Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent - Medische Dienst - Steun

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6024 T 19 05
Korps/directie/dienst
7685 - Drp - Pms - Steun - Middelen
Werkplaats
Kroonlaan 145 F
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Jusqu'au 31/12/2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • Het archief van de dossiers ( klasseren, op stamnummer hangen enz…) inzake arbeidsongevallen, beroepsziektes, invaliden in vredestijd en betalingen aan aangenomen en controle artsen van de politie verzekeren
 • Uittrekken van deze dossiers uit het archief wanneer iemand een aanvraag heeft gedaan teneinde deze te behandelen
 • In deze dossiers stukken klasseren die geen verdere behandeling nodig hebben
 • Dossier aanmaken bij een eerste terugbetalingsaanvraag
 • Ontvangst van de faxen en brieven bij dringende opnames in klinieken en hospitalen
 • Deelnemen aan de centralisatie van al de verschillende medische dossiers wanneer een persoon overlijdt of het korps verlaat (pensioen, ontslag, …) teneinde over te gaan tot het microfilmeren en archiveren van het globaal dossier

Als budgettaire/financiële ondersteuning, Budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

 • Coderen van de documenten in het bijzonder de terugbetalingsaanvragen
 • Nazien van de juistheid en de volledigheid van de binnenkomende terugbetalingsaanvragen
 • Nazien van de identiteit en het statuut van de aanvrager
 • Vragen naar bijkomende inlichtingen en/of ontbrekende stujjen indien nodig (per briefwisseling, mail en/of telefonisch)
 • Behandelen van de aanvragen rekening houdend met de geldende reglementering (Politie, RIZIV, wet enz…) en de procedures onderworpen aan de adviezen van de directie, de expert-geneesheren enz..
 • Afsluiten in het daartoe voorziene programma van de gecodeerde, behandelde en voor betaling gevalideerde aanvragen
 • Melden aan de anvrager , via de geldende procedures van een weigering of beperkte tussenkomst (post, mail, telefoon)
 • Doorsturen van de documenten naar de bevoegde diensten voor verdere afhandeling
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de algemene directie middelenbeheer en informatie.

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

 • de  opvolging van de morfologie van de Federale Politie;
 • het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten;
 • het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur;
 • de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet;
 • de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
 • de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie;
 • de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

De Psychological Medical Service (DPPMS) is een steunentiteit in het bijzonder gefocust op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van het " welzijn op het werk". De medische component ervan verzekert

a. Aan de entiteiten van de geïntegreerde politie die er een beroep op doen: een gespecialiseerde medische steun tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de publieke veiligheid ( betogingen, fort chabrol…),de opvolging van de werkonbekwaamheden en arbeidsongevallen, de opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde eerste hulp aangepast aan politionele risico's, de raadgevingen inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot deze ongevallen, een medico-administrative steun inzake medische statistieken ( afwezigheden,…), het berekenen van het contingent, het beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het Calog personeel.

b. Aan de personeelsleden: een medische ( consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) en tandheelkundige

c. Op specifieke en gespecialiseerde wijze de expertise inzake de commissies voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie voor de honden en paarden van de geïntegreerde politie: de selectie in het kader van een aankoop, de medische verzorging,….. Wat betreft het Stressteam: Verzekert de psychologische en emotionele opvang, begeleiding en opvolging van de personeelsleden van de federale politie en op aanvraag de personeelsleden van de lokale politie. Het verzekert een wachtrol van beschikbaar en terugroepbaar voor crisisinterventies tijdens kritieke gebeurtenissen. De missies behoren tot de primaire, secundaire maar vooral tertiaire preventie in het bijzonder gericht op het individu, de psychosociale risico's verbonden aan het werk en de daaraan verbonden gevolgen.

Beheer van terugbetalings dossiers inzake medische en niet medische kosten betaald door personeelsleden van de geïntegreerde politie. Behandelen van deze aanvragen en antwoorden op alle vragen in deze.

Extra aanbod
Les jours de congé sont calculés au prorata à la date d'entrée en service/ De verlofdagen worden naar rato van de datum van indiensttrading berekend.
Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Informations

Naam
DE PLECKER
Voornaam
Raphaël
Functie
Commissaire
E-mail
raphael.deplecker@police.belgium.eu
Telefoon
02/6427872
Korps/directie/dienst
DRP PMS Departement Appui - Ressources