Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - CONSULENT INTELANALIST

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5125 N 19 02
Korps/directie/dienst
7433 - Fgp Leuven - Operationele Steun
Werkplaats
Philipssite 4
3001 Heverlee
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

FUNCTIEBESCHRIJVING

A. Als actor belast met operationele steun, steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke
kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het
vervullen van hun eigen opdrachten.
Voorbeelden van taken :
- De screeningsopdracht in overleg met de klant/rechercheur of leidinggevende afbakenen en uitvoeren
volgens de afgesproken processen en verwachtingen.
- Instaan voor de opvolging van de lopende opdrachten en aanvragen.
- Duidelijke en beknopte rapporten over de resultaten van de opdrachten maken en deze communiceren
aan klanten/rechercheurs en leidinggevenden .
- Een bijzondere ondersteunende rol binnen terro en informantenwerking.
- De rol van intelanalist vervullen tijdens de uitvoering van het nood- en interventieplan/judi.
- Bijdragen aan een periodieke gestructureerde INTELANALYSE.

B. Als actor die actief gebruikmaakt van specifieke tactieken en technieken, zijn kennis de
specifieke tactieken en technieken verwerven, dagelijks toepassen, op peil houden en uitbreiden
om voortdurend een onberispelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.
Voorbeelden van taken :
- Entiteiten en gebeurtenissen screenen in gestructureerde politionele informatie, niet gestructureerde
politionele informatie en informatie uit open bronnen (OSINT) en sociale media (SOCMINT).
- Gegevens verrijken en structureren tot informatie/intelligence.
- De correctheid van gegevens aftoetsen aan verschillende bronnen.
- De kennis over screeningstools en - databanken actief verder ontwikkelen via benchmarking,
experimenteren, het volgen van opleidingen, enz.
- Inschatten van veiligheidsrisico’s en gepaste afschermingsmaatregelen bij het raadplegen van (open)
bronnen (privacy & GDPR, verbranden onderzoek, …) en collega rechercheurs hiervan bewust maken.
- Op de hoogte blijven van de informatiestromen die nuttig zijn voor intelanalyse in recherchewerk.

C. Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de
dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.
Voorbeelden van taken :
- De processen uitschrijven en aanpassen aan getrokken lessen die systematisch worden geborgd in de
dagelijkse werking.

D. Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of
externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere
controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking
te stellen.
Voorbeelden van taken :
- Gegevens controleren, ordenen, structureren en verrijken met informatie uit verschillende bronnen om
vervolgens de juiste conclusies te trekken.
- De (meer)waarde en juistheid van gegevens in verschillende bronnen inschatten en nuttig inzetten in functie
van de opdracht.

E. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en
adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de
leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij
hun taken.
Voorbeelden van taken :
- Binnen het domein van intelanalyse oplossingen bedenken, formuleren en voorstellen in partnerschap met de
bevoegde diensthoofden.
- Nieuwe ontwikkelingen binnen het domein van intelanalyse nationaal en internationaal opvolgen en
implementeren.
- Creatief en risicobewust methoden en instrumenten uittesten om de analyseopdrachten te optimaliseren.
- Eventuele problemen identificeren in het functioneren van de dienst of het uitvoeren van de opdrachten en
hiervoor oplossingen voorstellen.

F. Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de
personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te
geven.
Voorbeelden van taken :
- De meerwaarde van intelanalyse in gerechtelijk dossiers onderzoeken en voorstellen formuleren aan de leider van
het onderzoek en de directie.
- Het dienstenaanbod van de intelanalist transparant maken en voortdurend verder uitbouwen.
- De meerwaarde van intelanalyse in recherchewerk uitdragen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT
Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten
van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven),
welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde,
maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde
aanpak vereisen.
Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige
melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het
potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of
opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook
gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de
gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.
Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve
gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter.
Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners,
voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke
politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –
technieken.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Als opsporingsdienst moet de federale gerechtelijke politie voortdurend zoeken naar
informatie over en verbanden tussen de entiteiten en gebeurtenissen die relevant zijn
voor haar opsporingen.
Ingevolge de digitalisering van onze samenleving zijn de mogelijke bronnen van deze
informatie exponentieel toegenomen:
- Gestructureerde politionele informatie
- Niet gestructureerde politionele informatie
- Informatie uit open bronnen (OSINT)
- Informatie uit sociale media (SOCMINT)
Het gepast doorzoeken van de mogelijke bronnen in functie van aard, ernst en belang
van de vraag is een specialisme op zich geworden.

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL
Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.: BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS
Praktische kennis :
 Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier
integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven
verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te
bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor
elk probleem uit te voeren.
 Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een
voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het
bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest
aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich
te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te
stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen
om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden,
interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge
kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn
op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende.
Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

SELECTIEMODALITEITEN
Interview

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VAN LAERHOVEN
Voornaam
Veerle
Functie
Adviseur Coördinatie en Leiding
E-mail
veerle.vanlaerhoven@police.belgium.eu
Telefoon
016/28.04.36
Korps/directie/dienst
FGP Leuven