Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent HRM@DGA Team

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5010 T 19 05
Korps/directie/dienst
6208 - Dga - Directeur-Generaal
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 an
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

- Als ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren.

Bijhouden van de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit (klassering, inventaris, verspreiding, opstelling van de nodige documenten in dit kader)
Opstellen en opvolgen van Nota's en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer
Opvolgen van de opleidingsplannen en de bijscholingen van de directie/dienst
Deelnemen aan de concrete organisatie van de opleidingen en/of bijscholingen, de uitwerking tot de evaluatie
Beheren en opvolgen van de aanvragen van de personeelsleden in één of meerdere HR gebieden (opleiding, loopbaan, onbeschikbaarheden, aanpassing van de arbeidstijd, detachering, mobiliteit, ?)
Bijhouden van de opvolgingstabellen betreffende verschillende acties te ondernemen op HR gebied (evaluatie, tabel van de effectieven, ...)
Organiseren en/of deelnemen aan het praktische verloop van de rekruteringen en selecties
Analyseren van de behoeften van de entiteit op de verschillende HR gebieden of op een bijzonder gebied
Informeren van de personeelsleden over de mogelijkheden qua middelen (vertrouwenspersonen, stressteam, ?) en de ontwikkelingen op HR gebied
Verzekeren van een opvolging van de termijnen inzake evaluatie
Verzekeren van een stricte opvolging van de termijnen en stappen inzake tucht en/of ordemaatregelen

- Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Opzoeken, beheren en archiveren van de documentatie
Opstellen van rapporten van interne vergaderingen, teksten, memo?s, nota?s en/of presentaties
Up-to-date stellen van de interne procedures van administratief beheer
Opstellen, aanpassen en/of nakijken en vervolgens archiveren van alle soorten documenten (PV van vergaderingen, administratieve documenten, wettelijke en overheidsteksten, ?)
Beheren van het geïnformatiseerd GALOP-systeem in één of meerdere van diens componenten
Beheren van het RIO-programma en de opvolging van alle briefwisseling verzekeren
Ondersteunen van de verantwoordelijke(n) in het beheer en de administratieve behandeling van specifieke dossiers
Plannen en/of deelnemen aan vergaderingen en bijdragen tot het opstellen van projecten van PV's
Deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van de dienst en uitvoeren van elke bestuurlijke en organisatorische taak die de optimale uitvoering van de doelstellingen van de dienst toelaat door de termijnen en kwaliteitsnormen na te leven

- Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
Vaststellen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier
Aanvullen van de documenten volgens de geldende regelgeving of procedures
Formuleren van een conclusie en/of alternatieven m.b.t. het vervolg van de behandeling van het dossier
Implementeren van dossiers/projecten op basis van een onderwerp/op aanbeveling van de hiërarchie
Beheren van recurrente dossiers zoals interne/externe klachten (AIG, comité P, ...) en/of voorafgaande onderzoeken voor de tuchtoverheid
Opstellen van richtlijnen en procedures
Opvolgen van de divisiebehoeften aan personeel (mobiliteit, werving en selectie, pensioen, ??)
Opvolgen van de stand van zaken van de lopende dossiers (intern of geadresseerd aan andere instellingen) en nemen van de nodige maatregelen in functie van de heersende procedures of regelgeving (voorbeeld: weigering van verlofdagen)

- Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Beantwoorden van de telefoon en overmaken van de oproep/vraag aan de gespecialiseerde personen of diensten
Beantwoorden, via telefoon of per mail, van verzoeken tot bekomen van informatie uitgaande van interne of externe klanten
Verschaffen van uitleg aan de partners m.b.t. de procedure en in geval van problemen, nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels
Beantwoorden aan de gebruikelijke vragen m.b.t. diens domein
Bevoorrechte gesprekspartner zijn van één of meerdere klanten/partners en verzekeren van de nodige contacten in dit kader
Verzekeren van de verspreiding van de informatie tussen de diensten van de directie en de partners en/of klanten
Melding maken, in real time, van ieder probleem aan zijn/haar hiërarchie in de mate van het mogelijke
Informeren van het personeel over wijzigingen inzake procedures of reglementering welke gevolgen hebben voor hun dossier

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Algemene Directie van de Bestuurlijke Politie (DGA) is samengesteld uit een centrale directie (team DGA) en tien directies. DGA, die actief is op het ganse nationale grondgebied, verzekert eerstelijnsopdrachten van bestuurlijke politie, opdrachten van gespecialiseerde steun, beschermings- en toezichtopdrachten evenals het ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel en materiaal, en dit in het kader van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte. De algemene directie telt meer dan 5700 personeelsleden. De HRM-dienst plaatsde mens centraal. Zijn voornaamste doelstelling is het beantwoorden aan de legitiemeverwachtingen van de HRM-beheerders op het terrein en het optimaliseren van de HRM-processen en -procedures teneinde het management van de medewerkers met de operationele entiteiten te verbeteren. Zijn corebusinessbetreft vooral het capaciteitsbeheer (intern reglement, functiebeschrijvingen, rekrutering en selectie, mobiliteit, personeelsbewegingen, buitenlandse opdrachten,...), het beheer van de competenties en van de professionele werking (opleidingen, evaluatie, tucht, ordemaatregelen,...), en het administratieve beheer eigen aan het management van personen(persoonlijk dossier, individuele aanvragen tot aanpassingvan post, arbeidsstelselof bijzondere verloven, arbeidsongevallen, eervolle onderscheidingen). Concreet bestaat dit uit drie grote opdrachten:de coördinatie, de technische steun en middelen,en de vertegenwoordiging.De component ‘coördinatie’ beoogt het verzamelen en ondersteunen van de acties die binnen DGA in routine of via projecten in plaats worden gesteld over een bepaaldeHR-problematiek teneinde hen een gemeenschappelijkeimpuls te geven. De component ‘steun en middelen’ vertaalt zichenerzijds door zijn expertise ten dienste van de DGA-entiteiten te plaatsen en anderzijds door een HR-dienst aan de leden van het Team DGA ter beschikking te stellen.De component ‘vertegenwoordiging’ betekent dat de aanwezigheid van DGA verzekerd wordt voor HR-thema’s bij werkgroepen van de Federale Politie of van de Geïntegreerde Politie en bij permanente fora zoals de vakbondsvergaderingen.Deze aanwezigheid kan eventueel verzekerd worden in samenwerking met de entiteiten.

Gewenst profiel

KENNIS
- Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER Politionele struktuur
- Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER Politionele struktuur
- Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER Politionele struktuur
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS Uitmuntendheid in de politie functie
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER Uitmuntendheid in de politie functie
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS Veiligheidsplannen
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER Leadership
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER Missie, visie, waarden
- Strategie en beleid - Niv.:GEAVANCEERD Communicatie
- Strategie en beleid - Niv.:GEAVANCEERD Diversiteit
- Ondersteuning van de werking - Niv.:BASIS Informatiebeheer
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
PRATISCHE KENNIS
- Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
- Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
- Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
VERWACHTE GEDRAG
- Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

- Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

- Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

MS Office, U bent in staat om gebruik te maken van de informaticatoepassingen MS Office.Ervaring in het beroep of opleiding, U beschikt over een relevante ervaring in de technische materie van de functie, en zoniet, bent u bereid de door de overheid voorgestelde opleidingen te volgen.

TAAL - NL-FR, De praktische kennis van de tweede landstaal is een voordeel, het bezit van een SELOR-attest is een pluspunt.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie of interview
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Stéphanie Van Daele
Functie
Verantwoordelijke HRM
E-mail
DGA.HRM@police.belgium.eu
Telefoon
02 64 26 306
Korps/directie/dienst
DGA - DIRECTEUR GENERAAL / DGA - DIRECTEUR GENERAAL