Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Gespecialiseerd vakman (C) - Carrossier-Schilder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6200 T 18 05
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Gespecialiseerd vakman (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De carrossier-schilder staat in voor de herstelling, onderhoud en aanpassing van voertuigen en dit onder meer op vlak van het koetswerk zodat het wagenpark van de organisatie optimaal inzetbaar blijft.

Als logistieke uitvoerder voorzien in een professionele en efficiënte logistiek steun
teneinde de logistieke steun maatschappelijk verantwoord uit te voeren.

Voorbeelden van taken:
• Werkorders tijdig en met zorg afwerken door gestructureerd te werken en weldoordacht om te gaan met tijd en middelen
• De specifieke veiligheidsvoorschriften toepassen bij het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, installaties en gebouwen
• De persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
• de werkplaats ordenen en schoonmaken
• persoonlijk ter beschikking gesteld gereedschap dagelijks onderhouden en defecten signaleren
• Milieuvoorschriften respecteren

Als voertuighersteller-elektricien elektrische onderhouds- en herstellingstaken uitvoeren aan voertuigen om er voor te zorgen dat het wagenpark van de organisatie maximaal gemobiliseerd blijft.

Voorbeelden van taken:
• Koetswerkonderdelen uitdeuken volgens de gepaste werkmethode
• Mechanische voertuigonderdelen demonteren en monteren bij aanrijding of ongeval
• Grondige controles uitvoeren op aandrijving, ophanging en chassis van een voertuig
• Onderdelen lassen volgens de elementaire lasprocedures
• De ondergrond behandelen voor het spuiten
• Spuiten van diverse onderdelen
• Diagnose stellen voor de opmaak van bestekken voor onderhoud of herstellingen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

Deze dienst biedt gespecialiseerde logistieke diensten aan de eenheden van de federale politie van Brabant en, op hun vraag, aan lokale politiezones, alsook een nationale steun op het vlak van specialisaties (wapens, zware voertuigen,…). De dienst is samengesteld uit 4 secties.

Eén van deze secties is het competentiecentrum Materiaal:
Het competentiecentrum Materiaal verzekert de herstellingen, de inrichting en het onderhoud van voertuigen en specifiek politiemateriaal (wapen, radars, gasmaskers,…). Er worden ook snelle oplossingen gezocht voor logistieke problemen of logistieke steun gegeven bij dringende aanvragen. Het competentiecentrum Materiaal levert ook steun bij nationale projecten.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een
doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens
gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en
behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en
informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het
beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies
strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie: Later te bepalen.
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
DYCKMANS
Voornaam
Aurélie
Functie
Diensthoofd DRL/RESOURCES
E-mail
DRL.Resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL - Resources