Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent - Analist – Lokaal Informatiekruispunt (LICC)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5008 N 19 06
Korps/directie/dienst
5405 - Pajottenland
Werkplaats
Bruneaustraat 101
1755 Kester
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een vervangingscontract
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
15
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Bestaansreden van de functie:
De veelheid aan informatie die onze zone dagelijks ontvangt moet op een gestructureerde wijze verwerkt worden, zodanig dat deze de politie op het terrein efficienter en effectiever kan aansturen. Informatie komt binnen via de dagcoördinator, het APO-bureel, via het ANPR-netwerk, de verschillende camera's opgesteld in de zone, waaronder de trajectcontrole en sluikstortcamera's, het AIK,... Om al deze informatie te structureren en de diensten op elkaar af te stemmen door in te zetten op uitwisseling en samenwerking heeft het LIK een analist nodig die de informatie helpt te structureren en te verwerken in éénvoudig consulteerbare outputs en adviezen in informatiehuishouding formuleert.

Taakinhoud :
 Verrichten van analyses:
o Verrichten van operationele analyses op vraag of spontaan n.a.v. detectie van opduikende fenomenen, in overleg met het diensthoofd LICC;
o ondersteunen van de analyse en de interne terbeschikkingstelling van de dringende operationele informatie (digitale briefing, SharePoint).
o verrichten van analyses in het raam van het verzamelen, verwerken en interpreteren van informatie voor de lokale actieplannen (vnl. gerechtelijk);
o voorbereiden en toelichten van operationele analyses voor het operationeel overleg;
o kritische analyses van de werking van de processen maken
o de processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie
o optimaliseren van de informatiebronnen en informatiestromen
o opmaken van cijferanalyses en voorbereiden van presentaties.
 Operationeel beheer en exploitatie van het ANPR- en cameranetwerk van de PZ.
 Op vraag en op eigen initiatief Nationale ANPR-bevragingen uitvoeren.
 Opstellen en versturen van BIN-berichten.
 Basisontwikkeling SharePoint.
 Opzetten en beheren van Microsoft Teams.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De consulent behoort tot het administratief en logistiek kader en oefent de functie van analist bij het LICC uit.

Binnen de directie van de operaties behoort het LICC tot de dienst management operaties, onder leiding van de directeur operaties.

Het LICC bestaat uit het Lokaal InformatieKruispunt (LIK), de dienst Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO) en de DagCoördinator (DC).

LOKAAL INFORMATIEKRUISPUNT (LIK):

LIK

• Het LIK vormt de schakel in de verspreiding van informatie, zowel lokaal als arrondissementeel.
• Bij het LIK worden alle operationele politionele gegevens verzameld, verwerkt en verspreid.
• De werking van de operationele diensten en het onderzoek wordt grotendeels gestuurd op basis van deze ingezamelde en verwerkte informatie.

Dienst APO

• Het APO-bureel is verantwoordelijk voor de eindcontrole van de processen-verbaal, de correcte vatting van voertuigen, voorwerpen en personen in de Algemene Nationale Gegevensbank.

Dagcoördinatoren

• De dagcoördinatoren volgen de binnenkomende opdrachten op en coördineren de taakverdeling tussen de interventieploegen en de wijkinspecteurs.
• Zij volgen de activiteiten van ploegen op de baan nauwkeurig op en sturen bij waar nodig.
• Daarnaast zorgen ze ook voor de operationele ondersteuning van de ploegen op het terrein door de raadpleging van databanken en het ter beschikking stellen van de ingewonnen informatie.

Extra aanbod
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (vervangingscontract) met een looptijd van minimum 12 maand en maximum 24 maand
Mogelijkheid tot telewerk
Deze functie opent het recht op de toelage "nuttige tweetaligheid" (25%) voor houders van een brevet SELOF Frans
Competenties/Specifieke diplomavereisten

• Kennis van IT en ervaring in data-analyse vormen een pluspunt;
• Grondige kennis van informaticatoepassingen (Excel);

Gewenst profiel

• Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B;
• Kennis van IT en ervaring in data-analyse vormen een pluspunt;
• Grondige kennis van informaticatoepassingen (Excel);
• Inzicht in de organisatiestructuur en besluitvorming van de lokale politie en de politiezones is een meerwaarde;
• Uitgesproken en erkende integriteit;
• Zelfstandig kunnen werken;
• Zeer goede redactionele en communicatieve vaardigheden;
• Zin voor orde en methode;
• Probleemoplossend werken;
• Discreet;
• Diplomatisch;
• Stressbestendig;
• Uitgesproken zin voor kwaliteitsstreven;
• In staat zijn tot innoverend denken en een sterke dynamiek en creativiteit aan de dag leggen;
• Lichamelijke geschiktheid: goede fysieke conditie;

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview met de selectiecommissie

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
HELLINCKX
Voornaam
Marc
Functie
Hoofdcommissaris / Korpschef
E-mail
pz.pajottenland@police.belgium.eu
Telefoon
054 31 35 41
Korps/directie/dienst
PZ Pajottenland