Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent - Cel Opleiding

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5193 T 19 02
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

In het bezit zijn van een diploma of een certificaat dat ten minste gelijkwaardig is aan deze die in aanmerking komen voor de aanwerving van betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Onder het gezag en volgens de richtlijnen van het hoofd van de cel:

 De opleidingsbehoeften van de diensten en de personeelsleden analyseren ;
 Het hoofd van de cel bijstaan bij het opstellen van het zonaal opleidingsplan;
 Het hoofd van de cel bijstaan bij het beheer van de opleidingsprojecten op verzoek van de hiërarchie of externe partners;
 De verspreiding en opvolging van het interne en externe opleidingsaanbod organiseren, structureren en verzekeren (inschrijvingen, opmaken van brevetten, bijwerken van databanken,....);
 De opvolging van het opleidings- en trainingsaanbod GBOR-HYCAP organiseren, structureren en verspreiden;
 Zorgen voor het beheer en de opvolging van de individuele opleidingsaanvragen;
 Zorgen voor de opvolging van de gecertificeerde opleidingen voor CALog-personeelsleden ;
 Zorgen voor de administratieve opvolging van de trainingen en de opleidingen in verband met geweldbeheersing (GPI 48);
 Zorgen voor de opvolging van de functionele opleidingen en bijscholingen ;
 Technische ondersteuning bieden bij de organisatie van opleidingen;
 Erkenningsdossiers opstellen of helpen bij de opstelling ervan ;
 De periodes van werkplekleren organiseren en opvolgen ;
 De proeftijden en andere stageaanvragen "politie" organiseren en opvolgen ;
 Aanvragen voor "externe" stages organiseren en opvolgen ;
 Toezicht houden op en coördineren van de taken van de personeelsleden die onder zijn/haar gezag staan;
 Het personeel dat rechtstreeks onder zijn/haar gezag staat, evalueren.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Opleidingscel maakt deel uit van de Dienst Human Resources binnen het Departement Middelenbeheer. Op basis van de zonale strategie (ZVP, actieplannen, enz.) en het zonale opleidingsbeleid is de Opleidingscel verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het opleidingsplan.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

In het bezit zijn van een geldig rijbewijs van categorie B

Gewenst profiel

Kennis en competenties :
 In het bezit zijn van het specifiek vereiste diploma voor de functie;
 Een goede kennis hebben van de organisatie, de structuur en de werking van een politiezone
 Specifieke technische kennis hebben van zijn/haar competentiegebied ;
 In staat zijn om theoretische kennis in de praktijk om te zetten;
 Kennis hebben van beleidsontwikkeling, het schrijven van actieplannen, projectbeheer en procesontwikkeling;
 Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden bezitten ;
 Een goede kennis hebben van Microsoft Office ;
 Goede redactionele vaardigheden bezitten ;
 Blijk geven van professionele nieuwsgierigheid door middel van documentatie, informatieonderzoek om te kunnen deelnemen aan het ontwerp, de evaluatie van de projecten en het zoeken naar oplossingen binnen zijn/haar competentiegebied;
 Beantwoorden aan het generieke profiel van Consulent / Coördinator ;
 Voldoen aan de taalvereisten inzake kennis van de tweede landstaal.

Personeelsbeheer :
 Zijn/haar medewerkers omkaderen, coachen, superviseren, motiveren bij de uitvoering van hun opdrachten;
 De functie van quality controler verzekeren;
 De evaluatieprocedure beheersen en kunnen toepassen : overgaan tot de nodige gesprekken;
 Toezien op het dagelijks beheer van zijn/haar team, waarbij conflicten tussen medewerkers voorkomen of opgelost worden;
 Gevoelig zijn voor het welzijn van zijn/haar collega’s en zich bewust zijn van zijn/haar verantwoordelijkheden terzake.

Vaardigheden :
 Instemmen met en doordrongen zijn van de filosofie van de Gemeenschapsgerichte Politiefunctie (bekommerd zijn om de problemen van de burgers, rekenschap afleggen van zijn acties en persoonlijk betrokken zijn) ;
 Zich willen inzetten om de veiligheid, het welzijn en de levenskwaliteit binnen de politiezone en de dienstverlening naar de burgers toe te verbeteren;
 Doordrongen zijn van de filosofie van de ministeriële omzendbrief CP3 ;
 De waarden van de geïntegreerde politie en die van de zone in het bijzonder overbrengen en naleven;
 Strikt (naleven van de wetten) en methodisch (naleven van de deadlines) zijn ;
 Beschikbaar en flexibel voor de dienst zijn;
 Stressbestendigheid, zelfbeheersing en koelbloedigheid vertonen ;
 Blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid;
 Voorbeeldig zijn (voorbeeldfunctie);
 In staat zijn om initiatieven te nemen en tegelijkertijd verantwoording willen afleggen;
 Een teamgeest en een positieve en constructieve werksfeer scheppen en bevorderen;
 De geest van teamwork en samenwerking met de andere agenten van de verschillende diensten, de andere directies en mensen buiten het bedrijf kunnen ontwikkelen, rekening houdend met de te bereiken doelstellingen.
 Ruimdenkend zijn;
 Bereid zijn om zich verder te ontwikkelen in de uitvoering van zijn/haar taken door zijn/haar eigen functioneren in vraag te durven stellen en zichzelf voortdurend te verrijken met nieuwe kennis en vaardigheden.
 Bereid zijn om de opleidingen te volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie
 De middelen waarover hij/zij beschikt correct beheren en een optimaal gebruik ervan controleren
 Gemakkelijk contact maken met de bevolking, het personeel, de andere directies en diensten, de externe partners;
 Zin hebben voor organisatie en verantwoordelijkheid ;
 In staat zijn om prioriteiten te stellen;

Selectiemodaliteiten in de eenheid

eliminerende schriftelijke test + interview
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
SMETS
Voornaam
Hélène
Functie
Hoofd Cel Opleiding
E-mail
zpz.montgomery.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.86
Korps/directie/dienst
Dienst Human Resources