Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Communicatieconsulent (B) - CGC - Dienst Content Office

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5117 T 19 02
Korps/directie/dienst
7452 - Cgc - Dienst Product Office
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Communicatieconsulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

 

Audiovisuele producten (foto's, videofilmpjes, lay-out, tekeningen, infographics, logo's, kentekens …) maken om een aantrekkelijk, modern, herkenbaar en identificeerbaar imago (corporate branding) van de (Federale) Politie te ontwikkelen op maat van de doelgroep en van het kanaal, alsook het goede gebruik ervan verzekeren.

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/ of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 

Voorbeelden van taken :

 • Technische adviezen geven over grafische projecten/ producten (waaronder logo's en kentekens) en audiovisuele projecten/ producten
 • De projecten mee helpen ontwikkelen en benaderingswijzen, methodes of eventuele wijzigingen voorstellen
 • Adviezen formuleren om de huisstijl en de grafische lijn na te leven;
 • Meewerken aan de sensibiliseringscampagnes die het belang van de beelden aantonen
 • Deelnemen aan de uitwerking van projecten en/ of scenario's op het vlak van audiovisuele productie en multimediaproductie
 • De prepressmechanismen (formats, bestanden, impositie …) beheersen, alsook tips en ondersteuning geven in dit domein
 • De trends en technieken op het gebied van visuele en audiovisuele communicatie volgen.

 

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/ haar taken uit te voeren en/ of de ad-hocprocedures na te leven. Om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/ haar taken uit te voeren en/ of de adhocprocedures na te leven

 

Voorbeelden van taken :

 • Ontwerpen maken
 • Logo's en kentekensontwikkelen
 • De lay-out van communicatieproducten (informatieblaadjes, brochures, affiches, tijdschriften …) verzorgen
 • Aantrekkelijke lay-out templates maken die aan de behoeften zijn aangepast
 • Infographicsmaken (gegevens in beelden omzetten)
 • Teksten opnieuw structureren in een overzichtelijk en herkenbaar geheel
 • Aantrekkelijke presentaties (PowerPoint…) helpen ontwikkelen en aanpassen
 • Zwart-witdocumenten tekenen en/ of inkleuren
 • Meewerken aan de ontwikkeling van een huisstijl;
 • De huisstijlmodellen helpen ontwikkelen en aanpassen
 • Foto's nemen (tijdens reportages of in de studio)
 • Beelden bewerken via gespecialiseerde programma's
 • Het grafische design van audiovisuele producten (videofilmpjes voor internet, dvd's, hoesjes, logo's …) uitwerken
 • Video-opnames maken
 • Animaties maken
 • Geluid opnemen, monteren en mixen;
 • Zorgen voor het geluidsdesign van audiovisuele producties en multimediaproducties
 • De geluidsomgeving voor een specifiek project ontwerpen en tot stand brengen;
 • Verschillende audiovisuele producties dubben

 

Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/ of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

Voorbeelden van taken :

 • Dossiers, documenten of andere voor de dienst relevante informatie ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels
 • De gegevensbanken van beelden up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens in te voeren op de overeengekomen tijdstippen
 • De digitale fototheek - Polimagerybeheren (de foto’s invoegen - de nomenclatuur in acht nemen - de aanvragen van de klanten beheren)
 • Nuttige informatie en/ of documenten archiveren
 • In samenwerking met de verschillende personeelsleden die belast zijn met het documentaire beheer, de technische werkzaamheden verbonden aan de productie, aanmaak, opname en verspreiding van audiovisuele documenten documenteren
 • Op verzoek opnames maken voor tv en internet

 

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/ of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/ of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.
 
Voorbeelden van taken :
 

 • Dossiers administratief beheren en opvolgen
 • De binnenkomende post of mails beheren
 • Het Office Management helpen bij de administratieve en logistieke taken die nuttig zijn voor de goede werking van de dienst (aankoop van materiaal, inrichting van lokalen, toezicht op het correcte onderhoud van de machines …)
 • Een inventaris van de toestellen, tools, programma's en componenten en een uitleenregister van uitrusting en componenten bijhouden, alsook deze opvolgen

 

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken :

 • De klantenonthalen
 • Peilen naar de wensen en behoeften van de klanten en nagaan of de vraag haalbaar is gelet op de technische vereisten, het grafische charter en de 'huisstijl'
 • Samenwerken met de accountmanagers om de nodige informatie te vergaren en bijkomende informatie te eisen
 • Antwoorden op concrete vragen over de werkwijze, timing, gebruikte methodes …
 • Actief deelnemen aan de vergaderingen over projecten waarvoor audiovisuele producten zullen worden gemaakt
 • De contacten met de federale drukkerij (FedoPress) en/ of andere drukkerijen onderhouden

 

Als evenementen/ operaties coordinator, de optimale aanwending van de middelen en de contacten met de geschikte partners verzekeren om voor de geplande evenementen/ operaties mogelijk te maken en de gezamelijke doelen te bereiken:

 • Het geluid verzorgen in lokalen en zalen tijdens interne en/ of externe evenementen (plechtigheden, tentoonstellingen, beurzen, colloquia, activiteiten, seminars …);
 • Helpen bij de visuele aankleding van de evenementen (decoratie van stands, grote schermen …)
 • Volgens zijn specialiteit bijdragen tot de promotie van en communicatie over het evenement

 

Positionering van de functie :

De Consulent Audiovisual is actief in de netwerken betreffende zijn/ haar expertisedomeinen.

De Consulent Audiovisual staat in voor de nuttige contacten met de adequate partners in diens actiedomeinen. Hij/ zij verzekert de deelname of het verkrijgen van informatie gelinkt aan diens werkdomein.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De Directie van de communicatie (CGC) is verantwoordelijk voor de opvolging van het door de commissaris-generaal uitgestippelde communicatiebeleid en voor de ontwikkeling en operationalisering van de algemene (interne en externe) communicatiestrategie van de federale politie. Deze eenduidige communicatie is zowel proactief als reactief. Zo onderkent de Federale Politie het belang van de communicatie in onze zeer snel evoluerende informatiemaatschappij. Ze streeft naar een transparante, doeltreffende en optimale communicatie, zowel intern als ten aanzien van de externe partners en klanten, de overheden en de bevolking. Het doel is het vertrouwen, zowel intern als extern, en het imago van de Federale Politie te versterken (corporate branding).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

In het bezit zijn van een Bachelor diploma in Communicatie

Gewenst profiel

Praktische kennis:

 

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

 

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

 

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
 
 
 
Verwacht gedrag:

 

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen d oor de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/ haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzett en voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzett en, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Kennistest

Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DUPUIS
Voornaam
Benoît
Functie
Adviseur - Conseiller
E-mail
benoit.dupuis@police.belgium.eu
Telefoon
0485 85 96 75
Korps/directie/dienst
CGC