Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent-Systems Assistant ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6141 T 19 02
Korps/directie/dienst
7361 - Dri - Systems
Werkplaats
Koninginnestraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Het ondersteunen van de General Systems Manager in de organisatie, de opvolging, de inplaatsstelling en de coördinatie van het ICT beleid van de geïntegreerde politie ten einde bij te dragen tot het optimaal bereiken van de strategische ICT doelstellingen die vastgelegd werden voor de geïntegreerde politie en om een efficiënte werking van de geïntegreerde politie te bevorderen.

FUNCTIEBESCHRIJVING
A. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:
- Dossiers of taken vanuit ICT-technisch oogpunt analyseren in verschillende domeinen (netwerken, telecommunicatie, server platformen, security, datacenters, database-omgevingen, …).
- De coherentie verzekeren tussen de verschillende ICT-disciplines.
- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
- Mogelijke technische oplossingen en adviezen formuleren.
- Benchmarken tussen verschillende technische oplossingen en met gelijkaardige organisaties.
- Risicoanalyses opstellen.
- …

B. Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

Voorbeelden van taken:
- De goede werking van de ICT-omgeving (netwerken, telecommunicatie, server platformen, security, datacenters, database-omgevingen, …) controleren en optimaliseren.
- Kleine onderhouds- of herstellingswerkzaamheden uitvoeren.
- Aan de bevoegde personen, diensten of firma’s belangrijke gebreken aan de toestellen of de uitrustingen melden.
- Voorzien in de vervanging of vernieuwing van verouderde of defecte elementen in de ICT-infrastructuur en –architectuur.
- …

C. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:
- De ICT-behoeften opvolgen en vertalen in specificaties voor overheidsopdrachten.
- De dossiers in samenwerking met andere betrokken personen of diensten (budget, procurement) .aftoetsten aan wettelijke en administratieve verplichtingen en het verloop van de procedure opvolgen.
- Dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen, rangschikken en up to date houden volgens de procedures of regels.
- …

D. Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:
- De gegevensbanken up-to-date houden naar structuur en inhoud door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren
- Op basis van de gegevensbank rapporten en lijsten maken
- Aan de interne en externe gebruikers uitleg geven over de gegevensbank en hen helpen bij hun opzoekingen of bij het invoeren van nieuwe toepassingen die er beroep moeten op doen.
- …

E. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven ten einde de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:
- Antwoorden op de vragen om informatie en op de vragen inzake ICT-aangelegenheden.
- Berichten ontvangen en doorgeven.
- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.
- …

F. Als informatiebeheerder, de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad hoc procedures na te leven.

Voorbeelden van taken:
- Deelname aan specifieke seminaries.
- Vakliteratuur raadplegen.
- de relevantie van het documentaire aanbod beoordelen.
- Volgen van opleidingen.
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Systems (Systems division - DIST) ontwikkelt de ICT systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT systemen.

Hij staat in voor de technische analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systeemarchitectuur (servers, netwerken, DB-beheer), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor politionele organisatie en voor het implementeren van ICT-beveiliging.

Hij staat eveneens in voor het beheer en voor de opvolging van het ‘research & development committee’ die als rol heeft verder te vernieuwen en te zoeken naar middelen om dit te doen. Deze dienst biedt op dit gebied ook een deskundige tweedelijns-ondersteuning aan.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Kennis van de tweede landstaal is een meerwaarde.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.
Wervingsreserve/ 24 maanden

Informations

Naam
Wilson
Voornaam
Robinson
Functie
Chef de Division (DIST)
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.77.55
Korps/directie/dienst
DGR - DRI - Systems