Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent dienst Functioneel Beheer

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5030 N 19 05
Korps/directie/dienst
5907 - Limburg Regio Hoofdstad
Werkplaats
Zwarte-Brugstraat 6
3500 Hasselt
Provincie/Regio
Limburg
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen ( diploma graduaat, bachelor of equivalent ).

Vereiste ervaring

Professionele ervaring

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De functioneel beheerder helpt mee om de juiste informatie op het juiste ogenblik beschikbaar te stellen aan de politiediensten en alzo hulp te bieden bij controle, onderzoek en beleid.

De functioneel beheerder waakt over de informatiestroom binnen de politie. Zijn taak is dus uiterst belangrijk voor een goed informatiebeheer en voor een doeltreffende functionering van de politionele informatiestroom. De functioneel beheerder voert daartoe een kwaliteitscontrole uit van de gegevens. Dit betekent dat de kwaliteit van de opgestelde PV’s (processen-verbaal), RIR’s (informatierapporten) en/of DOS (onderzoeken) wordt nagegaan en eventueel verbeterd in functie van volledigheid van de gegevens, maar ook naar opsteltermijn. Hij/Zij zal eveneens nagaan of de nodige controles werden uitgevoerd en of alle voor de ANG (= algemene nationale gegevensbank – politioneel) relevante gegevens van de documenten gevat werden (vatting).

Vatting gaat over het omzetten van vrije tekst in gestandaardiseerde terminologie. Eénmaal de vatting uitgevoerd, worden de gegevens overgedragen aan de ANG. Ofwel worden deze gegevens definitief geregistreerd in de gegevensbank en zijn ze aldus daar te raadplegen en/of worden de gegevens teruggestuurd voor de nodige bijkomende aanpassingen.

Zij/hij staat onder het gezag van de commissaris van politie, gerechtelijk bureau.
Zij/hij biedt ondersteuning bij problemen van medewerkers en zoekt constructief naar oplossingen.
Zij/hij ziet toe op de strikte uitvoering van de richtlijnen over de werking van haar/zijn unit (korpsorders, MFO, OB …)
Zij/hij signaleert anomalieën of tekorten op de unit en suggereert verbeterpunten.
Zij/hij is het aanspreekpunt voor andere diensten of instanties inzake materie van haar/zijn unit.
Zij/hij overlegt regelmatig met de diensthoofden van de andere units om de onderlinge werking op elkaar af te stemmen.
Zij/hij beheert de informatiestroom en legt daartoe de nodige contacten, intern en extern het korps.
Zij/hij heeft kennis van de interne “informatieflux”.
Zij/hij houdt toezicht op de kwaliteit en volledigheid van de aangeleverde parameters om de databanken zo correct mogelijk te voeden.
Zij/hij heeft de opleiding van functioneel beheer gevolgd of is ertoe bereid en volgt regelmatig bijscholingen, studiedagen, workshops … om de kennis actueel te houden en om de nodige sturing te kunnen geven aan de medewerkers.
Zij/hij ziet toe op de dagelijkse transfer van gegevens.
Zij/hij onderhoudt contacten met externe partners en wisselt informatie uit om de gegevens in de databank zo functioneel mogelijk te exploiteren.
Zij/hij overlegt met de diensthoofden om de correctheid van de aangeleverde gegevens te optimaliseren.
Zij/hij voert de opdrachten uit die door de korpschef worden opgedragen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politie Limburg Regio Hoofdstad

Extra aanbod
Sociale voordelen en kortingen via de sociale dienst van de geïntegreerde politie;
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een opleiding in / notie van rechtspraktijk is een meerwaarde.

Gewenst profiel

Managen van informatie
Analyseren: Door zich kritisch en rationeel oordeel te vormen over de beschikbare informatie en door het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden, inzicht krijgen in oorzaak en gevolg van een problematiek.

Managen van taken
Oplossingsgericht werken: Onverwachte situaties aankunnen en beheersen door, op basis van ervaring en kennis, mogelijke oplossingen af te wegen en door op eigen initiatief de taak op zich te nemen om de best passende oplossing te implementeren.

Managen van personen
Mensen aansturen: Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun prestaties in functie van de doelstellingen en de middelen.

Managen van interpersoonlijke relaties
(Intern) Samenwerken: Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega’s bij te leggen.

(Extern) Klantgericht optreden: Partners (publiek en overheid) de best mogelijke dienst verlenen en hen begeleiden naar de meest passende oplossing door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Managen van zichzelf
Coping: Reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking en hierbij de resultaten voor ogen te houden, door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Inzet tonen: Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichtzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectieprocedure zal bestaan uit een sollicitatiegesprek en een schriftelijke proef en zal doorgaan in het Politiehuis van Politie Limburg Regio Hoofdstad, Zwarte-Brugstraat 6 te 3500 Hasselt.

Kandidaten zullen een uitnodiging per e-mail ontvangen.
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Ceulemants
Voornaam
Claudine
Functie
Commissaris van politie
E-mail
vacature@politielrh.be
Telefoon
011/93 86 00
Korps/directie/dienst
Politie Limburg Regio Hoofdstad