Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - CONSULENT - Consulent lid CGWB Development & Strategy

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5025 T 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7305 - Cgwb (dir Preventie En Bescherming Op Het Werk)
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De interne directie voor preventie en bescherming op het werk (CGWB) heeft als missie de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij te staan in de toepassing van de welzijnswetgeving op het werk. Het gaat om eerstelijnspreventie, in de welke de problemen op een multidisciplinaire manier worden aangepakt.

CGWB is onderverdeeld in verschillende diensten: arbeidsgeneeskunde, psychosociale preventie, arbeidsveiligheid waaronder preventie van arbeidsongevallen. Dan hebben we ook de dienst development & strategy en de backoffice (HR; logistiek, financiën en secretariaat).

Deze verschillende diensten hebben preventieadviseurs met elk hun eigen expertisedomein. arbeidsgeneesheer, psychosociale risico’s, veiligheid, ergonomie, hygiëne en personeelsleden die gespecialiseerd zijn in administratieve en logistieke steun.

Functiebeschrijving

Gegevens-beheerder

Gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

- Helpen bij de opvolging van de inconveniënten.

- Hulp bieden voor de organisatie van de informatieflux conform de richtlijnen hieromtrent.

- Verzekeren van de relevantie van de informatie geplaatst in de informaticatools en/of op het intranet, internet.

- Rangschikken en groeperen de dossiers, de documenten of anderen pertinente informatie voor de dienst volgens procedures of regels.

- Verzamelen van de te klasseren documenten, dossiers of informatie en archiveren volgens de geldende regels.

- De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren.

Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige")

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Voorbereiden van antwoorden op de vragen welke gegevens van diens expertisedomein vereisen.

- Volgen van opleidingen met betrekking tot zijn expertisedomein.

- Opzoeken en ontwikkelen van hulpmiddelen, methodes en goede praktijken in zijn expertisedomein.

- Actief deelnemen aan werkgroep(en) teneinde de werkprocedures van de dienst te documenteren en/of te verbeteren, en dit conform de richtlijnen van de dienst.

- Formuleren van de geschikte technische aanbevelingen teneinde de mogelijkheid te bieden aan de directie om diens strategische visie aan te passen.

- Geven van adviezen m.b.t. organisatiecontrole (CP3) in diens materies.

- Bijstaan van het diensthoofd in diens analyse van de strategische en operationele dossiers.

- Analyseren van dossiers of situaties, en dit vanuit een technisch en/of wetgevend aspect, identificeren van de obstakels en voorstellen van mogelijke oplossingen.

- Geven van informatie/opleidingen in zijn domein.

Dossierbeheerder

Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- Opvolgen van de divisiebehoeften aan personeel (mobiliteit, werving en selectie, pensioen, ……).

- Controleren van de samenhang en de kwaliteit van de behandelde dossiers.

- Zoeken, op een actieve manier, van realistische oplossingen voor ondervonden/vastgestelde problemen en deze voorstellen.

- Implementeren van dossiers/projecten op basis van een onderwerp/op aanbeveling van de hiërarchie.

- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.

- Archiveren van het dossier wanneer deze afgehandeld is.

- De kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren

- Feedback geven aan de overste met betrekking tot de evolutie van de dossiers/projecten, vergaderingen en/of werkgroepen.

Administratieve ondersteuning

Administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

- Opstellen van rapporten van interne vergaderingen, teksten, memo’s, nota’s en/of presentaties.

- Deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van de dienst en uitvoeren van elke bestuurlijke en organisatorische taak die de optimale uitvoering van de doelstellingen van de dienst toelaat door de termijnen en kwaliteitsnormen na te leven.

- Deelnemen aan het opmaken van de baisisgegevens, nota's, communicatie, … en de opvolging verzekeren.

- Opstellen, aanpassen en/of nakijken en vervolgens archiveren van alle soorten documenten (PV van vergaderingen, administratieve documenten, wettelijke en overheidsteksten, …).

- Faxen en brieven versturen voor een persoon of een dienst.

- Vatten van de aanvragen uitgaande van de interne en externe partners in de databank.

- Ondersteunen van de verantwoordelijke(n) in het beheer en de administratieve behandeling van specifieke dossiers.

- Helpen bij de vertaling van verschillende documenten.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Vierendeels
Voornaam
Joëlle
Functie
Diensthoofd
E-mail
Joelle.Vierendeels@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.67.52
Korps/directie/dienst
CGWB Development & Strategy