Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent - Consulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5049 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7656 - Drp - Rs - Td - Ondersteuning
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
De tijd van de missie
Niveau
Consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Maximum aantal inschrijvingen
15
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie.
De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten.
Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur.
Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet.
Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.
Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie. Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekrutering- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.

Het voorbereiden, operationaliseren, coördineren en evalueren van de globale strategie van de federale politie inzake werving en selectie en ontwikkeling (development) en eventueel oriënteren naar een redeployment om de federale politie en de korpsen van lokale politie als klanten in staat te stellen op een doeltreffende manier hun personeelseffectief aan te werven en in te zetten en hun personeelsstromen te beheren.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Functiebeschrijving

Administratieve ondersteuning

administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

- Klasseren van informatie en documenten (fysiek of elektronisch).

- Opstellen van typebrieven, formulieren, documenten en/of getuigschriften.

- Opstellen van rapporten van interne vergaderingen, teksten, memo’s, nota’s en/of presentaties.

- Deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van de dienst en uitvoeren van elke bestuurlijke en organisatorische taak die de optimale uitvoering van de doelstellingen van de dienst toelaat door de termijnen en kwaliteitsnormen na te leven.

- Beheren van het RIO-programma en de opvolging van alle briefwisseling verzekeren.

- Vatten van gegevens.

- Creëren en actualiseren van de bestaande administratieve documenten (ISLP, nota's, formulieren…).

- De agenda van een persoon of een dienst coördineren.

- Ondersteunen van de verantwoordelijke(n) in het beheer en de administratieve behandeling van specifieke dossiers.

- Samenstellen van documentatiedossiers.

- Faxen en brieven versturen voor een persoon of een dienst.

Contactpersoon (zie ook "helpdesk")

antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

- Berichten ontvangen en doorgeven.

- Bevoorrechte gesprekspartner zijn van één of meerdere klanten/partners en verzekeren van de nodige contacten in dit kader.

- Verzekeren van de verspreiding van de informatie tussen de diensten van de directie en de partners en/of klanten.

- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.

- Luisteren, informeren, oriënteren en begeleiden van de bezoekers.

- Opzoekingen verrichten, voor interne of externe partners, in de databanken of archieven.

- Beantwoorden aan de gebruikelijke vragen m.b.t. diens domein.

- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.

- Opzoeken van documentatie op intranet en Internet.

- Vragen om informatie en/of raadplegen van documenten om de klanten te helpen.

Helpdesk (zie ook "contactpersoon")

technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

- Het probleem identificeren in de situatie die de verzoeker uiteenzet.

- Ondersteuning bieden aan de personeelsleden van de directie.

- De bekende procedures voor probleemoplossing toepassen.

- Inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken.

Dossierbeheerder

dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.

- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.

- De kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren

- De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels.

- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.

- Dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels.

Gegevens-beheerder

gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

- Aan de interne en externe gebruikers uitleg geven over de gegevensbank of de classificatie en hen helpen bij hun opzoekingen.

- Verzekeren van de relevantie van de informatie geplaatst in de informaticatools en/of op het intranet, internet.

- Verzekeren van de back-up voor het beheer van de databanken.

- Verzamelen van de te klasseren documenten, dossiers of informatie en archiveren volgens de geldende regels.

- Hulp bieden voor de organisatie van de informatieflux conform de richtlijnen hieromtrent.

Gewenst profiel

manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

om later te bepalen

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Liegeois
Voornaam
Didier
Functie
Chef de service
E-mail
didier.liegeois@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.79.40
Korps/directie/dienst
DRP RECRUTERING EN SELECTIE