Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

CALog A – Preventieadviseur – Dienst Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4021 T 19 26
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een vervangingscontract
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
15
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

van 4 tot 6 jaar relevante ervaring hebben - entre 4 et 6 ans d'expérience relevante

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van het diploma van preventieadviseur, bijkomende opleiding van niveau 1 of zich ertoe verbinden de opleiding te volgen om dit te behalen.

Type betrekking
Contractueel
Voorstelling korps/directie/dienst

Onder het gezag van de Korpschef staat de preventieadviseur de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij in de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en -activiteiten. De preventieadviseur verzekert de dagelijkse leiding over de Psycho-sociale Cel belast met de uitvoering van het beleid inzake welzijn, geestelijke gezondheid en sociale hulp binnen de politiezone

Functiebeschrijving

Onder het gezag van de Korpschef en de leiding van de niveau A :

 • Deelnemen aan de identificatie van de gevaren en advies geven over risicobeoordeling, deelnemen aan de ontwikkeling van het algemene preventieplan en het jaarlijkse welzijnsactieplan;
 • Deelnemen aan het onderzoek naar de oorzaken van arbeidsongevallen;
 • Het geven van een advies over de verschillende thema's die betrekking hebben op de hele codex over welzijn op het werk, inclusief het werken met derden;
 • Advies geven over het opstellen van richtlijnen en deelnemen aan de informatie, het onthaal en de opleiding van werknemers binnen zijn/haar competentiegebied ;
 • Ter beschikking staan van de personen die in de politiezone aanwezig zijn voor alle kwesties in verband met de toepassing van de wetgeving inzake welzijn en bescherming op het werk;
 • Deelnemen aan de toepassing van maatregelen die moeten worden genomen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar, aan de ontwikkeling van interne noodprocedures en aan de organisatie van eerste hulp;
 • Meewerken aan de analyse, evaluatie, aanpassing en verbetering van de werkomstandigheden van alle werknemers;
 • Advies geven over hygiëne op de werkplek, individuele en collectieve uitrusting...;
 • Preventie tegen brand, ongevallen, .... waarborgen ;
 • Deelnemen aan de basisoverlegcomités;
 • De dagelijkse leiding van de Psycho-sociale Cel verzekeren;
 • Beoordeelt het personeel dat rechtstreeks onder zijn gezag geplaatst is.

Deze opdrachten resulteren in een aantal concrete taken zoals:

 • de beoordeling van de arbeidsplaatsen en de werkplekken;
 • de analyse van arbeidsongevallen en -incidenten en de uitvoering van alle andere onderzoeken die relevant worden geacht voor de verbetering van het welzijn van de werknemers;
 • het uitvoeren van analyses en controles, op zijn/haar niveau of door andere diensten;
 • het kennis nemen van de werkmethoden en de herziening daarvan om maatregelen voor te stellen die de risico's beperken;
 • het bijhouden van documentatie met betrekking tot de wetgeving, de voorgeschreven documenten, de inventaris van bepaalde apparaten, gevaarlijke producten en emissiepunten met betrekking tot luchtverontreiniging;
 • het opstellen van diverse verslagen;
 • het betrokken zijn bij het preventiebeleid.
Gewenst profiel

Kennis en competenties :

 • Een goede kennis hebben van de organisatie, de structuur en de werking van een politiezone;
 • Een goede kennis hebben van de wetgeving inzake welzijn op het werk
 • Een goede kennis hebben van de courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Powerpoint);
 • Over goede redactionele vaardigheden beschikken
 • Voldoen aan het generieke profiel van Adviseur / Beheerder;
 • Voldoen aan de taalvereisten inzake kennis van de tweede landstaal.

Personeelsbeheer :

 • Zijn/haar medewerkers omkaderen, coachen, superviseren, motiveren bij de uitvoering van hun opdrachten;
 • De functie van quality controler verzekeren;
 • De evaluatieprocedure beheersen en kunnen toepassen : overgaan tot de nodige gesprekken;
 • Toezien op het dagelijks beheer van zijn/haar team, waar-bij conflicten tussen medewerkers voorkomen op opgelost worden;
 • Gevoelig zijn voor het welzijn van zijn/haar collega’s en zich bewust zijn van zijn/haar verantwoordelijkheden terzake.

Vaardigheden:

 • Instemmen met en doordrongen zijn van de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg (bekommerd zijn om de problemen van de burgers, rekenschap afleggen van zijn acties en persoonlijk betrokken zijn) ;
 • Zich willen inzetten om de veiligheid, het welzijn en de levenskwaliteit binnen de politiezone en de dienstverlening naar de burgers toe te verbeteren;
 • Doordrongen zijn van de filosofie van de ministeriële omzendbrief CP3 ;
 • De waarden van de geïntegreerde politie en die van de zone in het bijzonder overbrengen en naleven;
 • Het vermogen hebben om zowel intern als extern te communiceren;
 • Over goede luister-, overtuigings-, onderhandelings- en leadershipvaardigheden beschikken;
 • Strikt (naleven van de wetten) en methodisch (naleven van de deadlines) zijn ;
 • Beschikbaar en flexibel voor de dienst zijn;
 • Stressbestendigheid, zelfbeheersing en koelbloedigheid vertonen ;
 • Blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid ;
 • In staat zijn om initiatieven te nemen en tegelijkertijd verantwoording willen afleggen;
 • Een teamgeest en een positieve en constructieve werksfeer scheppen en bevorderen;
 • Ruimdenkend zijn;
 • Bereid zijn om zich verder te ontwikkelen in de uitvoering van zijn/haar taken door zijn/haar eigen functioneren in vraag te durven stellen en zichzelf voortdurend te verrijken met nieuwe kennis en vaardigheden.
 • Bereid zijn om de opleidingen te volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie
 • De middelen waarover hij/zij beschikt correct beheren en een optimaal gebruik ervan controleren
 • Gevoel voor organisatie en verantwoordelijkheid hebben;
 • In staat zijn om prioriteiten te stellen.
 • In het bezit zijn van een geldig rijbewijs van categorie B
 • Neemt deel aan de wachtrol IDPBW oproepbaar/ terugroepbaar
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Selectiemodaliteiten in de eenheid

schriftelijke test + interview

Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie

Informations

Naam
PARLIER
Voornaam
Marc
Functie
Directeur Departement Risicobeheer
E-mail
marc.parlier@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.10
Korps/directie/dienst
Algemene Directie

Point de contact

Naam
PARLIER
Voornaam
Marc