken :

Als back-up, het tijdelijk verzekeren van alle of een deel van de taken voorbehouden aan de andere dossierbeheerders om de continuïteit van de dienst te garanderen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de algemene directie middelenbeheer en informatie.

 

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

 

 • de  opvolging van de morfologie van de Federale Politie;
 • het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten;
 • het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur;
 • de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet;
 • de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
 • de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie;
 • de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

 

De Psychological Medical Service (DPPMS) is een steunentiteit in het bijzonder gefocust op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van het "welzijn op het werk".

 

De medische component ervan verzekert :

 1. aan de entiteiten van de Geïntegreerde Politie die er een beroep op doen :
 • een gespecialiseerde medische steun tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de publieke veiligheid ( betogingen, personen in bezit van wapens die zich verschansen …),
 • de opvolging van de werkonbekwaamheden en arbeidsongevallen,
 • de opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde eerste hulp aangepast aan politionele risico's,
 • de raadgevingen inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot deze ongevallen,
 • een medisch-administratieve steun inzake medische statistieken ( afwezigheden,…), het berekenen van het contingent, het beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het Calog personeel.
 1. aan de personeelsleden :
 • een medische ( consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) en tandheelkundige dienst aangepast aan hun behoeften,
 • de terugbetaling van het remgeld, in het kader van de "gratis medische zorgen", de medische kosten van de invaliden in vredestijd - oud rijkswachters en de medische kosten inzake arbeidsongevallen en beroepsziektes voor het personeel van de federale politie,
 • een medische opvolging en een medisch-administratief advies bij arbeidsongevallen of beroepsziekte, het toekennen van verminderde prestaties na een periode van arbeidsongeschiktheid of de toelating om het grondgebied te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.
 1. op specifieke en gespecialiseerde wijze :
 • de expertise inzake de commissies voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie voor de honden en paarden van de Geïntegreerde Politie : de selectie in het kader van een aankoop, de medische verzorging,…

 

Wat betreft het Stressteam :

Verzekert de psychologische en emotionele opvang, begeleiding en opvolging van de personeelsleden van de federale politie en op aanvraag de personeelsleden van de Lokale Politie. Het verzekert een wachtrol van beschikbaar en terugroepbaar voor crisisinterventies tijdens kritieke gebeurtenissen. De missies behoren tot de primaire, secundaire maar vooral tertiaire preventie in het bijzonder gericht op het individu, de psychosociale risico's verbonden aan het werk en de daaraan verbonden gevolgen.

 

Wat betreft de cel RISKS :

De cel Beroepsrisico’s is belast met het dagelijks beheer van ziekten, arbeidsongevallen en beroepsziekten ten gunste van de personeelsleden van de Federale Politie alsook alle geschillen behorend tot deze materies. Deze cel is eveneens belast met de individuele begeleiding van de personeelsleden in alle administratieve stappen gelinkt aan een delicaat voorval tijdens de loopbaan (de aanvragen van sociale erkenning, de overeenkomsten omtrent alcohol en de begeleiding in het kader van langdurige ziekte).

Extra aanbod
De verlofdagen worden naar rato van de datum van indiensttrading berekend
Gewenst profiel
 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Mosselmans
Voornaam
Nathalie
Functie
Adviseur
E-mail
nathalie.mosselmans@police.belgium.eu
Telefoon
02/5544199
Korps/directie/dienst
DRP PMS Departement Appui