Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent HR / Beleidsondersteuning

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5610 N 18 05
Korps/directie/dienst
5412 - Kastze
Werkplaats
Tervuursesteenweg 295
1820 Steenokkerzeel
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in
aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De politiezone KASTZE 5412 wil met gedreven en trotse medewerkers een op maat gemaakte gemeenschapsgerichte en excellente politiezorg leveren om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeenten die we dienen maximaal te waarborgen. We doen dit door problemen aan te pakken en gepaste oplossingen te zoeken in samenwerking met de burgers, overheden en partners in veiligheid.

Een positieve, vakbekwame en integere basishouding van alle medewerkers is essentieel voor een duurzame vertrouwensrelatie met bevolking en overheden.

De consulent HR – beleidsondersteuning maakt deel uit van het HR-team, maar heeft daarnaast ook een ondersteunende rol binnen de verschillende takken van de cluster organisatieondersteuning.

Als HR-specialist instaan voor o.a.:
• het mee bepalen en uitdragen van een aantrekkelijk personeelsbeleid met oog voor een gezond
evenwicht tussen persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden en een optimale teamwerking;
• de administratieve opvolging van bepaalde HR-thema’s, samen met de andere leden van team
personeel;
• het mee uitwerken, uitvoeren en continu verbeteren van een rekruterings- en selectiebeleid met
het oog op het zo snel mogelijk inspelen op kansen binnen de mobiliteiten en externe wervingen,
binnen de filosofie van “waarden- en cultuurgedreven selectie en rekrutering”;
• het signaleren van verbetermogelijkheden en het optimaliseren van de interne processen van
team personeel, opdat een professionele, vriendelijke en correcte dienstverlening aan
medewerkers en partners wordt gegarandeerd;
• een continue aandacht voor en het proactief inspelen op opportuniteiten voor de persoonlijke
ontwikkeling van onze medewerkers (het geldelijk statuut, persoonlijke situatie, maar ook
vorming, opleiding, stages, bevorderingen, enz.) en op die manier het imago helpen ontwikkelen
van een mensgerichte HR-dienst, die evenwel het organisatiebelang ook niet uit het oog verliest;
• het mee instaan voor de correcte aanlevering van de nodige gegevens voor de loonberekening en
de communicatie met SSGPI samen met de andere teamleden;
• het beheren van de functieprofielen en werkpostfiches samen met de respectievelijke
teamverantwoordelijken.

Als beleidsondersteuner binnen de cluster organisatieondersteuning instaan voor o.a.:
• de vinger aan de pols houden wat betreft de verwezenlijking van de actieplannen, samen met de
beleidsadviseur, en de drijvende kracht zijn achter de realisatie van de actieplannen van de cluster
organisatieondersteuning;
• het vormen van de spil in de communicatie tussen de verschillende teams binnen de cluster
organisatieondersteuning en de werking ertussen op elkaar afstemmen;
• het continu op zoek gaan naar verbetering van de bestaande processen in het domein
organisatieondersteuning (personeel, logistiek, ICT, financiën);
• deze eventueel vervatten in verbeterde of nieuwe korpsnota’s in de filosofie van “less is more”
(kort kader, stappenplan, FAQ,…);
• het opvolgen van de jaarkalender van de aankopen en deze afstemmen op de behoeften van het
korps, in samenwerking met team middelen en de bijzonder rekenplichtige;
• het aftoetsen van bepaalde grotere aankopen aan
o de behoeften van de teams en de impact van de aankopen op de korpsbrede werking;
o het preventie- en welzijnsbeleid;
o de financiële mogelijkheden;
o de principes van het beheer van de middelen als goede huisvader;
o de visie van de vakorganisaties;
• het bewaken van de aankoopprocedures inzake overheidsopdrachten en het agenderen van de
grotere aankopen op politiecollege of -raad in samenwerking met team middelen en de bijzonder
rekenplichtige;
• samen met de communicatiemedewerker instaan voor de communicatie van bepaalde
beslissingen in het domein van organisatieondersteuning aan het korps of de respectievelijke
teams.

