Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5001 N 19 05
Korps/directie/dienst
5349 - Hekla
Werkplaats
Prins Boudewijnlaan 43A
2650 Edegem
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een ICT diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving inde betrekking van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Het takenpakket van de consulent ICT ziet er in grote lijnen als volgt uit:
- technische ondersteuning en ontwikkeling van het informaticaplatform van de politiezone in overeenstemming met de bovenlokale richtlijnen voor wat politietoepassingen betreft,
- ontwikkeling van eigen toepassingen en technische verantwoordelijke ontwikkeling intranet, internetwebsite en toepassingen inzake e-government,
- technische verantwoordelijke zijn voor de bedrijfszekerheid, continuïteit en onderhoud van het informaticaplatform,
- technische ondersteuning verlenen voor radio- en datacommunicatieapparatuur en van de telefonie binnen de politiezone,
- projectverantwoordelijke zijn voor toekomstige ICT-projecten,
- beleidsondersteuning en technisch adviseur zijn bij ontwikkelingsstrategie ICT,
- opvolgen onderhoud en herstelling radioposten,
- beheren en opvolgen van logistieke middelen, wat betreft ICT,
- beheren van aankoopdossiers en de opvolging ervan, wat betreft ICT,
- aanvragen prijsoffertes, plaatsen van bestellingen en opvolgen facturatie van materialen en diensten, wat betreft ICT,
- evalueren van de medewerkers,
- mogelijk vervangen van het diensthoofd PLIF bij afwezigheid.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

Voor meer informatie betreffende de lokale politiezone HEKLA, raadpleeg onze website; http://www.politiehekla.be/

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Diploma ICT

Gewenst profiel

Basiscompetenties:
• Mondeling uitdrukkingsvermogen: Duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken
• Leesvaardigheid: Uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit te voeren; alle nuttige informatie inwinnen
• Schrijfvaardigheid: Eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren
• Informatieverstrekking: De informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen, juist identificeren en in een klare, correcte en objectieve boodschap overbrengen
• Sociale omgang / hoffelijkheid: Zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie

Positiecompetenties:
• Kennis van het activiteitsdomein: Het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen
• Functionele kennis: De kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties
• Technische kennis: De gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties
• Actiedoelstellingen: In zijn gebruikelijke functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen
• Operationele autonomie: Een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren
• Organisatie van het werk: De instructies geven die met complexe activiteiten samenhangen maar behoren tot het gebruikelijke functioneren van het team
• Beheer van de middelen en opvolging van de doelstellingen: De verwezenlijking van de doelstellingen van het team opvolgen en de middelen beheren die in de kader van het gebruikelijke functioneren ter beschikking zijn gesteld
• Bezielen en motiveren van de groep: De spanningen en de gevoelens van tevredenheid in de groep opsporen en zijn actie dienovereenkomstig aanpassen om de samenhang en het enthousiasme binnen de groep te versterken
• Overtuigingsvermogen: In het kader van het gebruikelijke functioneren van de groep, de groep overtuigen van het belang van de gemeenschappelijke doelstelling
• Vermogen om te plannen: De courante activiteiten plannen die tot het gebruikelijke functioneren van de groep behoren
• Impact op de omgeving: Invloed hebben op de groep in zijn gebruikelijke functioneren en hem een richting geven in de door de organisatie gewenste zin

Specifieke competenties:
• Kennis van de aangrenzende activiteitsdomeinen: De verbanden tussen de verschillende activiteitendomeinen zien en begrijpen; er de hoofdactiviteiten van kennen
• Persoonlijke organisatie: Met eerbied voor de procedures een doeltreffende methode in het werk stellen om adequaat te antwoorden op uiteenlopende situaties
• Opvolging van de activiteit: Zijn activiteit opvolgen en oplossingen voorstellen voor de moeilijkheden waarmee men geconfronteerd wordt
• Werken in groep: De goede werking van de groep bevorderen door aangepaste en positieve reacties op verschillende situaties waarmee men geconfronteerd wordt
• Vormen en uitdrukken van een mening: Meningen verdedigen omtrent uiteenlopende onderwerpen met verschillende en goed uitgewerkte argumenten
• Psychische weerstand: Adequaat en met zin voor maat reageren op ongebruikelijke situaties
• Initiatiefname: Aangepaste acties voorstellen om het verloop van de activiteit in uiteenlopende contexten te verzekeren
• Reactievermogen: Gepast reageren op uiteenlopende situaties waarbij de gebruikelijke reactie wordt aangepast in functie van de omstandigheden waarmee men geconfronteerd wordt
• Aanpassingsvermogen: De beproefde acties bijsturen i.f.v. de diversiteit van de situaties waarmee men geconfronteerd wordt

Selectiemodaliteiten in de eenheid

o het volledig ingevuld inschrijvingsformulier;
o een kopie van je hoogste behaalde diploma* dat ten minste beantwoordt aan de (niveau)vereisten van de burgerfunctie waarvoor je solliciteert;
o een recent uittreksel uit het strafregister (maximum drie maanden oud);
o een cv en een sollicitatiebrief;
o In het kader van deze sollicitatie:
o verklaar ik mij akkoord de ontbrekende documenten binnen de 10 dagen na te sturen;
o verklaar ik mij akkoord dat er een screening uitgevoerd zal worden.
o Het inschrijvingsdossier moet worden toegezonden aan:
Via e-mail: personeelszaken@politiehekla.be
Via post: Prins Boudewijnlaan 43A, 2650 Edegem
Via e-mail: GPI.RecSel.CALog.Nl@police.belgium.eu
Via post: FEDERALE POLITIE
Dienst Rekrutering en Selectie
Sollicitatie voor een burgerfunctie
Kroonlaan 145A,
1050 BRUSSEL

Informations

Naam
Goossens
Voornaam
Hannelore
Functie
Adviseur
E-mail
hannelore.goossens@politiehekla.be
Telefoon
03 444 00 42
Korps/directie/dienst
PLIF