Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent OCS

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6109 N 19 02
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als administratieve ondersteuning
Administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten en de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.
Voorbeelden van taken:
- Opmaken en up-to-date houden van operationele documentatie
- Administratieve bijstand verlenen aan de dossierbeheerders
- Dagelijks bijhouden van het overzicht van de gehypothekeerde capaciteit
- Actief deelnemen aan de inzameling van informatie van bestuurlijke politie
- Uitwerken en dagelijks bijhouden van de permanentierollen
- Up to date houden van de operationele documentatie
- Verzorgen van inkomende en uitgaande informatiestromen (briefwisseling, e-mail, telefoon, fax)
- Opstellen van verslagen van interne vergaderingen
- Opstellen van documenten allerlei
B. Als praktische organisator
Operationele en/of organisatorische activiteiten verrichten om te helpen bij de praktische organisatie van de activiteiten van de dienst.
Voorbeelden van taken:
- Verzekeren van de telefonische permanentie
- Instaan voor het agendabeheer van de dienst
- Behandelen van versterkingsaanvragen
- Opvolgen en actualiseren van de operationele dossiers
- Reserveren en/of voorzien van logistieke middelen
- Verzekeren van het onderhoud van het materiaal en de voertuigen
C. Als contactpersoon
Antwoorden op alle vragen van interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
Voorbeelden van taken:
- Beantwoorden van telefonische, digitale of schriftelijke vragen van klanten
- Opzoekingen doen voor interne of externe klanten
- Verzekeren van de opvolging van de steunaanvragen en inzet van het CIK
- Geven van uitleg aan klanten inzake de procedures en indien nodig bieden van een oplossing op maat van de klant

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.
De CSD is o.m. bevoegd voor:
• De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
• De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
• De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
• De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.
De dienst Operationele Coördinatie en Steun staat in voor de planning, coördinatie, opvolging en leveren van steun bij (boven)lokale en/of grensoverschrijdende operaties, verkeersacties en gebeurtenissen en neemt een coördinerende rol op in het domein van noodplanning en crisismanagement. De dienst verzekert de organisatie, coördinatie, het beheer, de mobilisatie, de inzet en de evaluatie van de gehypothekeerde capaciteit.
Daarnaast staat de dienst in voor het beheer, de opvolging en optimalisatie van de bestuurlijke informatiecyclus en opsporingsprogramma’s en de politionele slachtofferbejegening.

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL
Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
Praktische kennis :
• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een
doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens
gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en
behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en
informele wijze overbrengen op anderen.
Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het
beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies
strikt opvolgen.
Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies
met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en
handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede
huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Schriftelijke test - uitsluitend

Informations

Naam
Dereeper
Voornaam
Pascale
Functie
Hoofdcommissaris - Directeur
E-mail
pascale.dereeper@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 70 50
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen