Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent ICT- AOS - Operationele steun

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5060 T 20 15
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6974 - Ssgpi - Sociaal Secretariaat
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

 
 
 
Specifieke diplomavereisten

Bereid zijn om Access, query's en SQL developer te leren en graag werken met computersystemen en cijfers.

 

 

 

 

 

Maximum aantal inschrijvingen
40
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Het SSGPI heeft als belangrijkste opdracht de correcte toepassing van de statuten op alle personeelsleden, de berekening van de wedden en aanverwante rechten, het schuldbeheer, het opstellen van fiscale attesten en sociale aangiftes, … (art. 149octies WGP) – www.ssgpi.be. Het SSGPI bestaat uit een Coördinatiecentrum en 5 satellieten, waarvan er 4 gedecentraliseerd werden op basis van hun geografische ligging, ten einde dichter bij de zones van de Lokale Politie en de gedecentraliseerde eenheden van de Federale Politie die ze beheren, te zijn. Het coördinatiecentrum verzekert intern de ondersteuning van alle satellieten en extern aan de gebruikers van de « loonmotor ». Het bestaat uit experts uit de domeinen ICT, boekhouding, kennismanagement, personeelsbeheer, de logistiek, het budget en de functionele en technische ondersteuning van de « loonmotor ». Eén van de functionaliteiten van het Coördinatiecentrum is het garanderen van een functionele en technische ondersteuning op het gebied van informatica voor de satellieten, het aanleveren van technische noden waaraan de externe firma’s moeten beantwoorden en, in voorkomend geval, bijdragen aan ICT-ontwikkelingen. Een andere functionaliteit is tevens het kunnen uitbouwen en exploiteren van specifieke gegevensbanken die beantwoorden aan de noden en verwachtingen van de klanten en de autoriteiten van het SSGPI.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De referentiepersoon zijn inzake de ICT-materie binnen het coördinatiecentrum, de klanten en de firma’s raadplegen die zorgen voor de goede werking van de loonmotor, beantwoorden aan de technische (en functionele) noden van de medewerkers van het SSGPI en het verzekeren van de contacteer- en bereikbaarheid.

 
 
Functiebeschrijving

Als informatie-beheerder, de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad hoc procedures na te leven.
Voorbeelden van taken:

 • De informatie opzoeken in de verschillende gegevensbanken van het SSGPI en informatiebronnen.
 • Rapporten opstellen.
 • De inhoud van de rapporten controleren en aanpassen.
 • De kwaliteit van de inhoud en van de vorm van de opgestelde rapporten ontwikkelen.

Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.
Voorbeelden van taken:

 • De bestaande processen analyseren en verbetervoorstellen doen op het niveau van het opstellen van interne en externe rapporten.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
Voorbeelden van taken:

 • Technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen.
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
 • De visie en de werkprocessen samenhangend maken.
 • De aan te passen of te ontwikkelen werkprocessen/-procedures vastleggen.
 • Technische adviezen opstellen.
 • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
 • Op basis van stalen analyses en tests uitvoeren.

Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
Voorbeelden van taken:

 • Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet.
 • Opzoekingen doen in databanken of archieven voor interne of externe klanten.
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten binnen een vooropgestelde termijn.
 • De opvolging van de aanvragen verzekeren op een klantgerichte manier via ontvangstbevestigingen van aanvragen, een opvolging van het dossier.

En meer concret: In samenwerking met het bureau Analyse en Ondersteuning (functioneel analisten en boekhouders):

 • Ondersteuning bieden bij het zoeken naar bugs, de omvang/impact bepalen op basis van rapporten, onderzoek, vragen van externe partners, ... .
 • Ondersteuning bieden tijdens de implementatie van een release
 • Releases testen
 • Gegevens uit tabellen extraheren om releaesetests te vergemakkelijken
 • Het geven van advies over change requests
 • Proactieve wijzigingen aanbrengen in de loonmotor/bestaande programma's om de werklast te verminderen.

In samenwerking met en met de steun van de verschillende verantwoordelijken:

 • Opstellen van statistieken (Excel, Access)
 • Automatisering (schuldbrieven, checklists, ...)
 • Analyse van programma's en bestanden met andere formaten (XML, txt enz ...)
 • Inventarissen maken van query's en macro's

In samenwerking met externe partners / DRI:

 • Verdere ontwikkeling van de automatisering (elektronisch dossier, postverwerking, verwerking van e-formulieren, ...).
 • Import / export van de generieke interface (gegevensuitwisseling tussen de verschillende databanken van de geïntegreerde politie).

Uitvoering van gegevensprocessen:

 • Sociale aangiften
 • Fiscale aangiften
 • Publicaties voor diverse werkgevers via ter beschikking gestelde platforms
 
 
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Kennistesten : Situatietesten.
Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €26327.40 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Na de proefperiode is telewerken mogelijk, afhankelijk van de organisatie van het bureau.
Après la période de stage, télétravail possible en fonction de l'organisation du bureau.
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Knapen
Voornaam
Agnetha
Functie
Bureauchef Secretariaat SSGPI
E-mail
ssgpi.cc.srt@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.67.74
Korps/directie/dienst
SSGPI