Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Communicatieconsulent (B) - Communicatieconsulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5008 T 18 04
Korps/directie/dienst
7377 - Das (directie Van De Openbare Veiligheid)
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
50
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Communicatieconsulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

- Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Verzekeren van het administratief beheer en de opvolging van operationele vergaderingen, barometers, activiteitenrapporten, parlementaire vragen, ...
Samenstellen van documentatiedossiers

Opstellen van rapporten van interne vergaderingen, teksten, memo?s, nota?s en/of presentaties
Deelnemen aan het opmaken van de baisisgegevens, nota's, communicatie, ? en de opvolging verzekeren
Klasseren van informatie en documenten (fysiek of elektronisch)

- Als informatie-beheerder, de relevante informatie met betrekking tot de specifieke domeinen beheren en exploiteren en ze beschikbaar stellen zodat iedereen zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.

Opzoeken van de informatie in de verschillende databanken en informatiebronnen
Verzekeren van de ergonomie, kwaliteit van de inhoud en volledigheid van sites intranet en/of internet
Verspreiden van de ontvangen informatie naar de betrokken diensten

- Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Beantwoorden, via telefoon of per mail, van verzoeken tot bekomen van informatie uitgaande van interne of externe klanten
Melding maken, in real time, van ieder probleem aan zijn/haar hiërarchie in de mate van het mogelijke
Antwoorden op informatieaanvragen van medewerkers, hiërarchische oversten en collega's
Verzekeren van de verspreiding van de informatie tussen de diensten van de directie en de partners en/of klanten
Opzoekingen verrichten, voor interne of externe partners, in de databanken of archieven

- Als evenementen- operaties-coördinator, de optimale aanwending van de middelen en de contacten met de geschikte partners verzekeren om de verwezenlijking van de evenementen of operaties te vergemakkelijken en de gemeenschappelijke doelstelling te bereiken.

Voorbereiden,coördineren en/of leiden van informatiesessies, evenementen, acties,...
Verzekeren van de opvolging van de aan de operaties gelinkte evenementen

- Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen teneinde te beantwoorden aan de verwachtingen van de personeelsleden en de hiërarchie, en dit met inachtneming van de statutaire normen en de van kracht zijnde richtlijnen bij de federale politie
Geven van informatie/opleidingen in zijn domein
Meewerken, met zijn middelen, aan missies, taken en projecten van andere eenheden van de organisatie of de directie

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie Openbare Veiligheid is een steuneenheid die aan de entiteiten van de Geïntegreerde Politie, welke hierom verzoeken, verschillende vormen van gespecialiseerde versterkingen levert hetgeen het beheer van de publieke ruimte betreft, en in het bijzonder de middelen die toelaten gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van openbare veiligheid te vermijden of op te lossen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een diploma in communicatie, niveau Bac is vereist.

Gewenst profiel

KENNIS
- Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
- Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
PRATISCHE KENNIS
- Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
- Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
- Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
VERWACHTE GEDRAG
- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

- Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

- Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

- Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

TAAL - NL-FR, De praktische kennis van de tweede landstaal is een voordeel, het bezit van een SELOR-attest is een pluspunt.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissieHet organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven Testen niet eliminerend
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
CSL Bruno DUBOIS CNT Sofie WIJNANTS
E-mail
dga.das.bhr@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.72.22
Korps/directie/dienst
DAS (DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE) / DAS (DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE)