Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B) - Consulent ICT - Medische Dienst - Info Med

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5020 T 19 05
Korps/directie/dienst
7684 - Drp - Pms - Steun - Beheer Med Info
Werkplaats
Kroonlaan 145 F
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
tot en met 31/12/2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

         Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

 • Analyseren van de noden van de gebruikers
 • Ontwerpen van de gegevensbank om de nodige info te stockeren
 • De vattingsschermen en de daarop volgende schermen definiëren, de contrôle van de integriteit van de gegevens, de output van de systemen, …
 • Bepalen en ontwikkelen van de toegangsrechten tot een applicatie,alsook de rechten in de schoot van deze applicatie
 • Een politiek voor de back ups bepalen
 • Gegevensbanken opmakens
 • Programmeren en testen van de schermen van de applicatie en de daaropvolgende schermen, de contrôle van de integriteit van de gegevens, de stockage van de ingebrachte gegevens in de DB
 • Ontwikkelen en testen van de outputs van het systeem
 • De rechten van de gebruikers in plaats stellen
 • Programmeren van de back ups
 • Opstellen van de technische en functionele documentatie
 • De referentie tafels maken

  Als Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven
   

 • De vragen ontvangen en ze beantwoorden
 • Ontvangen van vragen tot aanpassingen, verbeteringen van bugs…
 • Geven van een prioriteit en belangrijkheid aan de aangevraagde veranderingen
 • Aanbrengen van de gewenste aanpassingen
 • Informeren van de gebruikers inzake de aangebrachte aanpassingen

De Beheerder ICT is actief in de netwerken betreffende zijn/haar expertisedomeinen.

De Beheerder ICT staat in voor de nuttige contacten met de adequate partners in diens actiedomeinen. Hij/zij verzekert de deelname of het verkrijgen van informatie gelinkt aan diens werkdomein.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de algemene directie middelenbeheer en informatie.

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

- de opvolging van de morfologie van de Federale Politie;
- het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten;
- het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur;
- de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet;
- de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
- de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie;
- de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.
De Psychological Medical Service (DPPMS) is een steunentiteit in het bijzonder gefocust op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van het " welzijn op het werk".

De medische component ervan verzekert
a. aan de entiteiten van de geïntegreerde politie die er een beroep op doen:

een gespecialiseerde medische steun tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de publieke veiligheid ( betogingen, fort chabrol…),de opvolging van de werkonbekwaamheden en arbeidsongevallen, de opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde eerste hulp aangepast aan politionele risico's, de raadgevingen inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot deze ongevallen, een medico-administrative steun inzake medische statistieken ( afwezigheden,…), het berekenen van het contingent, het beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het Calog personeel,
b. aan de personeelsleden:

een medische ( consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) en tandheelkundige
dienst aangepast aan hun behoeften, de terugbetaling van het remgeld, in het kader van de "gratis medische zorgen", de medische kosten van de invaliden in vredestijd - oud rijkswachters en de medische kosten inzake arbeidsongevallen en beroepsziektes voor het personeel van de federale politie, een medische opvolging en een medico-administratieve advies bij arbeidsongevallen of beroepsziekte, het toekennen van verminderde prestaties na een periode van arbeidsongeschiktheid of de toelating om het grondgebied te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

c. Op specifieke en gespecialiseerde wijze

de expertise inzake de commissies voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie voor de honden en paarden van de geïntegreerde politie: de selectie in het kader van een aankoop, de medische verzorging,…..

Wat betreft het Stressteam:

Verzekert de psychologische en emotionele opvang, begeleiding en opvolging van de personeelsleden van de federale politie en op aanvraag de personeelsleden van de lokale politie. Het verzekert een wachtrol van beschikbaar en terugroepbaar voor crisisinterventies tijdens kritieke gebeurtenissen. De missies behoren tot de primaire, secundaire maar vooral tertiaire preventie in het bijzonder gericht op het individu, de psychosociale risico's verbonden aan het werk en de daaraan verbonden gevolgen.

Extra aanbod
De verlofdagen worden naar rato van de datum van indiensttrading berekend
Les jours de congé sont calculés au prorata à la date d'entrée en service
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een diploma ICT georiënteerd hebben.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Verwachte gedrag :

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DE PLECKER
Voornaam
Raphaël
Functie
Commissaire
E-mail
raphael.deplecker@police.belgium.eu
Telefoon
02/6427872
Korps/directie/dienst
DRP PMS Departement Appui - Ressources