Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent-Functioneel beheer-dringende externe werving

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5070 N 19 05
Korps/directie/dienst
5391 - Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek
Werkplaats
Gellenberg 18
3210 Lubbeek
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisatie (DRINGENDE EXTERNE WERVING)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder van diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking genomen worden voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Type betrekking
Contractueel
Niveau
Consulent (BB1)
Voorstelling korps/directie/dienst

Werking – plaats in de organisatie:

Het functioneel beheer staat in voor de politionele informatieverwerking in het korps. Deze informatie - zich situerend op 3 domeinen: gerechtelijke politie, verkeer en bestuurlijke politie – moet verzameld, geanalyseerd , geëxploiteerd en opgevolgd worden.
Daarbij hoort eveneens de organisatie, controle en opvolging van de paperflow. Er wordt vooral gelet op de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de politionele informatie.
De functioneel beheerder organiseert de dagelijkse werking van het functioneel informatiebeheer en vertaalt hierbij de beleidsopties van de korpsleiding naar concrete doelstellingen, rekening houdend met de lokale noden en omstandigheden. De dagelijkse werking van het functioneel beheer wordt binnen ons korps gegarandeerd door de assistent functioneel beheer en de functioneel beheerder onder toezicht van de Information Officer.

Functiebeschrijving

Het takenpakket manifesteert zich in de volgende domeinen:

• Uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, omschreven in titel IV van de nieuwe gemeentewet en omschreven in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

• Uitvoeren van het takenpakket m.b.t. de taken vermeld in de omzendbrief PLP 5 bis - verwerking van de informatie van gerechtelijke en bestuurlijke politie - functioneel en technisch beheer in de politiezones;

• Beschikken over een basiskennis 'systeembeheer' en de systeembeheerder kunnen bijstaan en desgevallend vervangen;

• Uitvoeren van bovenvermelde opdrachten en taken op een autonome wijze, onder leiding van de verantwoordelijk officier Kerntaken

• De dringende seining/ontseining van personen, voertuigen en voorwerpen zowel nationaal, Schengen als internationaal.

• De te nemen maatregelen ten aanzien van personen, voertuigen en voorwerpen

• De technische vertaling van de inhoud van de processen- verbaal / informatierapporten / onderzoeken en de overdracht van de informatie uit deze naar de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)

• Het nazicht en de overdracht van de data inzake verkeersongevallen naar het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NISS).

• De creatie en het beheer van de modellen van documenten met behulp van ISLP, rekening houdend met de behoeften van de politiezone.

• Het beheer en de opvolging van de goede werking van het informaticasysteem ISLP (Integrated System for Local Police), waarmee alle lokale politiediensten in België werken, dit in samenwerking met de systeembeheerder.

• Instaan voor het beheer, opvolging en verwerking van de (gedelegeerde) APO- dossiers conform de vigerende wetgeving en de verzending ervan met het oog op het tijdig afleveren van kwalitatieve dossiers;

• Bieden van dagelijkse functionele ondersteuning aan operationele medewerkers inzake het gebruik van beschikbare databanken en politietoepassingen met oog op een correct gebruik ervan;

• Controleren van de kwaliteit en legaliteit van de geregistreerde politionele informatie, bestemd voor de databanken, met het oog op het handelen conform de geldende richtlijnen  

Gewenst profiel

Algemene kennis van:
• bestuurlijke politie
• van de lokale en de federale politieorganisatie
• de werking van lokale overheden
• diverse softwaretoepassingen en-pakketten
• relevante wetgeving
• gerechtelijke en bestuurlijke overheden
• gerechtelijke afhandelingen
• interventiewerking
• het politiestatuut
• processen- verbaal en ISLP
• strafrecht
• MFO3
Vaardigheden
• Probleemoplossend denken en werken;
• Autonoom beslissingen kunnen nemen;
• Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken;
• Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
• Planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken;
• Stressbestendig functioneren;
• Bijdragen tot een positieve werksfeer.
• Leergierig en bereid zijn zich bij te scholen;

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Het gaat om een dringende werving, statutarisering is mogelijk binnen het jaar
Er wordt rekening gehouden met de balans woon - werk
Selectiemodaliteiten in de eenheid

De eerste 20 inschrijvingen komen in aanmerking
Verdere testen zijn nader te bepalen
Het betreft hier een dringende externe aanwerving

Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Informations

Naam
Schoonheydt
Voornaam
Danny
Functie
Information Officer
E-mail
danny.schoonheydt@police.belgium.eu
Telefoon
016/63 99 21
Korps/directie/dienst
PZ Lubbeek

Point de contact

Naam
Cathy
Voornaam
Vanhee