Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent - CONSULENT – DIRECTIE FIN – AANKOPEN

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5041 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 

 

Specifieke diplomavereisten

Met voorkeur, beschikken over een baccalaureus als met oriëntatie gerechtelijke, economische, administratieve rechten of rechten van de contracten

 

 

Voorstelling korps/directie/dienst

De directie Financiën is belast met alle taken die een verband hebben met het algemene beheer van de financiën van de zone in overleg met de Bijzondere Rekenplichtige en het Departement Financiën van de Stad Brussel : het beheer en de opvolging van het budget van het lopende jaar en het opstellen van het budget op basis van de cijfers van vorige jaren, gevolg gevend aan de aanvragen en de noden van de diensten betreffende het materiaal en de uitrusting, alsook het uitvoeren en verzekeren van verschillende taken in het kader van het beschikbare budget.

Bovendien, kan de directie eveneens rekenen op de steun en de ondersteuning van andere gespecialiseerde gemeentelijke diensten, zoals urbanisme, de aankoopcentrale en eveneens de wegeniswerken om maar deze op te noemen.

 

 

Functiebeschrijving

De FIN consulent staat de directeur (DIR FIN) bij voor een optimale werking van de politiezone, en meer bepaald inzake van overheidsopdrachten.

Naast de administratieve basistaken van een consulent (niveau B), zal hij/zij belast worden met :

  • op basis van de beschrijving van de noden uitgedrukt door de diensten en in samenspraak met deze, het  uitwerken van de lastenboeken, de verslagen aan de betrokken overheden evenals het administratieve beheer van de daaropvolgende overheidsopdrachten ;
  • het opstellen van de lastenboeken en het daar uitvloeiend administratieve beheer ;
  • het deelnemen aan vergaderingen met de verschikkende partners ;
  • de administratieve en gedeeltelijke technische opvolging vereist in de twee landstalen ;
  • het opstellen van de verslagen aan de overheden ;
  • de controle van de regelmatigheid van de dossiers rekening houdend met de reglementering ;
  • de opvolging van de termijnen en deadlines gelinkt aan de realisatie en/of de uitvoering van de verschillende overheidsopdrachten in zijn/haar beheer.

   Beheer van de informatie :

 • regelmatig kennis nemen van de reglementering en van de inlichtingen relevant voor de functie op “Portal" en “Intranet", alsook via externe informatiebronnen ;
 • motiveren / argumenteren van de relevante beslissingen van zijn activiteitendomein ;
 • opstellen van verslagen aan het college en de politieraad met betrekking tot de functie ;
 • rapportering op regelmatige basis aan zijn/haar hiërarchie.

  Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

 

 

Gewenst profiel

Beheren van interpersonele relaties :

 • de teamgeest aanmoedigen, blijk geven van open geest, zijn adviezen en ideeën meedelen ;
 • blijk geven van actief luisteren ;
 • blijk geven van assertiviteit ;
 • beschikken over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden ;
 • beschikken over een positieve communicatievaardigheid zowel op een dalende als stijgende wijze ;
 • samenwerken met de interne en externe partners.

  Zelfbeheer :

 • beschikken over een analyse- en synthesegeest ;
 • over organisatiebekwaamheden beschikken en discrete en zelfstandige te kunnen werken ;
 • onafgebroken aandachtig zijn voor wat de op te volgen procedures betreft ;
 • goed kunnen opstellen ;
 • een algemene houding hebben gericht naar het zoeken van permanente loopbaanoplossingen- en beslissingen ;
 • interesse tonen om een werk uit te oefenen dat gedienstig is voor de bevolking ;
 • gemotiveerd zijn, zich volledig toeleggen in zijn taken, blijk geven van belangstelling voor de functie ;
 • de deontologische code eerbiedigen; door zijn gedrag, houding en uitlatingen van de waarden van de politiezone respecteren ;
 • loyaal, integer en onomkoopbaar zijn ;
 • bekwaam zijn om verantwoordelijkheden en initiatieven te nemen ;
 • blijk geven van emotionele intelligentie, gepast reageren op frustraties ;
 • bekwaam zijn om de stress en stresserende situaties te beheren ;
 • stipt zijn ;
 • bezield zijn met de wil om voortdurend te willen verbeteren, nauwkeurig werken ;
 • flexibel zijn voor wat het aanvaarden van de taken betreft.

  Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Specifieke vaardigheden

 

 • met voorkeur, beschikken over een baccalaureus als met oriëntatie gerechtelijke, economische, administratieve rechten of rechten van de contracten ;
 • een goede kennis hebben van de werkwijze van de openbare instellingen, namelijk de politiezones, de hiërarchische structuren en van de administratieve procedures ;
 • beschikken over erkende noties van overdrachtsopdrachten of bereid zijn om op een permanente wijze opleidingen te volgen in deze domeinen, kennis hebben van deze reglementering alsook een ervaring van het desbetreffend domein, vormen samen onbetwistbare pluspunten ;
 • over een relevante ervaring beschikking van de overheidsopdrachten ;
 • beschikken over de kennis van openbare rechten en van overheidsopdrachten ;
 • de verscheidene informaticasystemen beheersen : Word, Excel alsook de informaticaprogramma's eigen aan de dienst ;
 • zich mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken in de tweede nationale landstaal.

 

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Wervingsreserve : 24 maanden

 

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
Onze politiezone gaat mee in The New Way Of Working: We zetten sterk in op het zelfsturend of autonoom werken; We proberen voor onze medewerkers ook een goede werk-privébalans te garanderen
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Hillewaert
Voornaam
Hans
Functie
DIR FIN
E-mail
hans.hillewaert@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 70 10
Korps/directie/dienst
PZ 5339 Brussel HOOFDSTAD Elsene