Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Assistent - Personeelsmedewerker

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6082 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5408 - AMOW
Werkplaats
Dries 77
1780 Wemmel
Provincie
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ AMOW

 

Functiebeschrijving
 • Actieve ondersteuning van de dienst Personeel
 • Administratief beheer en controle van personeelsdossiers en de loonadministratie
 • Assisteren in het opvolgen van interne en externe mobiliteit
 • Opvolging aangifte DIMONA, RSZ
 • Opvolgen ziektecontingent
 • Aangifte en opvolging arbeidsongevallen
 • Sociale dienstverlening aan medewerkers politiezone
 • Nazicht Galop
Gewenst profiel

Kennis en vaardigheden

 • Kennis van informaticatoepassingen: ( Excell, Word, Outlook, Acces, PowerPoint); 
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, correct schriftelijk en mondeling taalgebruik; 
 • Kennis van relevante wetgeving (arbeidsrecht, statuten politie, arbeidsongevallenwetgeving,..) is een pluspunt 
 • Kennis van de werking en de organisatie van de geïntegreerde politie op 2 niveaus is een pluspunt; 

Gedragcompetenties

Het is van belang om enkele kerncompetenties te hebben:

 • Integer zijn
 • Kritisch zijn
 • Nauwkeurig en verzorgd kunnen werken
 • Betrokken zijn
 • Beleefd en discreet zijn
 • Flexibel en beschikbaar zijn
 • Discreet zijn

We verwachten bovendien dat je als assistent over volgende vaardigheden beschikt:

 

Mondeling uitdrukkingsvermogen en leesvaardigheid

 • Duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken
 • Uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit te voeren
 • Nuttige informatie inwinnen 

Kwaliteitsvol werken

 • Ontwikkelen en benoemen van kwaliteitscriteria
 • Bedenken van andere of vernieuwende werkwijzen om kwaliteit te verbeteren
 • De geleverde kwaliteit ter discussie stellen en een klimaat creëren waarin creativiteit wordt gestimuleerd

Klantgerichtheid

 • Kansen zien en zoeken om klantentevredenheid te verhogen
 • Inspelen op signalen vanuit klanten en voorstellen doen naar structurele acties
 • Op zaken anticiperen in functie van een optimale dienstverlening of werking van de organisatie
 • Anderen stimuleren om klantgericht te werken

Zelfstandig werken

 • Autonoom en zelfstandig de toevertrouwde opdrachten en taken afhandelen
 • Taken tijdig en volledig afwerken zonder externe controle
 • Bijsturen indien er fouten optreden of wijzigende omstandigheden
 • Initiatieven kunnen nemen door vooruit te denken en proactief stappen te ondernemen

Probleemoplossend werken

 • Het probleem vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken en zoeken naar verbanden 

 • Kunnen tot synthese/beoordeling komen

 • Alternatieven bedenken en voor- en nadelen overwegen
 • Onderbouwen van het eigen oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten
 • De juiste mensen of instanties betrekken bij het probleem

Inzet en positieve ingesteldheid

 • Bekwaam en de wil om zich enthousiast en op een positieve wijze in te zetten
 • Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven
 • Blijven doorzetten

Wat de attitude betreft, is het vertrekpunt voor elk lid van onze organisatie het naleven van de visie-missie-waarden van de politiezone en van de waarden van de geïntegreerde politie en van de deontologische code.

Voor alle medewerkers van onze zone, gelden bijkomende 4 kerncompetenties

 • Kunnen samenwerken
 • Kunnen communiceren
 • Zich professioneel opstellen en verantwoordelijkheidsgevoel hebben
 • Respect voor personen en materialen
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
 Training on the job: we begrijpen dat je vooropleiding niet specifiek genoeg is en voorzien daarom tijd en begeleiding bij je leerproces
 Een aangename werkomgeving, voorlopig in Wemmel maar een nieuwbouw is gepland in Asse, achter het station
 Een fitnesszaal
 1 uur per week voor een door de zone erkende sportactiviteit
 Lidmaatschap van een grote sociale dienst: SSD
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Vanderhaegen
Voornaam
Maxime
Functie
Diensthoofd Personeel & Beleid
E-mail
maxime.vanderhaegen@police.belgium.eu
Telefoon
02/456.08.62
Korps/directie/dienst
PZ AMOW