Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5029 N 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7647 - Drp - P - Mi - Affectatie
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Maximum aantal inschrijvingen
15
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert volgende opdrachten inzake personeel :

 • De opvolging van de morfologie van de federale politie.
 • Het beheer van de mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
 • Het beheer van het personeel van de federale politie, met inbegrip van de bevorderingsvoorstellen, met uitzondering van de aanwijzingen tot commissaris-generaal en directeur-generaal.
 • De door of krachtens de wet aan de federale politie toevertrouwde opdrachten inzake selectie, rekrutering en opleiding van de leden van de politiediensten.
 • De ontwikkeling en het beheer van de competenties van het personeel.
 • De persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie bij de dienstuitvoering en, op hun verzoek, van de personeelsleden van de lokale politie.
 • De organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise, beheer, controle en advies op medisch vlak.

De dienst Loopbaanbeheer van de directie van het personeel (DGR-DRP) is, binnen de structuur van de federale politie, verantwoordelijk voor de organisatie van de mobiliteit ten voordele van de geïntegreerde politie, alsook voor het dagelijks beheer van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de federale politie.
 
Binnen deze dienst is de sectie geïntegreerde politieopdrachten belast met enerzijds de organisatie van de mobiliteit en alle affectaties binnen de geïntegreerde politie (detacheringen, GPI73, …) en anderzijds met alle ondersteunende opdrachten ten voordele van de geïntegreerde politie met betrekking tot het personeelsbeheer (Uitreiking van eretekens, abonnementen openbaar vervoer, beheer van de algemene reserve, …).

Functiebeschrijving

Onder leiding van de verantwoordelijke van het bureau, de coördinatie en de uitvoering van affectaties verzekeren die het regionale niveau te overschrijden Om voor een verdeling van het beschikbare personeel te zorgen rekening houdend met de behoeften van de entiteiten en het te behouden evenwicht.

Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 • Gegevens ophalen uit de databank van de mobiliteit voor wekelijkse publicatie van de uitgevoerde Bulletins van het personeel (BPC)
 • Uitwerken van lijsten opgenomen in de bulletins van het personeel "Benoeming".
 • Een cijfertabel uitwerken voor de verantwoordelijke over de herplaatsingen in functie van de ontvangen aanvragen/gestelde vragen.
 • De behoeften aan gedetacheerd personeel binnen elke lokale politiezone en de entiteiten van de federale politie verzamelen.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Meewerken aan het opstellen van richtlijnen met betrekking tot elke vorm van affectatie
 • Meewerken aan de oprichting en verbetering van de beschikbare ICT hulpmiddelen
 • Duidelijke procedurenota's opstellen.
 • Alle informatie verzamelen met betrekking tot de procedures van de herplaatsing die voor verbetering vatbaar zijn.

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • De overdracht naar de federale politie verzekeren van aspiranten die de mobiliteit of de gevraagde detachering naar een eenheid niet verkrijgen
 • Een identificatienummer toewijzen aan de aspiranten bij aanvang van de opleiding in de politiescholen en alle informatie coderen in de betrokken systemen (PRP2, DIMONA, enz)
 • Samenwerken met de verantwoordelijke van het bureau bij het aanwerven en de inplaatsstelling van de hulpfunctionarissen van de verbindingsofficiers van de federale politie in het buitenland
 • Een opvolging van de affectaties verzekeren en alle personeelslid aanwijzen die niet in een correcte of coherente administratieve toestand zou zijn
 • De individuele vragen tot verandering van de personeelsleden toegewezen aan de algemene reserve (GRG) behandelen.

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

  • Op een proactieve manier contact opnemen met de scholen en de directie van de rekrutering om de lijsten te verkrijgen van de toekomstig in plaats te stellen aspiranten
  • Proactief op zoek gaan naar alle nuttige informatie voor de inplaatsstelling van een personeelslid aan het einde van zijn opleiding
  • Op tijd alle partners informeren van elke nieuwe procedure van inplaatsstelling, die een invloed kan hebben op de werking van deze partners
  • Op tijd de algemene reserve informeren van elke beslissing die een invloed kunnen hebben op een personeelslid onder het beheer van deze dienst
  • Zorgen voor een goede communicatie met de sectie "Federaal personeelsbeheer"

 

Gewenst profiel

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Ninitte
Voornaam
Olivier
Functie
ADV ICT
E-mail
olivier.ninitte@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 69 38
Korps/directie/dienst
DGR - DRP - P - MI - AFFECTATIE