Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent - Assistent Membre

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6083 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
3
Korps/directie/dienst
7654 - Drp - Rs - Talent Detection
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
le temps de la mission
Niveau
Assistent
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie.
De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten.
Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur.
Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet.
Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.
Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie. Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekrutering- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.

Het voorbereiden, operationaliseren, coördineren en evalueren van de globale strategie van de federale politie inzake werving en selectie en ontwikkeling (development) en eventueel oriënteren naar een redeployment om de federale politie en de korpsen van lokale politie als klanten in staat te stellen op een doeltreffende manier hun personeelseffectief aan te werven en in te zetten en hun personeelsstromen te beheren.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Functiebeschrijving

A. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

 

Voorbeelden van taken:

 • Brieven opstellen.
 • Het verslag maken van de vergaderingen (bv.: dienstvergaderingen, vergaderingen met externen, …).
 • Documentatie verzamelen en de werkdossiers voorbereiden.
 • Zorgen voor de lay-out van de documenten.
 • Dossiers beheren en volgen op administratief vlak.
 • De inkomende en uitgaande briefwisseling (op papier, via mail, …) beheren (invoer in RIO, verspreiding naar de betrokken personen/diensten, …).
 • Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.
 • De administratie afhandelen van de verplaatsingen naar het buitenland.

 

B. Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

 

Voorbeelden van taken:

 • Bijdragen tot de praktische organisatie van vergaderingen ten behoeve van de verschillende diensten van de directie en van gezamenlijke vergaderingen.
 • De agenda’s van de leden van de dienst beheren.
 • Vergaderingen plannen, de uitnodigingen versturen, de zaal reserveren en eventueel het informaticamateriaal en de catering.
 • Het logistieke materiaal voor de dienst reserveren en voorzien.

C. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 

Voorbeelden van taken:

 • De telefoon beantwoorden en de oproep doorschakelen naar de gespecialiseerde personen of diensten.
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
 • De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten.
 • Zorgen voor het onthaal en de begeleiding van bezoekers.
 • De nodige documenten/brochures/inlichtingen bezorgen aan de verzoekende personen/diensten.
 • Informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen.
 • Opzoekingen verrichten in de gegevensbanken of archieven voor de interne of externe klanten.
 • Gestructureerde uitleg geven aan de klanten.

 

D. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 

Voorbeelden van taken:

 • Documenten invullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
 • De behandelde dossiers controleren.
 • Conclusies formuleren in de dossiers en die conclusies voorleggen aan het bevoegde beslissingsorgaan.
 • Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier.
 • De administratieve opvolging van de dossiers van de dienst verzekeren (naleving van de termijnen, …).
 • Verbanden leggen tussen de verschillende stukken van een dossier.

 

Gewenst profiel

Praktische kennis :

 

• Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams

aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen

aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het

gevoel heeft te kunnen bijdragen.

• Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt

beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te

bereiken doelstellingen.

• Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over

waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete

adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.

 

Verwachte gedrag :

 

• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en

tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en

constructief te reageren op kritiek.

• Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en

internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de

partnerorganisaties.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en

behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en

hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen

oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te

maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te

gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn

gesprekspartner(s) of publiek.

• Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele

relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen

verschillende organisatieniveaus.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

om later te bepalen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Informatie

Naam
Liegeois
Voornaam
Didier
Functie
Chef de service
E-mail
didier.liegeois@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.79.40
Korps/directie/dienst
DRP Recrutement et Sélection