Als expert inzake preventie en welzijn op het werk instaan voor o.a.:
• het uitstippelen van een beleid rond preventie en welzijn (globaal preventieplan) in samenwerking
met de interne preventieadviseur;
• het onderhouden van de maandelijkse contacten met de interne preventieadviseur;
• het opvolgen van de acties in het jaaractieplan samen met de respectievelijke teams;
• de organisatie en planning van het BOC, het aanbrengen van agendapunten samen met de interne
en externe preventieadviseurs;
• het proactief betrekken van de vakbondsafgevaardigden bij de grote beslissingen binnen de
cluster organisatieondersteuning.
Als netwerker intern en extern instaan voor o.a.:
• een netwerkende en coachende rol opnemen binnen de politiezone tussen de cluster
organisatieondersteuning en de operationele teams, maar evengoed met externe partners;
• een herkenbare en nadrukkelijke aanwezigheid van de politiezone op de verschillende
communicatiefora waarbij een positief, integer en professioneel imago wordt uitgedragen;
• het aanwezig zijn op rekruteringsfora en het positief uitstralen van het imago van onze zone naar
potentiële kandidaten;
• het voortdurend uitbreiden van zijn/haar extern netwerk met personen en diensten die een
meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en gebruik maken van dit
netwerk om de werking van het korps te verbeteren.

Je kiest voor een organisatie die zich ten zeerste bewust is van haar menselijk kapitaal en hier een
vooruitstrevend HR beleid tegenoverstelt.
• Je krijgt voldoende tijd en ruimte om te groeien in je verschillende rollen binnen het HR-team, en
je eigen accenten te leggen.
• Als HR-consulent/beleidsondersteuner kom je terecht in een dynamisch en positief team met
enthousiaste en ondernemende collega’s!
• Je werkt in een vast dienstrooster, maar hebt glijdende werkuren en een soepel beleid, waarbij
waar mogelijk rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke situatie.
• Je kan 4 uur per referentieperiode sporten binnen je werkuren en met je collega’s deelnemen aan
sportieve acties voor het goede doel.
• We voorzien wekelijks fruit op het werk.
• Je kan mits een kleine bijdrage een e-bike leasen voor woon-werkverkeer.
• Een warme, toegankelijke en ondernemende Sport- en Vriendenkring die ook na de werkuren
activiteiten organiseert ter bevordering van de collegialiteit.
• Er worden je performante middelen ter beschikking gesteld om je taken te kunnen uitvoeren.
• Je krijgt kansen om jezelf te ontwikkelen zoals opleidingen, interne of zelfs externe stages,
deelname aan projecten,…
• Een open-deur cultuur waar ruimte is om feedback te geven aan je collega’s, je
teamverantwoordelijke of de korpsleiding en waar geen vraag te veel is!

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ 5412 Kastze

Gewenst profiel

Kennis:
Doorgedreven kennis hebben van (of bereid zijn zich bij te scholen in):
• het statuut van de geïntegreerde politie;
• de basisbeginselen van welzijn en preventie op het werk;
• HR-management
• overheidsopdrachten en de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen
• presentatietechnieken
• coachingsprincipes
• projectwerking
• organisatiestructuur PZ KASTZE en de federale politie
• kadernota integrale veiligheid, NVP en ZVP PZ KASTZE
• …

Vaardigheden:
Omgaan met informatie:
• Informatie begrijpen, behandelen, analyseren en integreren +
• Vernieuwen:
Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.

Omgaan met taken:
• Taken uitvoeren, werk structureren, problemen oplossen +
• Beslissen:
Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen
om de genomen beslissingen uit te voeren.

Omgaan met medewerkers:
• Kennis en informatie delen, ondersteunen, medewerkers aansturen, medewerkers motiveren +
• Medewerkers ontwikkelen:
Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun
functioneren (prestaties en ontwikkeling).
Attitude:
Loyale teamspeler: Bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.

Klantgericht handelen: Interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.

Bruggenbouwer: Opbouwen van positieve relaties en netwerken met belanghebbenden en collega’s binnen en buiten de organisatie.

Enthousiasme uitstralen: Steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten.

Stress beheren: In staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.

Zichzelf ontwikkelen: Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.
Resultaatgericht: De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.
Integriteit uitstralen: Er continu naar streven het imago van integriteit van zichzelf en bij uitbreiding de HR-dienst hoog te houden.

Statutaire betrekking na een stageperiode van 12 maanden

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectiemodaliteiten zijn een voorafgaande selectie op basis van de ontvangen CV’s tot max. 10 kandidaten, een schriftelijke proef, een mondeling interview en het advies van de
samenstelling van de selectiecommissie:

De leden zijn:
• de korpschef van de politiezone Kastze, voorzitter;
• de coördinator organisatieondersteuning, bijzitter;
• de teamverantwoordelijke personeel, bijzitter.

De selectiecommissie wordt bijgestaan door een notulist. In geval van overmacht kan beslist worden om een vervanger voor de leden van de selectiecommissie aan te duiden.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Buys
Voornaam
Leslie
Functie
Assistent personeel
E-mail
personeel@kastze.be
Telefoon
02/759 78 72
Korps/directie/dienst
Lokale politie KASTZE