Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Beleidsmedewerker communicatie - Consulent - Lid

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5373 N 19 04
Korps/directie/dienst
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

Praktische kennis

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Informatie-beheerder
de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.
- Analyseren van de in de verschillende gegevensbanken gevonden informatie.
- Overmaken/ter beschikking stellen van de pertinente kennis en documentatie.
- Verzamelen van de vragen tot informatie van de leden van de directie of externe diensten en hierop antwoorden.
- Verspreiden van de ontvangen informatie naar de betrokken diensten.
- Helpen om de kwaliteit van de inhoud en de vorm van de uitgedragen boodschap via de verschillende informatievectoren te ontwikkelen.
- Dossiers en informatiebrochures samenstellen.
- Verzekeren van de ergonomie, kwaliteit van de inhoud en volledigheid van sites intranet en/of internet.
- Ondersteunen van de andere diensten in hun informatiebeheer.
- De architectuur van de digitale informatie en de structuur van de inhoud (in de vorm van ontologie, folksonomie en taxonomie, thematische ordening, semantiek, systeem van facetnavigatie, cartografie …) ontwikkelen volgens de doelgroepen.
- Ondersteuning bieden bij de verdere uitbouw van het interne communicatie- en documentatieplatform (SharePoint).
Gegevens-beheerder
gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
- Hulp bieden voor de organisatie van de informatieflux conform de richtlijnen hieromtrent.
- Verzamelen van de te klasseren documenten, dossiers of informatie en archiveren volgens de geldende regels.
- Up-to-date houden van de gegevensbank door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren.
- Uitleg verschaffen, aan de interne en externe gebruikers, over de gegevensbank of de classificatie en hen helpen bij hun opzoekingen.
- Verstrekken van technische adviezen aan zijn hiërarchie inzake diens materie.
- De documenten en de inhoud ervan beschrijven om ze gemakkelijker te kunnen gebruiken (indexering, thematische fiches …).
- De metagegevens beheren.
- De informatie categoriseren in een coherente structuur zodat ze vlot toegankelijk en begrijpelijk is voor de doelgroepen.
Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige")
op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
- Opzoeken en ontwikkelen van hulpmiddelen, methodes en goede praktijken in zijn expertisedomein.
- Volgen van opleidingen met betrekking tot zijn expertisedomein.
- Samenwerken aan het opstellen van het activiteitenverslag van de directie en van de federale politie.
- Zich op de hoogte houden van de nieuwe informatietools en -technologieën die de organisatie ter beschikking stelt (SharePoint, Office 365 …) en het gebruik ervan stimuleren.
- In partnerschap werken met de technisch beheerder(s).
Administratieve ondersteuning
administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.
- Opstellen van typebrieven, formulieren, documenten en/of getuigschriften.
- Opzoeken, beheren en archiveren van de documentatie.
- Voorbereiden en administratief opvolgen thematische dossiers : prioritaire fenomenen, partners, ...
- Deelnemen aan de fora en praktijkgemeenschappen van de geïntegreerde politie over nieuwigheden op ICT-gebied (o.a. Office 365) en de kennis en expertise mee helpen verspreiden.
- Deelnemen aan het opmaken van de basisgegevens, nota's, communicatie, … en de opvolging verzekeren.
- Up-to-date stellen van de interne procedures van administratief beheer.
- Het verspreiden van de informatie en dienstnota's in samenwerking met de coördinator.
- Samenstellen van documentatiedossiers.
- Opstellen en opvolgen van de activiteitenrapporten.
- Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van (interne en externe) communicatie-initiatieven.
- Teksten structureren en voorbereiden voor publicatie op het digitale kennisplatform.
- Uitbouwen, onderhouden en opvolgen van interne communicatiekanalen.
- Vertalen van de huisstijl van de Federale Politie en visie/missie FGP in de verschillende communicatieproducten (o.a. presentaties, interne documenten en verslagen, interne affiches, interne signalisatie, nieuwsbrieven, brochures, affiches, flyers, ..).

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Het communicatiebeleid (intern en extern) van FGP (en CSD) Antwerpen mee helpen ontwikkelen en uitvoeren. Dit om het imago van de federale politie Antwerpen te versterken.
De gemeenschappelijke beleidscel is voor DirCo en DirJud een ondersteunende dienst voor hun beleidsbeslissingen. Het is ook een bij uitstek sturingselement voor de beleidsondersteunende processen in de externe èn interne werking van de federale politie Antwerpen.
De beleidscel laat toe om de gemeenschappelijke en coherente aanpak van de veiligheid in het arrondissement uit te werken en te concretiseren. Ze laat ook toe om op een coherente manier de interne bedrijfsvoering te stroomlijnen. De coherente uitwerking van beide dimensies is essentieel in het sterk (extern en intern) gedifferentieerd landschap dat het arrondissement Antwerpen kenmerkt. Op die manier wordt het ook mogelijk de specifieke (externe en interne) beleidslijnen in functie van de respectieve bevoegdheden van DirCo en DirJud, in te passen in een gemeenschappelijk beleid en strategie.
De voor de beleidscel voorziene functionaliteiten zijn:
- De geïntegreerde werking
- De beleidscyclus met betrekking tot de arrondissementele veiligheid
- Het steunbeleid naar de externe en interne partners
- Organisatiebeheersing (met invloed op risicobeheersing)
- De aansturing van de HRM-, logistieke, informatica- en financiële functionaliteiten
- De functionaliteit "veiligheidsconsulent"
- De communicatie
Op die manier ondersteunt de beleidscel het overleg en de samenwerking van DirCo en DirJud met de externe (overheden, Korpschefs, sectiechefs diensten DGA, ...) en interne (eigen diensten, personeel, syndicaten) partners.

Gewenst profiel

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
Verwachte gedrag
Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
Specifieke vaardigheden
- Een goede kennis hebben van communicatieprincipes, -technieken en -technologieën
- Zonder daarom een deskundige te zijn in elk van de communicatiedomeinen (redactie, grafische vormgeving,
webdesign, …), voeling hebben met de meeste ervan.
- Basisniveau van technische kennis en inzicht hebben in de beschikbare ICT-producten.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie + schriftelijke test
Niet-uitsluitende test
Wervingsreserve van 24 maanden.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Elsen
Voornaam
Nathalie
Functie
Adviseur
E-mail
nathalie.elsen@police.belgium.eu
Telefoon
03/217 82 02
Korps/directie/dienst
FGP Antwerpen